Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 10 Mart 1979
B) 28 Şubat 1980
C) 13 Mayıs 1981
D) 15 Nisan 1981
E) 14 Aralık 1982

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Darülfunun hangi tarihte üniversiteye dönüştürülmüştür?

Darülfunun hangi tarihte üniversiteye dönüştürülmüştür?

A) 1930
B) 1931
C) 1932
D) 1933
E) 1934

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) hangi tarihte kurulmuştur?

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1453
B) 1454
C) 1455
D) 1456
E) 1457

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türkiye'de ilk karaciğer naklini hangi doktor yapmıştır?

Türkiye'de ilk karaciğer naklini hangi doktor yapmıştır?

A) Mehmet Öz
B) Metin Ertem
C) Mehmet Haberal
D) Necmettin Pamir
E) Enver Duran

[DDET Cevap] Cevap: C [/DDET]

Türkiye'de ilk karaciğer nakli hangi tarihte yapılmıştır?

Türkiye'de ilk karaciğer nakli hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1985
B) 1986
C) 1987
D) 1988
E) 1989

[DDET Cevap] Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

A) Suç ve cezada belirlilik ilkesi
B) İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza verilmemesi ilkesi
C) Örf ve adet kurallarına bakılarak suç ve ceza verilmesi ilkesi
D) Hümanizm ilkesi
E) Aleyhe çıkarılan yasa geçmişe yürümez ilkesi

[DDET Cevap] Cevap: C  [/DDET]

Demokratik sistemin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Demokratik sistemin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunka düzenlenebilir.
B) Siyasi partiler Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım alamazlar.
C) Silahlı kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamaz.
D) Siyasi partiler seçimlerinde geçerli oyların %10'unu almak şartıyla devletten mali yardım alabilirler.
E) Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa mahkemesince kesin karara bağlanır.

[DDET Cevap] Cevap: D [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama
Sorunun yanlış ifade içeren şıkkı D dir. Seçimlerde geçerli oyların %10'una değil en az %7'sine sahip olan siyasi partiler devletten mali yardım alabilirler.

[/DDET]

Pozitif hukuk - Özel hukuk - Kpss Genel Kültür Vatandaşlık

Pozitif hukukta özel hukuk için uygulanacak bir hüküm yoksa aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Mutlak butlan
B) Nıspi butlan
C) Kanun boşluğu
D) Hukuk boşluğu
E) Tek taraflı bağlamazlık

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis hükümeti
B) Koalisyon hükümeti
C) Güvenoyu hükümeti
D) Azınlık hükümeti
E) Totaliter meclis hükümeti

[DDET Cevap] Cevap: D  [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama:

Meclis Hükümeti: Devletin sahip olduğu kuvvetlerin mecliste toplantığı ve meclis tarafından kullanıldığı sistemdir.

Kualisyon Hükümeti: Birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturdukları hükümet şeklidir.

Azınlık Hükümeti: Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimidir.

[/DDET]

1961 Anayasası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

I.Sosyal devlet ilkesi anayasaya ilk kez 1961 Anayasası ile dahil olmuştur.
II. Halkçılık ilkesi 1971 yılında yapıan değişiklik ile 1961 Anayasasından çıkarılmıştır.
III. YSK 1950 yılında kurulmuştur ancak 1961 Anayasası'ında anayasaya dahil olmuştur.

1961 Anayasası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

[DDET Cevap] Cevap: C  [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama

1961 Anayasası ile birçok ilke ilk kez anayasal düzende yer almıştır. Bunlar; sosyal devlet, demokratil devlet, hukuk devleti ve insan haklarına dayalı devlet ilkeleridir. Ayrıca sorunun 3. öncülünde verilen Yüksek Seçim Kurulu da 1950 yılında kurulmasına rağmen 1961 Anayasası'nda anayasaya dahil olmuştur. Ancak sorunun II. öncülünde verilen halkçılık gibi devletçilik ve inklapçılık ilkelerine de 1961 Anayasası'nda yer verilmemiştir.

[/DDET]

Yasamanın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

Yasamanın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


A) 1982 Anayasası'nda yasamanın asliliğinin uygulamadaki istisnalarından biri de olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerdir.

B)  Yasamanın genelliği ilkesi yasama organının genel özellikte olacak şekilde kanun yapabilmesidir.

C) Düzenlenen bir kanun hükmünün anayasada bulunmaması yasama yetkisinin asliliğine engel değildir.

D) Yasamanın sürekliliği ilkesi yasama yetkisinin hiçbir şekilde kesintiye uğramamasıdır.

E) Yasamanın devredilmezliği meclisin elinde bulunan yasama yetkisinin hiçbir organa devredilememesidir.

[DDET Cevap] Cevap: C [/DDET]

Marmara Bölgesi ev yapımında doğal malzeme kullanımının en az olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi ev yapımında doğal malzeme kullanımının en az olduğu bölgedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Çiftçiliğin gelir düzeyinin yüksek olması
B) Gecekondulaşmanın hızlı olması
C) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması
D) Kentsel nüfus oranının yüksek olması
E) Çalışan nüfusun en az tarım sektöründe istihdam edimesi

[DDET Cevap] Cevap: D  [/DDET]

Ergene ve Konya Bölümlerinin özelliklerinden hangileri ortaktır?

Ergene ve Konya Bölümlerinin,

I. tarım alanlarının bölüm yüz ölçümüne oranının fazla olması
II. yağ sanayine ham madde ouşturacak ürünlerin üretiminin fazla olması
III. tarımda sulamaya ihtiyaç duyulması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

[DDET Cevap] Cevap: E  [/DDET]

Yukarıdaki bölümlerin hangisinde hem deniz turizmi hem de kayak turizmi gelişme göstermiştir?

I. Antalya
II. Yıldız Dağları
III. Asıl Ege
IV. Doğu Karadeniz
V. Çatalca-Kocaeli

Yukarıdaki bölümlerin hangisinde hem deniz turizmi hem de kayak turizmi gelişme göstermiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türkiye'nin dış satım gelirlerinde tarım ürünlerinin payı 1980 yılında %65 civarındayken bu oran 2000 yılında yaklaşık % 9'a düşmüştür?

Türkiye'nin dış satım gelirlerinde tarım ürünlerinin payı 1980 yılında %65 civarındayken bu oran 2000 yılında yaklaşık % 9'a düşmüştür?

Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım ürünü ithalatının artması
B) Tarımda sulamanın artması
C) Endüstri ürünlerinin payının artması
D) Tarım alanlarının daralması
E) Dış ticaret açığının artması

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri demir çelik fabrikalarında kullanılır?

I. Linyit
II. Krom
III. Fosfat
IV. Kükürt
V. Mermer

Yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri demir çelik fabrikalarında kullanılır?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlara faktörlerinden hangileri en az zarar verir?

Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlara,

I. heyelan,
II. şiddetli yaz kuraklığı,
III. keçi otlatma,

faktörlerinden hangileri en az zarar verir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Yukarıdaki bölümlerin hangisinin kırsal kesiminde konut yapımı için doğal malzeme olarak kerpiç kullanımı daha azdır?

I. Antalya
II. Ergene
III. İç Batı Anadolu
IV. Yukarı Kızılırmak
V. Orta Fırat

Yukarıdaki bölümlerin hangisinin kırsal kesiminde konut yapımı için doğal malzeme olarak kerpiç kullanımı daha azdır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun alçak ova, plato ve vadi tabanlarında toplanması,

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun alçak ova, plato ve vadi tabanlarında toplanması,

I. Yükselti,
II. İklim,
III. Yerşekilleri,

özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Yukarıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de yoğun nüfuslu yerlerin ortak özelliklerinden değildir?

I. Kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olması,
II. Doğal afet riskinin az olması,
III. Su imkanlarının yeterli olması,
IV. Topraklarının verimli olması,

Yukarıda verilenlerden hangisi, Türkiye'de yoğun nüfuslu yerlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve IV

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi tüm bölgelerde vardır?

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi tüm bölgelerde vardır?

A) Volkan konisi
B) Delta
C) Mantar kaya
D) Falez
E) Vadi

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Türkiye'nin özelliklerinden hangileri Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla ilgilidir?

Türkiye'nin
I. güney sektörlü rüzgarların sıcaklığı arttırması,
II.güneyden kuzeye doğru yağış tutarının farklılık göstermesi,
III. batı rüzgarlarının etkisinde kalması,
IV. dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

özelliklerinden hangileri Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Yeni Türk devletinde hukuk alanında kadın erkek eşitliği gelişmelerinden hangileri ile sağlanmıştır?

Yeni Türk devletinde hukuk alanında kadın erkek eşitliği,

I. Maarif Teşkilatı Kanunu'nun kabulü,
II. Medenin Kanunu'nun kabulü,
III. Türk Dil Kurumunun kurulması,

gelişmelerinden hangileri ile sağlanmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Milli Mücadele Döneminde yaşanan önemli olayların ilelebet hatırlanması ve anılması düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır?

Milli Mücadele Döneminde yaşanan önemli olayların ilelebet hatırlanması ve anılması düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır?

A) Belediye Kanunu'nun hazırlanması
B) Hicri takvimin kaldırılması
C) TDK'nın kurulması
D) Milli Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nun çıkarılması
E) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulması

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Ulusal ekonominin kurulması amacıyla yeni Türk Devleti'nde gelişmelerinden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Ulusal ekonominin kurulması amacıyla yeni Türk Devleti'nde

I. Deniz işletmelerinin millileştirilmesi,
II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması,
III. Kapitülasyonların kaldırılması,

gelişmelerinden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Atatürk'ün "Bizim, akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilleridir." sözü dikkate alındığında; Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili

I.      Gelişmeye açıktır,
II.    Müsbet bilim düşüncesi hakimdir,
III.  Radikal değişikliklere karşıdır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Değiştirilemez Maddeler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

I. sosyal devlet,
II. laik,
III. hukuk devleti,

niteliklerinden hangilerini değiştirilemez madde olarak kabul etmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Atatürkçülüğün en önemli özelliklerden biri de eski kurumların ortadan kaldırılıp ...

Atatürkçülüğün en önemli özelliklerden biri de eski kurumların ortadan kaldırılıp yerlerine yenilerini kurduktan sonra toplumun gelişmesinde sürekliliği sağlamaktır.

Bu özellik, aşağıdaki ilkelerde hangisiyle bağdaşmaktadır?

A) Devletçilik
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Cumhuriyet Döneminin ikinci muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cumhuriyet Döneminin ikinci muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk Partisi
B) Serbest Cumhuriyet Partisi
C) Milli Kalkınma Partisi
D) Ahali Cumhuriyet Partisi
E) Demokrat Parti

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Cumhuriyet Döneminin ilk muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Mecliste etkili bir muhalefet yaparak demokratik bir denge kurmayı amaçlayan; Cumhuriyet Döneminin ilk muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrat Parti
B) Ahali Cumhuriyet Partisi
C) Adalet ve Kalkınma Partisi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
E) Milli Kalkınma Partisi

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi ekonomik alanla ilgilidir?

Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi ekonomik alanla ilgilidir?

A) Bazı Batılı uzmanlar, Türk adliyesini düzenlemek için 5 yıl boyunca Türkiye'de danışmanlık görevi yapacak
B) Türkiye'ye yakın Ege adaları silahsızlandırılacak
C) Türkiye'de yaşayan azınlıklar hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayılacak
D) Boğazlar, Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek
E) Osmanlı borçları, Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkeler arasında paylaştırılacak

Cevap: E 

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında sonra Başkomutan Mustafa Kemal, Doğu Trakya'nın teslim alınması için Refet Paşa'yı İstanbul'a göndermiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında sonra Başkomutan Mustafa Kemal, Doğu Trakya'nın teslim alınması için Refet Paşa'yı İstanbul'a göndermiştir.

Buna göre;

I. Ateşkes sonrası Mustafa Kemal, Başkomutanlık görevinden ayrılmıştır.
II. İşgalciler, Milli Mücadele Döneminde Trakya'ya kadar ilerlemiştir
III. TBMM'nin siyasal varlığı Osmanlı başkentinde kendini göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Malta'da esir tutulan 40 Türk, aşağıdakilerden hangisinden sonra serbest bırakılmıştır?

Malta'da esir tutulan 40 Türk, aşağıdakilerden hangisinden sonra serbest bırakılmıştır?

A) Sakarya Muharebesi
B) I. İnönü
C) II. İnönü
D) Büyük Taarruz
E) Gediz Muharebesi

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Kurtuluş Savaşı'nda yapılan aşağıdaki muharebelerin hangisinden sonra İngilizlerle anlaşmaya varılarak Malta'daki Türklerle Anadolu'da tutuklu bulunan İngilizlerin karşılıklı değiştirilmesi karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nda yapılan aşağıdaki muharebelerin hangisinden sonra İngilizlerle anlaşmaya varılarak Malta'daki Türklerle Anadolu'da tutuklu bulunan İngilizlerin karşılıklı değiştirilmesi karar verilmiştir.

A) Sakarya
B) I. İnönü
C) Aslıhanlar
D) Gediz
E) Büyük Taarruz

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini Sakarya Muharebesi'nde yenilgiye uğratmasından sonra TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında yapılan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir.

Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini Sakarya Muharebesi'nde yenilgiye uğratmasından sonra TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında yapılan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir.

A) Moskova
B) Gümrü
C) Ankara
D) Batum
E) Kars

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

İtilaf Devletleri, Milli Mücadele Döneminde zaman zaman Sevr projesi'nde küçük değişiklikler yaparak Türk Milletine kabul ettirme çabası içine girmişlerdir.

İtilaf Devletleri, Milli Mücadele Döneminde zaman zaman Sevr projesi'nde küçük değişiklikler yaparak Türk Milletine kabul ettirme çabası içine girmişlerdir.

Aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonrasında bu amaca yönelik bir girişim olmuştur?

A) Gediz
B) II. İnönü
C) I. İnönü
D) Kütahya-Eskişehir
E) Aslıhanlar

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Temsil Kurulu ilk yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile kullanmıştır.

Temsil Kurulu ilk yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile kullanmıştır.

A) Ankara'yı merkez seçerek
B) Sivas Kongresi'ni düzenleyerek
C) Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi komutanlığını atayarak
D) Amasya Görüşmeleri'ni yaparak
E) İrade-i Milliye gazetesini çıkararak

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

İstanbul hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya Görüşmeleri

İstanbul hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya Görüşmeleri

I. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi
III. Damat Ferit'in sadrazamlıktan istifa etmesi

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde aldığı kararlar ile işgal devletlerine propaganda oluşturacak davranışları önlemeye çalışmıştır?

Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde aldığı kararlar ile işgal devletlerine propaganda oluşturacak davranışları önlemeye çalışmıştır?

A) Amasya Protokolü
B) Samsun Raporu
C) Havza Genelgesi
D) Misak-ı Milli
E) Balıkesir Kongresi

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

durumlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesinde etkili olmuştur?

I. Balkan Savaşı'nda

I. Osmanlı ordusunun teknik bakımdan yetersizliği
II. İttihatçı ve itilafçı subaylar arasından yaşanan parti çekişmesinin ordu disiplinini bozması
III. Balkan devletlerinin, başta Rusya olma üzere Avrupalılar tarafından desteklenmesi
durumlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Osmanlı Devleti'nde farklı zamanlarda yaşanan aşağıdaki uygulamalardan hangisi "ıslahat" niteliği taşımaktadır?

Osmanlı Devleti'nde farklı zamanlarda yaşanan aşağıdaki uygulamalardan hangisi "ıslahat" niteliği taşımaktadır?

A) Divan-ı Hümayun yerine günümüzdeki bakanlık sistemine geçilmesi
B) Divan toplantılarına padişahların yerine sadrazamların başkanlık etmesi
C) Beşik ulemalığı anlayışının besimsenmesi
D) Medreselerde eğitim dilinin Arapça olması
E) Kuruluş Döneminde Mısır ve Suriye'ye öğrenci gönderilmesi

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmakla....

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmakla

 • I. Makedonya

 • II. Mısır

 • III. Doğu Trakya


topraklarından hangilerini geri almayı amaçlamış olamaz?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve III

 • E) II ve III


[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Erkeklerde doğum izni kaç gündür?

Erkeklerde doğum izni kaç gündür?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 10
E)  15

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Evlilik izni kaç gündür?

Evlilik izni kaç gündür?

A)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 3,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 10 gün
B)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 4,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 6 gün
C)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 5,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 7 gün
D) 4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 2,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 6 gün
E) 4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 7,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 14 gün

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonra Kim Padişah Oldu?

Fatih Sultan Mehmet'ten sonra kim padişah olmuştur?

A) II. Mehmet
B) I. Selim
C) II. Selim
D) II. Bayezid
E) Kanuni Sultan Süleyman

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Fatma Sultan Kimdir?

Fatma Sultan Kimdir?

A) Fatih Sultan Mehmet'in annesi
B) Yavuz Sultan Selim'in kızı
C) Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi
D) II. Abdülhamit'in kızı
E) Fatih Sultan Mehmet'in kızı

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

İngiltere tarafından işgal edilen yerler


 • I. Samsun
 • II. Musul
 • III. Merzifon
Yukarıdakilerden hangileri, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngiltere tarafından işgal edilen yerler arasındadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

Hangileri, Osmanlı Devletinde XIX. yüzyılın ortalarına doğru çıkarılmaya başlanan Ceride-i Havadis gazetesinin özelliklerindendir?

I. Savaş muhabirlerini Kırım Savaşı'na göndermiştir.
II. Bir İngiliz tarafından çıkarılmaya başlanmıştır.
III. Devletten yardım alması gazeteye yarı resmi bir yapı kazan dırmıştır.

Hangileri, Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ortalarına doğru çıkarılmaya başlanan Ceride-i Havadis gazetesinin özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Sanayi İnkılabının Osmanlı ülkesinde yol açtığı sonuçlarından hangileri köyden kente göçü hızlandırmıştır?

Sanayi İnklabı'nın Osmanlı ülkesinde yol açtığı

I. dış ticaret açığının artması
II. zanaatkarların iş kaybına uğraması
III. tarımsal üretimin önemini yitirmesi

sonuçlarından hangileri köyden kente göçü hızlandırmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) TBMM
D) YSK
E) Danıştay

Aşağıdakilerden hangisi madeni para basmaya yetkilidir?

Aşağıdakilerden hangisi madeni para basmaya yetkilidir?

A) Merkez Bankası
B) Ziraat Bankası
C) Darphane
D) Hazine
E) İş Bankası

Osmanlı Devleti'nde yaşanan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının ortak sonuçlarından birtanesi aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde yaşanan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının ortak sonuçlarından birtanesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
B) Yapılan ıslahatlar kesintiye uğramıştır.
C) Lale devri sona ermiştir.
D) Merkezi otorite güçlenmiştir.
E) Önemli miktarda toprak kaybı olmuştur.


Osmanlı Devleti'nde medreseler vakıf kabul edilirdi.

Osmanlı Devleti'nde medreseler vakıf kabul edilirdi. Talebeler medreselerde ücretsiz olarak barınır, eğitilir, yemeklerini de imarethanelerde yerlerdi.

Buna göre Osmanlı medreseleriyle ilgili,

I. Pozitif düşünceye yer vermemişlerdir,
II. Ücretsiz eğitim kurumlarıdır,
III. Sosyal devlet anlaşının örneğidirler,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda iskan politikası uygulamış

Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda iskan politikası uygulamış, Selçuklularda olduğu gibi fethedilen toprakları fetheden komutana vermemiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Düzenli bir orduya sahip olması
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması
C) Merkezi otoritenin gücünün korunmak istenmesi
D) Fetih politikasının batıya yönlendirilmesi
E) Halka hoşgörülü davranılması

Halk ile devlet arasındaki bağı güçlendirmesine yardımcı olmuştur?

Anadolu Selçuklu Devleti'nde

 • I. İmarethane
 • II. Kervansaray
 • III. Darüşşifa

kurumlarından hangilerinin yaygın olması, halk ile devlet arasındaki bağı güçlendirmesine yardımcı olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Buna göre Tolunoğulları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Abbasi halifesinin muhafız alayı komutanlığını yapan ve Buharalı bir Türk olan Tolunoğlu Ahmet, Mısır'a vali olarak atandıktan sonra emrindeki Türk askerleri sayesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Tolunoğlu Ahmet Fustat şehrini başkent yapmış ve Filistin ve Suriye'yi de yönetimi altına almıştır.

Buna göre Tolunoğulları ile ilgili,

I. Siyasi varlıklarına Abbasiler tarafından son verilmiştir.
II. Güçlü bir oruya sahip olmuşlardır.
III. Kendi hakimiyetlerini kurabilmek için mücadeleye girişmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2016 yılında düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi aşağıdakişehirlerden hangisinde yapılacaktır?

2016 yılında düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?

A) Londra
B) Madrid
C) İstanbul
D) Atina
E) Berlin

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde devletin oluşabilmesi için gerekli olan faktörlerden birisi değildir?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde devlete il denilirdi ve bir devletin kurulabilmesi için bazı faktörlere ihtiyaç duyulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde devletin oluşabilmesi için gerekli olan faktörlerden birisi değildir?

A) Kün
B) Toprak
C) Kut inancı
D) Bağımsızlık
E) Siyasi örgütlenme

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İş Birliği Teşkilatına üye değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İş Birliği Teşkilatına üye değildir?

A) Kazakistan
B) Kırgızistan
C) Tacikistan
D) Gürcistan
E) Pakistan

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfus artış hızı, Batman'daki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

Aşağıdaki kentlerin hangisindeki nüfus artış hızı, Batman'daki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

A) Seydişehir
B) Akhisar
C) Karabük
D) İskenderun
E) Kırıkkale

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de demir çıkartılan yerlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de demir çıkartılan yerlerden biri değildir?

A) Hekimhan
B) Karabük
C) Divriği
D) Havran
E) Kayseri

Hangileri medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukukuna egemenolan ilkeler arasında yer alır?

I. Zayıfların korunması ilkesi
II. Düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi
III. Devletin müdahale etmesi ilkesi

Yukarıdakilerden hangileri medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukukuna egemen olan ilkeler arasında yer alır?

A) Yalnız I
B)  Yalnız III
C)  I ve II
D)  II ve III
E)  I, II ve III

Bir konu üzerinde, pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması halinde oluşan boşluk türü hangisidir?

Bir konu üzerinde, pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması halinde oluşan boşluk türü hangisidir?


A) Kanun boşluğu
B) Hukuk Boşluğu
C) Kural içi boşluk
D) Açık Boşluk
E) Örtülü boşluk

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan milletvekillerinin doldurulması amacı ile yapılan seçimdir.

B) Boşalan üyeliklerin sayısı TBMM üye tam sayısının %5'inin bulmuşsa genel seçimden 30 ay geçmiş olsa dahi ara seçime gidilir.

C) Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM'de üyesi kalmamışsa genel seçimden itibaren otuz ay geçmemiş olsa dahi ara seçime gidilir.

D) Kural olarak ara seçim, her seçim döneminde 1 kez yapılır.

E) TBMM üye tam sayısında %5 boşalma olması halinde genel seçime 1 yıl kalmış olsa dahi ara seçime gidilir.

Hangisi 1982 Anayasasının hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

A) Hakimler ve savcılar azlolunamazlar, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye sevkedilemezler.

B) Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

C) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye, telkinde bulunamaz.

D) Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve herhangi bir beyanda bulunulamaz.

E) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?

I. İspat hakkı
II. Bilgi edinme hakkı
III. Mülkiyet Hakkı

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisi hiyararşik olarak diğerlerinden üst sıradadır?

Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisi hiyararşik olarak diğerlerinden üst sıradadır?

A) Kaza
B) Eyalet
C) Sancak
D) Köy
E) Liva

Taksim Topçu Kışlası Nezaman Yıkılmıştır?

Taksim Topçu Kışlası Nezaman Yıkılmıştır?

A) 1940
B) 1941
C) 1942
D) 1943
E) 1944

Taksim Topçu Kışlası Hangi Padişah Döneminde Yaptırılmıştır?

Taksim Topçu Kışlası hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

A) I. Abdülhamit
B) II. Abdülhamit
C) II. Mahmut
D) III. Selim
E) Abdülmecit

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

A) 29 Nisan 1920
B) 29 Mayıs 1919
C) 13 Ekim 1923
D) 29 Ekim 1923
E) 29 Ekim 1920

3. Boğaz Köprüsünün İsmi Nedir?

29 Mayıs 2013 tarihinde temeli atılan 3. boğaz köprüsünün ismi nedir?

A) Mimar Sinan Köprüsü
B) Recep Tayyip Erdoğan
C) Yavuz Sultan Selim
D) Sultan Süleyman
E) Fatih Sultan Mehmet

İstanbul bankası hangi tarihte kurulmuştur?

İstanbul bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A)  1850
B)  1847
C)  1888
D)  1903
E)  1834

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Bankası
B) Ziraat Bankası
C) İstanbul Bankası
D) Emniyet Sandığı
E) Memleket Sandıkları

İstiklal Marşı Ne zaman Kabul Edilmiştir?

İstiklal Marşı Ne zaman Kabul Edilmiştir?

A) 12 Mart 1921
B) 17 Nisan 1919
C) 23 Nisan 1920
D) 30 Mayıs 1919
E) 3 Haziran 1919

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonraki Padişah Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonraki Padişah Kimdir?

A) I. Selim
B) II. Bayezid
C) II. Murad
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) III. Mehmet

Erzurum Kongresi tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Erzurum Kongresi tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 Haziran - 5 Ağustos 1919
B) 10  Temmuz - 27  Temmuz 1919
C) 21 Temmuz - 7 Ağustos 1919
D) 4 Eylül - 21 Eylül 1919
E) 5 Haziran - 24 Haziran 1919

Yargıtay Üyelerini Kim Seçer?

Yargıtay Üyelerini Kim Seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Yargıtay Genel Kurulu
D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
E) Adalet Bakanı

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Kaç yıl için seçilir?

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Kaç yıl için seçilir?

A)  4
B)  6
C)  7
D)  9
E)  12

Anayasa Başkanını Kim Seçer?

Anayasa Başkanını Kim Seçer?

A) Kendi üyeleri arasından seçilir
B) Cumhurbaşkanı seçer
C) Başbakan
D) TBMM başkanı
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Yargıtay Başkanını Kim Seçer?

Yargıtay Başkanını Kim Seçer?

A) Başbakan
B) TBMM
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay Genel Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

Danıştay Başkanını Kim Seçer?

Danışyat Başkanını Kim Seçer?

A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) TBMM
D) Başkan kendi aralarından seçilir
E) Cumhurbaşkanı

Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları kaç yıliçin seçilirler?

Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları kaç yıl için seçilirler?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Danıştay Üyelerini ve Başkanını Kim Seçer?

Danıştay Üyelerini ve Başkanını Kim Seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa başkanı
C) Kendi aralarından seçerler
D) Başkanını kendi aralarından, üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü HSYK seçer
E) Başbakan seçer

KPSS Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

ÖSYM internet erişim şifresi ve özellikle KPSS şifresi, ÖSYM sınavlarına giren adaylar için hayati önem taşımaktadır.

KPSS sınav başvuru zamanlarında KPSS şifresini unutmak yada hatırlayamamak sınavlara girecek adaylar için sorun oluşturmaktaydı.

ÖSYM, KPSS’ye girecek adaylardan gelen yoğun şikayet üzerine şifre sorununa çözüm getirdi.

 KPSS Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım

Aşağıdaki ovalardan hangisi Antalya Bölümünde yer almaz?

Aşağıdaki ovalardan hangisi Antalya Bölümü'nde yer almaz?
A) Elmalı
B) Gölhacı
C) Acıpayam
D) Eber
E) Tefenni

Hangisinin üretimi Antalya Bölümü'nde daha fazladır?

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi Antalya Bölümü'nde daha fazladır?

A) Pamuk
B) Mercimek
C) Mısır
D) Soya fasülyesi
E) Gül

Cizye aşağıdaki padişahların hangisi tarafından kaldırılmıştır?

Cizye aşağıdaki padişahların hangisi tarafından kaldırılmıştır?

A) II. Mahmut
B) Abdülmecid
C) Abdülaziz
D) III. Selim
E) II. Abdülhamit

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'ne ait uygulamalardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'ne ait uygulamalardan değildir?

A) Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulması
B) Divan Örgütü'nün kaldırılması
C) Cizyenin kaldırılması
D) Memurlara kıyafet zorunluluğunun getirilmesi
E) Tımar sisteminin kaldırılması

Aşağıdaki padişahlardan hangisi meclis kararı ile tahttan indirilmiştir?

Aşağıdaki padişahlardan hangisi meclis kararı ile tahttan indirilmiştir?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) III. Selim
D) Abdülaziz
E) II. Abdülhamit

Mondrosa dayanarak girişilen ilk işgal neresidir?

Mondros'a dayanarak girişilen ilk işgal neredisir?

A) Harput
B) Musul
C) Urfa
D) Antalya
E) Manisa

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros'a dayanarak ilk işgali gerçekleştirmiştir?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros'a dayanarak ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A) İngilizler
B) Fransızlar
C) İtalyanlar
D) Ruslar
E) Almanlar

Mondros Mütarekesi'nde Vilayet-i Sitte içerisinde yer almıştır?

I.  Harput
II. Diyarbakır
III.Bitlis

Yukarıda verilen illerden hangisi Mondros Mütarekesi'nde Vilayet-i Sitte içerisinde yer almıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

1930 yılından önce kurulan bankalar

Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından önce kurulan bankalardandır?

A) Merkez Bankası
B) Etibank
C) Sümerbank
D) İş Bankası
E) Ziraat Bankası

Aşağıdaki isyanların hangisi ile III. Selim tahttan indirilmiştir?

Aşağıdaki isyanların hangisi ile III. Selim tahttan indirilmiştir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı
B) Abaza Hasan Paşa İsyanı
C) Celali İsyanı
D) Alemdar Olayı
E) Patrona Halil Ayaklanması

III. Selim'den sonra padişah olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'den sonra padişah olmuştur?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) IV. Mustafa
D) I. Abdülhamit
E) II. Abdülhamit

Türkiye'nin dış alımında aşağıda verilen ürünlerden hangisine yapılan harcamanın

Türkiye'nin dış alımında aşağıda verilen ürünlerden hangisine yapılan harcamanın yüksek olduğu söylenemez?

A) Ham petrol
B) Buğday
C) Madeni yakıtlar
D) Suni Gübre
E) Kahve

Türkiye'nin dış satımında aşağıdaki ürünlerden hangisinden elde edilen gelirin yüksek olduğu söylenemez?

Türkiye'nin dış satımında aşağıdaki ürünlerden hangisinden elde edilen gelirin yüksek olduğu söylenemez?

A) Bitkisel ve hayvansal ürünler
B) Unlu mamüller
C) Orman ürünleri
D) Plastik maddeler
E) Sanayi hammaddeleri

Medeni Kanunun aşağıdaki özelliklerinden hangisi Laiklik ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Medeni Kanun'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Laiklik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Reşit olan çocuğun istediği dini inancı seçmekte serbest olması
B) Mirasta erkek ve kızın eşit olması
C) Kadınların istediği mesleği seçebilmesi
D) Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi
E) Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevlerinden değildir?

A) Gelen şikâyetleri incelemek
B) Gelen şikâyetleri araştırmak
C) Gelen şikâyetler ile ilgili idareye önerilerde bulunmak
D) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hazırlamak
E) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararları incelemek

Kamu Denetçiliği Kurumu başdenetçi ve denetçilerinin görev süresi kaçyıldır?

Kamu Denetçiliği Kurumu başdenetçi ve denetçilerinin görev süresi kaç yıldır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevi aşağıdakileren hangisidir?

A) Tüzük ve Yönetmelikleri incelemek
B) Kanunları incelemek
C) Mali konularda denetim yapmak
D) İdare ile ilgili şikayetlere bakmak
E) Hesap ve işlemleri kesin hükme bağlamak

Avrupa Birliği'nin Yargı Organı

Aşağıdakilerden hangisi AB'nin yargı organıdır?

A) Avrupa Adelet Divanı
B) Avrupa Parlamentosu
C) Avrupa Komisyonu
D) AB Konseyi
E) Genel Kurul

Türkiye'nin Üye Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

A) Avrupa Yayın Birliği (EBU)
B) Dünya Posta Birliği (UPU)
C) Avrupa Birliği (EU)
D) Uluslararası Telekomunikasyon Birliği (ITU)
E) Avrupa Patent Ofisi (EPO)

Eşkinci Ocağı hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) I. Abdülhamit
D) III Selim
E) II. Abdülhamit

TBMM'nin yaptığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Mondros Mütarekesi
E) Moskova Antlaşması

Sayıştay Başkanını kim seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Sayıştay
E) TBMM

İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Büyük Taarruz
E)Kütahya-Eskişehir

Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar:

 Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;

I. sosyo-kültürel değerleri,
II. ekonomik değerleri,
III. coğrafi konumu,
IV. askerî değerleri

olarak belirlenmiştir. Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilmez?

A) Yalnız I                 
B) Yalnız III           
C) I ve II
D) I, II ve III              
E) I, II ve IV

PDF - YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz - PDF FORMATINDA

WORD - 2013 YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz - Microsoft WORD FORMATINDA


İstanbul 2020 Olimpiyat Oyunları Adaylığı sloganı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir Dünya, Bir Rüya
B) Daha hızlı, Daha yüksek, Daha güçlü
C) Birlikte Köprüler Kuralım
D) Türkiye'nin Nabzı
E) Evrensel Barışa Doğru

Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk kapsamında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk kapsamında değildir?

A) Adetler
B) Kanunlar
C) Anayasa
D) Tüzükler
E) Yönetmelikler

Saraylarından hangilerinin yapımında Avrupa mimarisinin etkisi görülür?

Omanlı Devleti'nin

I. Beylerbeyi
II. Topkapı
III. Yıldız

saraylarından hangilerinin yapımında Avrupa mimarisinin etkisi görülür?

A) Yanlız I       B) Yanlız II       C) I ve II    D) I ve III   E) II ve III

Beylerbeyi Sarayı aşağıdaki padişahların hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) II. Mahmut
B) I. Mahmut
C) II. Abdülhamit
D) Abdülaziz
E) Abdülmecid

Hangileri UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır?

I. Xanthos - Letoon
II. Pamukkale - Hierapolis
III. Selimiye Camisi ve Külliyesi

Yukarıdakilerden hangileri UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır?

A) Yanlız I    
B) Yanlız II        
C) I ve II       
D) II ve III      
E) I, II ve III

Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesinde yeralan varlıklarımızdan biridir?

A) Bursa Ulu Cami
B) Sultan Melikşah Cami
C) Diyarbakır Ulu Cami
D) Divriği Ulu Cami
E)  Konya Alaaddin Cami

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi ülke

A) Almanya
B) Fransa
C) İtalya
D) Türkiye
E) Polonya

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde matbaanın kurulmasına karşı çıkan meslek gruplarındandır?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasına karşı çıkan meslek gruplarındandır?

A) Müsellemler
B) Müstensihler
C) Ulufeciler
D) Cebeciler
E) Mestciler

Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanını yayımlayarak Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştır

Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nı yayımlayarak Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştır.
Fermanın yayımlandığı 1839 tarihi dikkate alındığında Osmanlı Devletinin;
l. Mısır ve Boğazlar,
ll. Ermeniler,
lll. Macar mültecileri
sorunlarından hangilerinin çözümünde Avrupa ‘ nın desteğinin amaçlandığı söylenebilir ?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II  
C) Yalnız III  
D) Ive II  
E) I, II, III

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

60ncı T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Aşağıdakilerden hangisidir?

60ncı T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Cem
B) Abdullah Gül
C) Prof Dr. Şükrü Sina Gürel
D) Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
E) Hikmet Çetin

KPSS Güncel Bilgiler 2013

* 2013 yılı UNESCO tarafından Piri Reis Haritası’nın (1513) 500. Yılı ilan edildi.
* 2013 Üniversiteler arası kış olimpiyatları Slovenya-Maribor yapıldı.
* 2013 Üniversiteler arası yaz olimpiyatları Rusya-Kazan’da yapıldı.
* 2013 Akdeniz Oyunları”na Mersin’de yapıldı. Maskotu Karetta’dır.
* İslam Zirvesi Konferansı 2013'te Kahire'de yapıldı.
* Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi (Bjornson Akademi) Ödülü Yaşar Kemal'e verildi.
* Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri (TAKM) Teşkilatı kuruldu.
Üye ülkeler: Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan Şifre: TAKM
İlk dönem başkanlığını ve teşkilâtın daimi sekretaryalığını yürüten Türkiye; Dönem başkanlığını
2014 Mayıstan sonra Kırgızistan'a devretti.
* 2013 G-8 zirvesi İngiltere’de, yapıldı.
* 2013 G-20 zirvesi Rusya’da yapıldı.
* 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Moskova’da yapıldı.
* Avrupa Birliği dönem Başkanlığını 2013 ilk altı ayında İrlanda yapmıştır. 2013 yılı 2. Altı ayında
ise dönem başkanlığını Litvanya yapmıştır.
* 2013'te Çin’de Türk Yılı olarak kutlandı.
* KYOTO Protokolü 2020'ye kadar uzatıldı.
* Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez hayatını kaybetti.
* Hırvatistan'a vize uygulaması başladı.
* En son büyükşehir olan il Ordu oldu. (30. Büyükşehir)
* IMF'ye göre ABD 2013'ün en borçlu ülkesidir.
* 5.Medeniyetler İttifakı Forumu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.
* Medeniyetler İttifakı Bakanlar toplantısı ise New York'ta yapıldı.
* 2013 Avrupa Kültür Başkentleri Marsilya(Farnsa),Kosice(Slovakya)'dır.
* 2013 Arap Birliği (Arap Ligi) zirvesi Katar’da yapılmıştır.
* Suriye’ye karşı NATO’dan talep edilen füzeler Adana, Gaziantep ve K.maraş’a yerleştirilmiştir.
* Dünyanın en büyük fuarı Frankfurt Kitap Fuarı'nın Türkiye ulusal standında Piri Reis Sergisi
açıldı.
* Türkiye Shangay İşbirliği Örgütü ile ‘diyalog ortaklığı’ anlaşması imzalamıştır.
* Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Makedonya Uluslararası 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü aldı.
2013 Yılı Ekonomik Verileri
- Kişi başına düşen milli gelir : 20 bin 531 liradır.
- İhracatta en az artış Tuncel, en fazla artış Elazığ'da olmuştur.
- En fazla ihracat yapılan 3 ülke Almanya, Irak ve İngiltere olurken en fazla ithalat yapılan 3 ülke
Rusya,Çin,Almanya olmuştur.
-2013 Yılı Dünya ihracat sıralaması Çin,ABD,Almanya olurken ithalat sıralaması ABD,Çin,Almanya
olmuştur.
-Türkiye Dünya'da ihracat sıralamasında 27. ithalat sırlamasında ise 20. olmuştur.
* Cristiano Ronaldo 2014 FİFA Altın Top ödülünün sahibi oldu.
* BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2014-2015 dönemi geçici üyeleri Nijerya, Çad, Litvanya Suudi
Arabistan ve Şili, BMGK'nın iki yıllık geçici üyesi oldu.
* 2013 yılı Altın ayak ödülü Didier Drogba'ya verildi.
* İslam Birliği Teşkilatı 2013'te mali grup toplantısını Cidde’de yaptı.
* 2013'te solunum yetersizliğine neden olan WHO’nun uyardığı virüs Corona virüsüdür.
* Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart and Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli
kredi notunu BB’den BBB+’ya yükseltti.
* 2013 Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası İstanbul’da yapıldı.
* Türkiye ile Belarus arasında vize kalktı.
* Türkiye'nin ilk yerli tramvayı İpek Böceği Ekim 2013'te sefere başladı.
* Yeni Papa olarak Jorge Mario Bergoglio seçildi.
* Mısır 2013'te Türkiye Büyükelçisinin ülkesini terketmesini istedi.
* Mısır’da seçimle Muahhem Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. (Mısır’da seçimle başa gelen ilk
cumhurbaşkanıdır.)
* İstanbul 20 Avrupa Şehri arasında “Avrupa’nın en iyi destinasyonu ” seçildi.
* Filistin ve İsrailli iş adamları arasında yaşanan anlaşmazlıkları çözecek “Kudüs Uluslar arası
Tahkim Merkezi” Kudüs’te açıldı. Başkanlığına TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu seçildi.
*“4. Yargı Paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de kabul edildi.
* “Türkiye –Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı” Gürcistan’ın Batum
şehrinde gerçekleştirildi.
* UNESCO’da ABD- İsrail’in oy hakkı elinden alındı.
* Türkiye-Avrupa Birliği müzakereleri yürüten Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’dur.
* Kasım 2013’te İstanbul’da 5. Dünya Lale Zirvesi düzenlendi.
* 2013'te Türkiye'de yapılan FIFA U-20 dünya kupası tanıtım maskot Kanki'dir.
* Futbolda (FİFA U20) 20 yaş altı dünya kupası maçları Türkiye’de yapıldı.
* 22.Dünya Enerji Kongresi Güney Kore'de toplanmıştır.
* Kula Türkiye'nin ilk, dünyanın 58. Jeoparkı ilan edildi.
* 13. Dünya Sosyal Forumu Tunus’ta yapılmıştır.
* 2013'te Rusya ve Çin, Suriye Birleşmiş Milletler'in planını veto etti.
* ABD Florida Eyaleti Senatosu 21 Martı Türk Günü ilan etti.
* BM Uluslar arası Silah Ticareti Antlaşması BM Genel Kurulunda oylama sonucu kabul edildi.
İran, Kuzey Kore ve Suriye olumsuz oy kullandı.
* BİST (Borsa İstanbul Anonim Şirketi ) kuruldu. Böylece İMKB ve İstanbul Altın Borsa’sının tüzel
kişilikleri sona erdi.Yönetim Kurulu Başkanı: M.İbrahim Turhan.
* IMF raporuna göre dünyanın en borçlu ülkesi ABD’dir.
* Dünya Ekonomik Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplandı.
* UNESCO tarafından 2013 Dünya Kitap Başkenti Bangkok (Tayland) seçildi.
* Milli atletimiz Nevin Yanıt Almanya’da düzenlenen 2013 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda
Avrupa Şampiyonu olmuştur.
* İngiltere’nin eski başbakanlarından(Demir Leydi)Margaret Thatcer hayatını kaybetti
* BM 2013 yılını Uluslar arası Su Dayanışma Yılı ilan etmiştir.
* UNESCO 2013 Barış Ödülü’nü Fransa Cumhurbaşkanı “François Hollande”e verdi.
* TÜRKSOY tarafından Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi.
* Rıza Kayaalp 2013 Dünya Güreş Şampiyonu olmuştur.
* 2013'de düzenlenen Somali Konferansı Londra’da yapılmıştır.
* Türkiye'nin IMF borcunun son taksiti Mayıs 2013’de ödendi.
* 2013 İsveç’te (Malmö) 58. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Danimarka kazandı.
* 2013 Nobel Barış Ödülü Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)’ne verildi.
Örgütün Genel Direktörü Ahmet ÜZÜMCÜ’dür.
* Uluslararası Enerji Güvenliği Konferansı Türkmenistan’da yapılmıştır.
* Avrupa Birliği Antep Baklavasını tescil etti.
* 5. İktisat Kongresi 2013'de İzmir’de yapıldı.
* 2012 yılı için Dünyada Yılın Merkez Bankası başkanı Erdem BAŞÇI seçildi.
* Mavi Marmara ile ilgili İsrail özür diledi ve tazminat ödemeyi kabul etti.
* FİFA kokartlı Cüneyt Çakır 2012'de dünyanın en iyi 2. futbol hakemi seçildi.
* Avrupa Enerji Zirvesi İstanbul’da yapıldı.
* TİKA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çabalarıyla Moğolistan’da Ankara Caddesi açıldı.
* Adana Altın Koza Film Festivalinde En iyi film ödülü Gözümün Nuru(Melih Saraçoğlu-
Hakkı Kurtuluş) ve Yozgat Blues (Mahmut Fazıl Coşkun) filmleri aldı.
* Çin'in, ilk Ay aracı Yütu'yu taşıyan Çang'ı-3 uzay mekiğini gönderdi.
* Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3. en yüksek çift eğrilikli beton kemer barajı olan
Yusufeli Barajı’nın(Artvin) temeli atıldı.
* 22. Dünya Enerji Kongresi Güney Kore’nin Deagu kentinde yapılmıştır.
* BM Dünya Turizm Örgütü 2013'te Çeşme’de toplandı.
* Dünya nüfus yoğunluğunun en az olduğu ülke Moğolistan’dır.
* Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi :Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, planı yapılmış ve
uzun yıllardan bu yana gündemde bulunan demiryolu projesidir. Demir İpek Yolu olarak
adlandırılmaktadır. Demiryolu hattı Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinden Gürcistan’ın
Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye Kars şehrine gidecektir.
* Güney Akımı Projesi Rusyanın Nabucco projesine alternatif olarak hazırladığı Güney
Akımı hattının imzaları Soçi’de (Rusya) atıldı. Rus projesi, Kafkas doğal gazının Karadeniz
altından Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya sevkini öngörüyor. Gazprom, 2015’te faaliyete
geçmesi beklenen Güney Akımı projesi için, Yunanistan,Bulgaristan ve Sırbistan’la
anlaşma imzalandı.
* Türkiye'nin ilk askeri amaçlı uydu projesinin adı Göktürk'tür.
* Ünye-Ceyhan Boru Hattı, Kazakistan ve Azerbaycan'dan gelecek petrolü Boğazlardan
geçirmeden Akdeniz'e indirmeyi hedefliyor.
* Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP):Azerbeycan doğal gazının
Hazar’daki Şahdeniz-2 alanından Avrupaya Türkiye üzerinden taşınacak projedir.
* Milli Gemi Projesi’nin (MİLGEM) ikinci gemisi TCG Büyük ada, dünya üzerindeki benzer
örnekleriyle karşılaştırıldığında “hayalet gemi” olarak anılıyor.
* Avrasya Tüp Geçit Projesi: Marmaray’ın Kardeşi olarak nitelendirilen Avrasya Karayolu
Tüp Geçit Projesi’nin çalışmaları da devam ediyor. Proje, eski İstanbul’un Avrupa ve Asya
kıtası arasındaki yerleşim yerlerini en kısa mesafede birleştirecek. Dünyada deniz altında
en derinden geçen karayolu projesi olarak. 2011 yılında temeli atılan bu proje 2015
yılında tamamlanacak. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu geçişi kullanan vatandaşlar
internet vetelefonu da kesintisiz olarak kullanacak.
* KKTC’ye ‘Akdeniz İçerisinde Döşenecek Askıdaki Boru Hattı ile Su İletimi Projesi’ kaynak
suyu Mersin’deki Anamur Çayı üzerinde bulunan Alaköprü Barajı’ndan sağlanacaktır.
* Havuzlu Çıkarma Gemisi Projesi: Türkiyenin en büyük askerî gemi projesidir.
* Marmaray, İstanbul’a 3. havaalanı, 3. köprü ve Ovit Dağı Tüneli diğer bazı projelerdir.
* Karadeniz İpek Oto Yolu Projesi 12 ülkeyi biribirine bağlayacak otoban
projesidir.Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü tarafından yapılmaktadır.


* Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de büyük
çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük çapta olmak
üzere tüm Arap Dünyasında baş gösteren mitingler, protestolar ve halk ayaklanmalarıdır.
* Avro bölgesi krizleri İrlanda, Portekiz, Yunanistan, İtalya ve İspanya'da iktidarın
değişmesine yol açtı.
* KKTC 2011 Kasım ayı itibariyle Libya tarafından resmen tanındı.
* AB'ye üye olup da NATO'ya üye olmayan ülkeler, Avusturya-Finlandiya –İsveç-G. Kıbrıs-
Malta'dır.
* AB'den kendi isteğiyle ayrılan bölge Grönland’dır.
* Almanya’da Yeşiller Partisinin eş başkanı olan ilk Türk alman parti lideri Cem Özdemir
oldu.
* Monako,San Marino ve Vatikan AB üyesi değildir ve anlaşma ile euro kullanmaktadır.
Andora, Karadağ ve Kosova ise AB ile bir anlaşma olmamasına rağmen Euro kullanmaya
başladı.
* Anayasa Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı Tülay Tuğcu’dur.(2005-2007 yılları arası)
* İzmir Türkiye’nin organik tarım merkezi seçildi.
* Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan antlaşmanın adı Ottowa Sözleşmesi'dir.
* İzlanda yanardağı Eyjafjallajokull faaliyete geçmiştir.
* Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi TBMM Temsilcisi Deniz Baykal'dır.
* İlk defa bir padişah için Dolmabahçe’de anma töreni düzenlendi. (I.Abdülmecit)
* Tarihte linç girişimiyle öldürülen ilk devlet adamı Muhammer Kaddafi’dir
* Diplomaside şok etkisi yaratan belgelerin yayınlandığı Wikileaks adlı sitenin kurucusu,
Julian Assange
* Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşası için Rusya ile anlaşıldı.
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilk Türk kadın yargıç olarak Galatasaray Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş seçildi.
* Çevreye en çok karbondioksit yayan ülkeler, ABD, Çin,Hindistan,Rusya,Brezilya'dır.
Türkiye 23. dür.
* Haydar Berk 2009 ve 2013 yılları arası NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştür.
* Marmaray İlk kez II.Abdülhamit döneminde Cisr-i Enbubi olarak düşünülmüştür.
* Andımızın yazarı Reşit GALİP’tir.
* Nobel ödüllerinin verildiği alanlar: Edebiyat,Ekonomi,Fizyoloji veya Tıp,Fizik,Kimya,Barış
* Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yaşar Halit Çevik'tir.
* Türkiye Cumhuriyetinin sporcu gönderdiği ilk olimpiyat 1924 olimpiyatlarıdır.
* Papazın kızı olarak bilinen siyasetçi Angela Merkel’dir.
* Ali Rıfat Çağatay İstiklâl Marşı'nın ilk bestecisidir.
* İstanbul 2020 Olimpiyat Ve Paralimpik Oyunları İçin Seçilen Logo Lale Figürü İçerisinde
İstanbul Boğazı Silueti’dir.
* Dünyanın ilk demokratik meclis binası Antalya’daki Patara Antik Kenti’dir.
* Olimpiyat bayrağında bulunan 5 halka 5 kıtayı simgelemektedir.
* 2010 tarihinden başlayarak Türk hükümetinin özel izniyle her yıl, bir gün ayin
düzenlenmesine izin verilen dini yer Akdamar Kilisesi.
* Talebi kabul edilmese de Filistin UNESCO’ya üye oldu.İsrail-Filistin arasında esir
değişimi yapıldı.
* Dünyanın ilk ekolojik şehri Abu Dhabi olacaktır.
* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türk üyesi Rıza TÜRMEN’dir.
* Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab'dır
* Resmi Gazete Başbakanlık tarafından çıkarılır.
* Türkiye BM’ye bağlı olarak Bosna Hersek, Libya, Somali, Kosova,Lübnan’a asker
göndermiştir.( Şifre : BoL SaKaL)
* Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı Socrates (Genel Eğitim).Alt programları
Erasmus (yükseköğretim), Comenius ( Üniversite Öncesi Okul Eğitimi), Leonardo
* Diğer Öğrenci Değişim Programları : Farabi
* İstanbul’da yapılacak 3. Köprünün adı Yavuz Sultan Selim Köprüsüdür.
Türkiye’nin açıkladığı adaylıklar
* EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası)(Açıklanmadı.)
* ŞAMGEN : Türkiye,Suriye,İran ve Irak arasındaki ortak vize uygulamasına verilen ad.
* EXPO 2020 (İzmir) (Dünya Fuarı)(Dubai kazandı.)
* 2020 Yaz Olimpiyatları (İstanbul) (Sloganı İstanbul 2020-Birlikte Köprüler Kuralım)
(Tokyo kazandı.)
* Ölmeden hemen önce Başbakan Erdoğan'a 'Milletimi sana emanet ediyorum' diyen Bosna-
Hersek'in efsane lideri Aliya İzzet Begoviç'tir.
* Suriye`den gelebilecek olası tehlikelere karşı NATO tarafından Gaziantep,
Kahramanmaraş , Adana ya füze savunma sistemi kuruldu.
* G-20 dönem başkanları 2012'de Meksika,2013'de Rusya ve 2014'de Avustralya.
* Türkiye’de ilk internet bağlantısı 1993 yılında ODTÜ’de gerçekleştirildi.
* Korumanın Başkenti unvanı ile bilinen ilçemiz Safranbolu’dur. (3000 bin yıllık ilçedir.)
* Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi :Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, planı yapılmış ve
uzun yıllardan bu yana gündemde bulunan demiryolu projesidir. Demir İpek Yolu olarak
adlandırılmaktadır. Demiryolu hattı Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinden Gürcistan’ın
Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Türkiye Kars şehrine gidecektir.
* Güney Akımı Projesi Rusyanın Nabucco projesine alternatif olarak hazırladığı Güney
Akımı hattının imzaları Soçi’de (Rusya) atıldı. Rus projesi, Kafkas doğal gazının Karadeniz
altından Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya sevkini öngörüyor. Gazprom, 2015’te faaliyete
geçmesi beklenen Güney Akımı projesi için, Yunanistan,Bulgaristan ve Sırbistan’la
anlaşma imzalandı.
* Türkiye'nin ilk askeri amaçlı uydu projesinin adı Göktürk'tür.
* Ünye-Ceyhan Boru Hattı, Kazakistan ve Azerbaycan'dan gelecek petrolü Boğazlardan
geçirmeden Akdeniz'e indirmeyi hedefliyor.
* Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP):Azerbeycan doğal gazının
Hazar’daki Şahdeniz-2 alanından Avrupaya Türkiye üzerinden taşınacak projedir.
* Milli Gemi Projesi’nin (MİLGEM) ikinci gemisi TCG Büyük ada, dünya üzerindeki benzer
örnekleriyle karşılaştırıldığında “hayalet gemi” olarak anılıyor.
* Avrasya Tüp Geçit Projesi: Marmaray’ın Kardeşi olarak nitelendirilen Avrasya Karayolu
Tüp Geçit Projesi’nin çalışmaları da devam ediyor. Proje, eski İstanbul’un Avrupa ve Asya
kıtası arasındaki yerleşim yerlerini en kısa mesafede birleştirecek. Dünyada deniz altında
en derinden geçen karayolu projesi olarak. 2011 yılında temeli atılan bu proje 2015
yılında tamamlanacak. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu geçişi kullanan vatandaşlar
internet vetelefonu da kesintisiz olarak kullanacak.
* KKTC’ye ‘Akdeniz İçerisinde Döşenecek Askıdaki Boru Hattı ile Su İletimi Projesi’ kaynak
suyu Mersin’deki Anamur Çayı üzerinde bulunan Alaköprü Barajı’ndan sağlanacaktır.
* Havuzlu Çıkarma Gemisi Projesi: Türkiyenin en büyük askerî gemi projesidir.
* Marmaray, İstanbul’a 3. havaalanı, 3. köprü ve Ovit Dağı Tüneli diğer bazı projelerdir.
* Karadeniz İpek Oto Yolu Projesi 12 ülkeyi biribirine bağlayacak otoban
projesidir.Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü tarafından yapılmaktadır.

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

Aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

Aşağıdaki turizm merkezlerinden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

A) Meryem Ana Manastırı
B) Olimpos Milli Parkı
C) Yedi Uyuyanlar
D) Perge
E) Kız Kalesi

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun ile ilköğretimde okula başlama yaşı tabanı kaçolmuştur?

6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilköğretimde okula başlama yaşı tabanı kaç olmuştur?

A) 55 ay
B) 45 ay
C) 50 ay
D) 60 ay
E) 65 ay

Kpss Genel Kültür Soruları:
 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim kaç yıla çıkmıştır?

6287 sayılı ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim kaç yıla çıkmıştır?

A) 10
B) 9
C) 12
D) 10
E) 11

Kpss Genel Kültür Soruları: