Kurtuluş Savaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kurtuluş Savaşı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kurtuluş Savaşı resmen hangisiyle ilan edildi? - kpss genel kültür

Kurtuluş Savaşı resmen hangisiyle ilan edildi?

A) Amasya Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Alaşehir Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

Milli Mücadelenin sıcak savaş dönemi sona ermiş ve diplomasi dönemi başlamıştır?

Aşağıdakilerden hangisi ile Milli Mücadele'nin sıcak savaş dönemi sona ermiş ve diplomasi dönemi başlamıştır?

A) Lozan Antlaşması
B) Büyük Taarruz
C) Mudanya Antlaşması
D) Dumpınar Savaşı
E) Sevr Antlaşması

Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı

  • İngilizler Malta'da bulunan Türk esirleri serbest bıraktı.
  • Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.

Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın öncesinde meydana gelmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Büyük Taarruz
E) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı

Salih Paşa, İstanbul'un işgalinden sonra sadrazamlığı aşağıdakilerden hangisinden devralmıştır?


A) Ali Rıza Paşa
B) Talat Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ahmet Cevdet Paşa
E) Enver Paşa

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra

İstanbul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildikten sonra yeni kabineyi aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?


A) Talat Paşa
B) Rauf Paşa
C) Refet Paşa
D) Fevzi Paşa
E) Salih Paşa

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi
B) Ticaret
C) Teknoloji
D) Tarım
E) Savunma

Moskova Antlaşması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda imzalanmıştır?

Moskova Antlaşması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda imzalanmıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya‐ Eskişehir Savaşı
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Büyük Taarruz

Cevap: A

İhtilal Beyannamesi

Kurtuluş Savaşı'nın "İhtilal Beyannamesi" diye tanımlanan Amasya Genelgesi'nde "Milletin İstiklalini yine milletin azaim ve kararı sağlayacaktır." maddesi yer almıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

I. Yönetim anlayışının değişeceği

II. Kurtuluş Savaşı'nın ulusallaştırılmak istendiği

III. İstanbul Hükümeti ile ortak hareket edildiği

durumlarından hangilerinin geçerli olduğu savunulabilir?

A) Yanlız I    
B) Yanlız II   
C) I ve II
D) I ve III    
E) I, II ve III

Bunlar da ilginizi çekebilir?

Kurtuluş Savaşında toplanan kongreler - kpss genel kültür

I. Milis güçlerini destekleme
II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma
III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama
IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) II ve IV
E) III ve IV

İlk TBMMnin açıılışı - Müdafa-i Hukuk Grubu

İlk TBMM'nin açılmasında Mustafa Kemal'e Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubu kuracaklarına söz veren milletvekillerinin bu sözlerini yerine getirmemeleri aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

A) Saltanata bağlı oldukları

B) Temsil Heyeti'nin gücü

C) Anadolu Hareketi'nin zayıflığı

D) Ulusal Mücadeleyi desteklemedikleri

E) Mustafa Kemal'i tanımadıkları

Lozan Antlaşması imzalanmasından sonra Misak-ı Milliye uygun olarak

Lozan Antlaşması imzalanmasından sonra Misak-ı Milli'ye uygun olarak Türk sınırlarına katılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay

B) Musul

C) Batum

D) Kars

E) Karaağaç

I.TBMM faaliyette olduğu dönemde yaşanan gelişmeler

I. TBMM faaliyette olduğu dönemde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması
D) Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi
E) Lozan Konferansı'na delege gönderilmesi

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada görev başında olansadrazam kimdir

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada görev başında olan sadrazam kimdir?

A) Ahmet İzzet Paşa
B) Enver Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ali Rıza Paşa
E) Tevfik Paşa

Misak-ı Milli'den ilk taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

Misak-ı Milli'den ilk taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

A) Londra Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması

Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi

Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?


A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına

B) İstanbul Hükûmetine halkın desteğinin azalmasına

C) Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine

D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükûmetine baskısının artmasına

E) Anadolu'da işgal edilen yerlerin genişlemesine

[DDET Cevap>>]Cevap: A - YGS 2010 [/DDET]

Sovyet Rusyanın Kurtuluş Savaşında Türk millî mücadelesini desteklemesinde

Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Atatürk Erzurum Kongresi sırasında

Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.


Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?


A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını


B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu


C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu


D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını


E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu


[DDET Cevap>>]Cevap:B [/DDET]

Bölgesel ittifakları destekleme, ülke bütünlüğünü koruma, bağımsızlığı ilke edinme

Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.


Atatürk’ün bu sözü,

I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme


durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II               E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Lozan Antlaşması - Egemenlik

Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?

A) Azınlık hakları
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi

Amasya Genelgesi- Kongreler dönemi

Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.


Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun

B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin

C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin

D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının

E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]