1982 Anayasası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1982 Anayasası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Anayasada değişiklik yapma yetkisi hangisine aittir? - kpss genel kültür

Anayasamıza göre, anayasada değişiklik yapma yetkisi hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Yargıtay
D) TBMM
E) Danıştay

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan milletvekillerinin doldurulması amacı ile yapılan seçimdir.

B) Boşalan üyeliklerin sayısı TBMM üye tam sayısının %5'inin bulmuşsa genel seçimden 30 ay geçmiş olsa dahi ara seçime gidilir.

C) Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM'de üyesi kalmamışsa genel seçimden itibaren otuz ay geçmemiş olsa dahi ara seçime gidilir.

D) Kural olarak ara seçim, her seçim döneminde 1 kez yapılır.

E) TBMM üye tam sayısında %5 boşalma olması halinde genel seçime 1 yıl kalmış olsa dahi ara seçime gidilir.

Hangisi 1982 Anayasasının hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

A) Hakimler ve savcılar azlolunamazlar, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye sevkedilemezler.

B) Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

C) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye, telkinde bulunamaz.

D) Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve herhangi bir beyanda bulunulamaz.

E) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?

I. İspat hakkı
II. Bilgi edinme hakkı
III. Mülkiyet Hakkı

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) TBMM Başkanı
E) İçişleri Bakanı

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kimtarafından çıkarılır?

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kim tarafından çıkarılır?


A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Başbakan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

Sayıştay hangi makam adına denetleme yapar?

A) Devlet Denetleme Kurumu
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Maliye Bakanlığı
E) TBMM

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhildeğildir?

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?


A) Başlangıç kısmı
B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
C) Anayasa’nın geçici maddeleri
D) Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasa’nın 175. maddesi

Cevap: D

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Yürütme organı kimlerden oluşur

Yürütme organı kimlerden oluşur?


A) Milletvekillerinden
B) Başbakan ve Bakanlardan
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan
D) Başbakan ve Milletvekillerinden
E) Cumhurbaşkanı ve Başbakandan

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Libyaya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir

Libya'ya asker göndermeye (tezkere) aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan
E) MGK

1982 Anayasası’na göre hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?


A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması hâlinde
C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde
E) Başbakanın ölümü hâlinde

Cevap: E

Bunlar da ilginizi çekebilir:
  

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tüzükler, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar.
B) Hangi tüzüklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir.
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır.
D) Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek Danıştayın idari görevleri arasında yer alır.

Cevap: C

Bunlar da ilginizi çekebilir: 
 

Koruyucu hak ne demektir

Koruyucu hak ne demektir?

A) Devletin korunması amacıyla düzenlenen hak
B) Bireye, devlet ve toplumdan istekte bulunma olanağı veren hak
C) Bireyi, devlete ve topluma karşı koruyan hak
D) Seçme, seçilme ve siyasal faaliyette bulunma olanaklarını koruyan hak
E) Korunmaya muhtaç kişilere sağlanan hak


TBMM'yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir

I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM başkanı
III. Başbakan

IV. Bakanlar Kurulu
1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM'yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir?

A) I ve II         B) I ve III        C) II ve III

D) II ve IV     E) III ve IV

1982 Anayasası'na göre normal zamanlarda "hak ve hürriyetler"

1982 Anayasası'na göre normal zamanlarda "hak ve hürriyetler"

I. Kanun
II. Bakanlar Kurulu Kararı
III. Kanun Hükmünde Kararname

hangileri ile sınırlandırılabilir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III

Anayasa Mahkemesi bir davayı en fazla kaç ay içerisinde sonlandırır

Anayasa Mahkemesi bir davayı en fazla kaç ay içerisinde sonlandırır?

A) 3 ay
B) 5 ay
C) 6 ay
D) 7 ay
E) 12 ay

Yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu değildir

Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?

A) Başbakan
B) Meclis Başkanı
C) Milletvekilleri
D) Cumhurbaşkanı
E) Başbakan Yardımcısı

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak

1982 Anayasasına göre, TBMM'de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır?

A) Danıştay
B) Sayıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmakzorundadır

Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?

A) Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
B) Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
C) Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
D) Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.
E) Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.