İnkılap Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İnkılap Tarihi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Konu Anlatımı Videolu

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi hem KPSS olsun hem de YGS, LYS olsun ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda soruların geldiği en önemli inkılap tarihi konularından biridir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi çok iyi bilinmeli, alt başlıklar tarihi kronolojiye göre çok iyi özümsenmelidir. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi ile ilgili soru kaçırmak istemiyorsanız aşağıda sizler için listelediğimiz videoları takip etmenizi ve konu ile alakalı sitemizde yer alan  Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Milli Mücadelede Güney Cephesi komutanı kimdir?

Milli Mücadelede Güney Cephesi komutanı kimdir?

A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal
D) Ali Saip Ursavaş
E) Rauf Orbay

Milli mücadele fiilen ne zaman başlamıştır?

Milli mücadele fiilen ne zaman başlamıştır?

A) Mustafa Kemal'in Samsuna çıkması
B) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
C) Sakarya Savaşı
D) Erzurum Kongresi
E) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi


Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test


Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar Çözümlü Test
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - Sorular ve Cevaplar Çözümlü Test
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 
Sorular ve Cevaplar KPSS Çözümlü Test 
KPSS Genel Kültür

1. Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havza Genelgesi
B) Balıkesir genelgesi
C) Amasya Genelgesi
D) Sivas Kongresi
E) Erzurum Kongresi

Çözüm:  Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi Havza Genelgesi'dir. 28-29 Mayıs 1919. Amaç halkı işgallere karşı uyarmak, bilgilendirmek, milli heyecanın tüm yurda yayılmasını sağlamaktır. Cevap: A

-

Erzurum Kongresinde İstanbul Hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükümet kurulacağı kararının alınmasına rağmen TBMM'nin açılması ile birlikte alınan ilk kararda geçici bir hükümet kurmanın yanlış olacağı karara bağlanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) İstanbul'un işgal edilmesi
B) Ulusal birliğin mecliste sağlanmış olması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılmış olması
D) Hükümet yetkisini meclis yoluyla kullanma düşüncesi
E) Temsil Kurulu'nun görevinin sona ermesi

Çözüm: Meclisin açılması ile birlikte ulusal birliğin sağlanmış olmasından dolayı geçici bir hükümet kurmanın yanlış olacağı karara bağlanmıştır. Cevap. B

-

3. - Sivas kongresi öncesinde Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi engellemekle görevlendirilmiştir.
- İstanbul Hükümeti, Amasya'da Temsil Heyeti ile görüşmek zorunda kalmıştır.

Buna göre İstanbul Hükümeti'nin tutumunu değiştirmesinde;

I. Temsil Heyeti'nin Anadolu'da etkisinin artması
II. Kuva-i Milliye'nin başarılarının İstanbul Hükümeti'ni rahatsız etmesi
III. Padişah'ın Anadolu'daki otoritesinin artması

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: Sivas Kongresi ile Anadolu Hareketi örgütlenme sürecinde önemli bir adım atmış ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'i kurarak, Temsil Heyeti görev ve yetkilerini genişletmiştir. Böylece İstanbul Anadolu yeşeren milli hareketi tanımak zorunda kalmıştır ve Bu da Amasya Görüşmelerinde gerçekleşmiştir. Cevap: D

TBMM'nin açılması , Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi

- TBMM'nin açılması
- Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi

gelişmelerinin, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Halkçılık

Temsil heyeti hangi kongrede kurulmuştur?

Temsil Heyeti hangi kongrede kurulmuştur?

A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi
E) Alaşehir Kongresi

Temsil heyetinin kurulma kararı hangisinde alınmıştır?

Temsil heyetinin kurulma kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi
E) Alaşehir Kongresi

Anlaşma Devletlerinin Mondros ile İşgallere Yasal Dayanak Oluştuması

Anlaşma Devletlerinin Mondros Mütarekesi ile elde ettikleri,

I. Osmanlı savaş gemilerini teslim alma,
II. Ulaşım ve haberleşme araçlarını denetim altına alma,
III. İstedikleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal edebilme,

haklarından hangileri ile, işgallerine yasal dayanak oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Dış borçlar, Demiryolları, Yabancı okullar, Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile Fransa arasında;

I. Demiryolları
II. Yabancı okullar
III. Dış borçlar

yukarıdaki sorunlardan hangileri vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

İnkılap tarihi kronolojisi - Kpss genel Kültür

I. Hatay'ın Anavatana katılması
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
III. Sadabat Paktı'nın imzalanması
IV. Balkan Antantı'nın imzalanması

Kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) III, IV, I, II
B) IV, II, III, I
C) II, I, IV, III
D) III, I, II, IV
E) I, II, III, IV

Akdeniz'de saldırgan tavır gösteren ülke - Kpss Genel Kültür

Sadabat Paktı;

I. İngiltere
II. ABD
III. İtalya

öncelikle yukarıdaki ülkelerden hangisi veya hangilerinin Doğu Akdeniz'deki saldırgan tavrına karşı kurulmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E)  II ve III

7 KPSS Genel Kültür Atatürk Dönemi Dış Politikası Soru ve Çözümleri

7 KPSS Genel Kültür İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi Dış Politikası Soru ve Çözümleri


1. Atatürk döneminde gerçekleşen;

I. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olması,
II. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi ile boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlaması,
III. Musul sorununun İngiltere ile Türkiye'nin anlaşarak sonuçlandırması,

gelişmelerden hangisi ile Türkiye'nin Misak-ı Milliden taviz vermek zorunda kaldığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Çözümleme: Musul sorunu Lozan Konferansında Türkiye ve İngiltere'nin yapacağı görüşmelere bırakılmıştır. Musul Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer almasına rağmen Ankara Antlaşması ile (1926) İngiltere lehine çözülmüştür.

Çok partili hayata geçişi engelleyen olaylar

Çok partili demokrasiye geçişin bir süre ertelenmesinde;

I. Menemen Olayı
II. Çerkez Ethem Ayaklanması
III. Kıbrıs'ın İşgal edilmesi

yukarıdakilerden hangilerinin etkisi yoktur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Mustafa Kemal Paşa'nın Sine-i Millete Dönme Kararı

Mustafa Kemal Paşa'nın sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Cumhurbaşkanı olması
B) Başkomutanlık yetkilerini kabul etmesi
C) Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması
D) Askerlik mesleğinden ve resmi görevinden istifa etmesi
E) İnkılapları gerçekleştirmesi

Mustafa Kemal'in askeri stratejileri

Mustafa Kemal'in

- Çanakkale Muharebesi'nde
- Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde
- Sakarya Muharebeleri'nde
- Büyük Taarruz'da

askerlerine birbirinden farklı emirler vermesi ve farklı askeri stratejiler uygulaması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) çok yönlülüğünün
B) ileri görüşlülüğünün
C) koşullara uygun davrandığının
D) askeri yanını ön plana aldığının
E) meydan savaşları ile ilgili tez hazırladığının


Bozkurt-Lotus Olayı - kpss genel kültür

Bozkurt-Lotus Olayı hangi iki devlet arasında gerginliğe neden olmuştur?

A) Türkiye - Fransa
B) Türkiye - Almanya
C) Türkiye - İngiltere
D) Türkiye - Rusya
E) Türkiye - Romanya

Türkiye'nin Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcisi kimdir?

Türkiye'nin Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcisi kimdir?

A) Rauf Orbay
B) Cemal Hüsnü Taray
C) Refet Bele
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Hasan Ali Yücel

İngiltere'nin Rusya’ya yardım götürmek istemesi nedenleriyle açılan cephe

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Orta Doğu petrollerini korumak ve Rusya’ya Kafkaslardan yardım götürmek istemesi nedenleriyle açılan cephe hangisidir?

A) Irak Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Suriye - Filistin Cephesi 
E) Çanakkale Cephesi

Kanal Cephesi’ndeki yenilgi üzerine kuzeye ilerlemek isteyen İngilizlerle savaşılan cephe

I. Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesi’ndeki yenilgi üzerine kuzeye ilerlemek isteyen İngilizlerle savaşılan cephe hangisidir?

A) Irak Cephesi
B) Galiçya Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Suriye - Filistin Cephesi 
E) Çanakkale Cephesi

Mustafa Kemal Atatürk hangisinde görev almamıştır?

Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde görev almamıştır?

A) Makedonya Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Filistin Cephesi
E)Trablusgarp Savaşı