Cevabı Bul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Cevabı Bul etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin kuralları nelerdir?

I. Müslüman olmak
II. Enderun eğitimi almak
III. Osmanlı soyundan olmak
IV. Lonca teşkilatında eğitim almak

Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin kuralları arasında yukarıda verilenlerden hangisi yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IV

Fiili ehliyet kapsamı

Aşağıdakilerden hangisi fiili ehliyet kapsamı içinde yer almaz?

A) Dava açabilme ehliyeti
B) Hukuki işlem ehliyeti
C) Taraf ehliyeti
D) Haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti
E) Aktif yapabilme ehliyeti

Osmanlı devletinin iç işlerine karışılması

XVII. yüzyıla kadar Batılı ve Doğulu devletler, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak için hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?

A) Azınlık hakları
B) Devşirme kanunu
C) Kanunname-i Ali Osmani
D) Müsadere Usulü
E) Veraset Sistemi

Fransa'nın Lübnan ve Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması

1936'da Fransa; Lübnan ve Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmıştır.

Buna göre;

I. Musul
II. Hatay
III. Boğazlar

gibi sorunlardan hangilerinin çözümünün öncelik kazandığı söylenemez?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Dünya petrol ticaretinde önemli su yolları

I. Kiel Kanalı
II. Hürmüz Boğazı
III. Babülmendep Boğazı
IV. Macellan Boğazı

Yukarıda verilen su yollarından hangileri Dünya Petrol ticaretinde diğerlerinden daha fazla öneme sahiptir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Anlaşma Devletlerinin Mondros ile İşgallere Yasal Dayanak Oluştuması

Anlaşma Devletlerinin Mondros Mütarekesi ile elde ettikleri,

I. Osmanlı savaş gemilerini teslim alma,
II. Ulaşım ve haberleşme araçlarını denetim altına alma,
III. İstedikleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal edebilme,

haklarından hangileri ile, işgallerine yasal dayanak oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?


İslâmiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?

A) Orhun Abideleri
B) Karabalgasun Yazıtları
C) Divan-ı Lügatİ’t Türk
D) Pazırık Kurganı
E) Yenisey Yazıtları

Hazarların imparatorluk özelliği - Kpss Genel Kültür

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan Hazarların,

I. Museviliği benimseme,
II. farklı ulusları yönetimi altında bulundurma,
III.  uluslararası ticareti geliştirme

özelliklerinden hangileri ile bir imparatorluk niteliği kazandığı söylenebilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E)  I, II ve III

Kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye İdaresi, Lonca Teşkilatı

Osmanlı sanayisinin dışa bağımlı hale gelmesinde;

I. Kapitülasyonlar
II. Duyun-u Umumiye İdaresi
III. Lonca Teşkilatı

hangilerinin etkisinin olmadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

İttihat Terakki Cemiyeti, Balkanlarda oldukça etkindi

1908 yılında Meşrutiyet'in yeniden ilanında önemli rolü olan Mustafa Kemal'in de bir dönem üyesi olduğu İttihat Terakki Cemiyeti, Balkanlarda oldukça etkindi.

Bu gelişmede 

I. bölgede müslüman nüfusun azınlıkta olması
II. Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunlar yaşaması
III. bölgenin merkezi yönetimin baskısından uzak olması

durumlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Doğu Roma ve Batı Roma arasındaki farklar

Roma İmparatorluğu'nun 395'te ikiye ayrılması ile Doğu Roma (Bizans) dini ve kültürel açıdan Batı Roma'dan farklı bir çizgide varlığını sürdürmüştür?

Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Batı arasındaki temel farklılıklar arasında yer almaz?

A) Mimari özellikleri
B) Latin kültürü
C) Mezhep farklılığı
D) Resmi dilleri
E) Yönetim biçimi

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine aitdeğildir?

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Huand Hatun Külliyesi
B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Hacı Kılıç Külliyesi
E) Konya Sahip Ata Külliyesi

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir?

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Kurşun-Çinko-Bakır
B) Boksit-Demir-Krom
C) Antimon-Manganez-Tungsten
D) Kobalt-Platin-Titanyum
E) Bor-Boraks-Kükürt

 Kpss Genel Kültür Soruları:

Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasında

Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasında;

I. bölgeler arasında gelir farkını artırmak,
II. üretimde verimliliği artırmak,
III. ihracatın ithalatı karşılama oranını düşürmek,
IV. sanayileşmenin yol açtığı çevre faktörlerini azaltmak,

özelliklerinden hangileri daha çok etkilidir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Temsil Heyeti hükümet gibi davranarak Batı Cephesi komutanını atamıştır

Temsil Heyeti aşağıdakilerin hangisinde hükümet gibi davranarak Batı Cephesi komutanını atamıştır?


A) Amasya Genelgesi
B) Amasya Görüşmesi
C) Havza Genelgesi
D) Erzurum Kongresi
E) Sivas Kongresi

Osmanlı Devleti'ndeki Taht Kavgalarını Önleme Amacı Vardır?

Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır;

I. Ülkenin hanedanın ortak malı olması

II. Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi

III. Tahta geçme hakkı hanedanın en yaşlı üesinde olması

yukarıdakilerden hangilerinde taht kavgalarını önleme amacı vardır?


A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Kpss Genel Kültür Soruları:  

Sivas Kongresi’nde, ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

Sivas Kongresi’nde, ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi, Heyet-i Temsiliye’nin tüm yurttan gelen delegelerce belirlenmesi uygulamalarına bakarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine daha öncelikli olarak ulaşabiliriz?

A)Yeni Türk Devleti kurulması kararlaştırıldığı
B)Siyasi iradenin savaşabilecek noktaya geldiği
C)İstanbul Hükümeti’nin de bu örgütlenmeyi desteklediği
D)Manda ve himaye fikrini savunanların güçlendiği
E)Milli mücadele hareketinin tüm ülke ve ulusu kapsar hale geldiği

Bunlar da ilginizi çekebilir: