Atatürk İnkılapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atatürk İnkılapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atatürk milliyetçiliği hangi milliyetçilik anlayışını benimsemektedir?

Atatürk milliyetçiliği  hangi milliyetçilik anlayışını benimsemektedir?

A) Subjektif milliyetçilik
B) Etnik milliyetçilik
C) Sosyal milliyetçilik
D) Dini milliyetçilik
E) Liberal milliyetçilik

Saatte değişiklik - kpss genel kültür

Toplumsal alanda yapılan inkılaplardan olan saatte değişiklik hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1923
B) 1924
C) 1925
D) 1931
E) 1934

Medeni Kanunun aşağıdaki özelliklerinden hangisi Laiklik ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Medeni Kanun'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Laiklik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Reşit olan çocuğun istediği dini inancı seçmekte serbest olması
B) Mirasta erkek ve kızın eşit olması
C) Kadınların istediği mesleği seçebilmesi
D) Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi
E) Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi

Türkiye Cumhuriyetinin ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Sami Bey
B) Fethi Okyar
C) Refet Bele
D) İsmet İnönü
E) Mustafa Kemal Atatürk

Planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Türkiye'de 1934'ten itibaren planlı ekonomiye geçilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Batılı devletlere verilen kapitülasyonların ulusal sermayeyi olumsuz etkilediğinin
B) Eğitim ve öğretimin devlet tarafından yapıldığının
C) Halkın inklapları yeterince anlayamadığının
D) Teşviki Sanayi Kanunu'nun hedefine ulaştığının
E) Kalkınmanın özel sektörle sağlandığının

Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden ikilikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir

I. Medeni Kanun'un kabulü
II. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi
III. Saltanatın kaldırılması

Yukarıdaki belirtilen inkılaplardan hangileri Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden "ikilikleri" ortadan kaldırmaya yöneliktir?

A) Yanlız I   
B) Yanlız II   
C) Yanlız III
D) I ve II      
E) II ve III

Bunlar da ilginizi çekebilir:
 

Eşit ve ayrıcalıksız bir toplum

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan;

I. Lakap ve Ünvanların yasaklanması
II. Medreselerin kapatılması
III. Medeni Kanun'un kabulü

gelişmelerinden hangilerinin "eşit ve ayrıcalıksız bir toplum" oluşturma amacına yönelik olduğu doğrudan söylenebilir?

A) Yanlız I    
B) I ve II   
C) I ve III
D) II ve III   
E) I, II ve III

Bunlar da ilginizi çekebilir:  

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir.

Bu yargı aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Milleti oluşturan unsurlar arasında ırk ve köken birliğinin temel alınması
B) Vatandaşların istedikleri dini ve mezhebi seçmesi
C) Toplumun ırk, din ve mezhep çizgileriyle bölünmesi
D) Devletin resmi bir dininin olmaması
E) Ümmetçi düşünce yapısı

Cevap: B

Atatürk'ün girişimi ile Cumhuriyet Döneminde kurulan ilk banka hangisidir?

Atatürk'ün girişimi ile Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Bankası
B) Sanayi ve Maadin Bankası
C) Emlak ve Eytam Bankası
D) Menrkez Bankası
E) Ziraat Bankası

Cevap: A

Cumhuriyetin ilk 15 yılında kurulan bankalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önemli yeri olmasında

Cumhuriyetin ilk 15 yılında kurulan bankalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önemli yeri olmasında,

I. çiftçiye kredi verilmesi

II. ulusal bankalara destek verilmesi

III. Osmanlı Bankası'na verilmiş olan kağıt para çıkarma ayrıcalığının giderilmesi

görevlerinden hangilerini üstlenmiş bir kuruluş olmasının etkisi vardır?

A) Yanlız I       
B) Yanlız II    
C) Yanlız III
D) II ve III     
E) I, II ve III

[Cevap: D

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir

I.Denizcilik bankasının kurulması
II.Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
III. Dini ünvanların yasaklanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir?

A)Yanlız I      B) Yanlız II     C) IveII

D) I ve III     E)IIveIII

İsviçreden alınan kanunlar nelerdir?

I. Medeni Kanun
II. Ceza Kanunu
III. Borçlar Kanunu

Yukarıdaki kanunlardan hangileri İsviçre'den alınmıştır

A) Yanlız I             B) Yanlız II           C) Yanlız III

D) I ve II                E) I ve III


Çok partili döneme ilk geçiş denemeleri - kpss genel kültür

Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.

Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik        
B) Laiklik
C) İnkılapçılık                  
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur." demiştir.


Atatürk'ün bu anlatımıyla,


I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,


II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,


III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği


durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III


D) I ve II             E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: E - YGS 2010 [/DDET]

Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?


A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçimsistemine geçilmesi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: C - YGS 2010 [/DDET]

Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı

Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?


A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi


B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması


C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması


D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması


E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

A) Millet Mektepleri

B) Halk Evleri

C) Köy Enstitüleri

D) Harf Inkılabı

E) Menemen Olayı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1934

B) 1933

C) 1932

D) 1931

E) 1930

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Teşvik-i Sanayi Kanunu hangi tarihte ilan edilmiştir?

Teşvik-i Sanayi Kanunu hangi tarihte ilan edilmiştir?

A) 28 Mayıs 1927

B) 23 Mayıs 1928

C) 10 Mart 1926

D) 5 Nisan 1925

E) 12 Haziran 1927

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]