Vatandaşlık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Vatandaşlık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Aleniyet İlkesinin SınırlandırılmasıAşağıdakilerden hangisi aleniyet ilkesinin sınırlanabilme nedenlerinden biri değildir?

A) Milli güvenlik
B) Sanığın kamu görevlisi olması
C) Kamu düzeni
D) Genel ahlak
E) Küçüklerin menfaatlerinin korunması

Türkiye'nin ilk halk oylaması hangisidir?

Ülkemizdeki ilk halk oylaması aşağıdakilerden hangisidir?
Halk Oylaması
Ülkemizdeki ilk halk oylaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961 Anayasa Değişikliği Referandumu
B)  1982 Anayasa Referandumu
C) 1987 Anayasa Değişikliği Referandumu
D) 1988 Anayasa Değişikliği Referandumu
E)  2007 Anayasa Değişikliği Referandumu

16 Nisan referandum maddeleri nelerdir?

16 Nisan 2017 Referandum maddeleri
16 Nisan 2017 Referandum Maddeleri

Aşağıdakilerden hangisi 16 Nisan 2017 Referandum maddelerinden biri değildir?

A) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
B) TBMM genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur.
C) Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
D) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yılda bir aynı günde yapılır.
E) Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Fiili ehliyet kapsamı

Aşağıdakilerden hangisi fiili ehliyet kapsamı içinde yer almaz?

A) Dava açabilme ehliyeti
B) Hukuki işlem ehliyeti
C) Taraf ehliyeti
D) Haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti
E) Aktif yapabilme ehliyeti

Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları

Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir? 

A) Objektif hukuk
B) Sübjektif hukuk
C) Sosyal hukuk
D) Özel hukuk
E) Kamu hukuku

Herhangi bir konu hakkında verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline

Herhangi bir konu hakkında verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline ne denir?

A) Yönetmelik
B) Kararname
C) Fezleke
D) Kanun
E) Mutabakat

Yasama yetkisinin özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi, yasama organının Anayasa'ya aykırı olmamak şartı ile her konuyu ayrıntılı bir biçimde kanunla düzenleyebileceğini ifade eder?

A) Yetki genişliği
B) Yasama yetkisinin genelliği
C) Yetki transferi
D) Genel İrade
E) Yasama yetkisinin asliliği

TBMM Başkanlık Divanı

1982 Anayasası'na göre hangisi TBMM Başkanlık Divanının oluşumunda yer almaz?

A) Meclis Başkanı
B) Başkan vekilleri
C) Katip üyeler
D) Siyasi parti grupları
E) İdare amirleri


Serinleme süresi-Mülga-Kadük-Esneklik-İstikrar

Gensoru önergelerinin görüşülmesinin  gündeme alma kararının verildiği tarihten itibaren iki gün geçmedikçe görüşülmeye başlanmamasına ne ad verilir?

A) İstikrar
B) Esneklik
C) Kadük
D) Mülga
E) Serinleme Süresi

TBMM oylama türleri

TBMM üyelerinin el kaldırmaları ile yapılan oylama tipi hangisidir?

A) Açık oylama
B) Gizli oylama
C) İşaretle oylama
D) Kapalı oylama
E) Zorunlu oylama

Gensoru-Oylama-Güven istemi-Önerge

Hükümetin teşebbüsü ile siyasal sorumluluğun oluşması hangisi ile gerçekleşir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Oylama
D) Güven istemi
E) Önerge

Süresi bitmekte olan olağanüstü hal en fazla kaç ay uzatılabilir?

TBMM süresi bitmekte olan olağanüstü hal veya sıkıyönetim süresini en fazla ne kadar uzatabilir?

A) 2 ay
B) 3 ay
C) 4 ay
D) 5 ay
E) 6 ay

1982 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

1982 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

A)  Cumhurbaşkanına
B) Başbakana
C) Bakanlara
D) Yargıya
E) Millete

Özel nitelikli kanunlar-kpss

Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlardan biridir?

A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Kesin Hesap Kanunu
D) İş Kanunu
E) Ceza Kanunları

TBMM Komisyonları

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de yer alan komisyonlardan biri değildir?

A) Çevre Komisyonu
B) SGK Komisyonu
C) Anayasa Komisyonu
D) Plan ve Bütçe Komisyonu
E) Dilekçe Komisyonu


TBMM'nin kendi çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne denir?

TBMM'nin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne denir?

A) Salt Çoğunluk
B) Yetersayı
C) Oturum
D) İçtüzük
E) Danışma Kurulu

Hangisi TBMM'nin iç yapısı içerisinde yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin iç yapısı içerisinde yer almaz?

A) Başkanlık divanı
B) Siyasi parti grupları
C) Danışma kurulu
D) Komisyonlar
E) Başbakan

Milletvekili seçilmeye engel haller

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel teşkil eder?
A) Çifte vatandaşlık
B) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
C) Askerlik hizmetini yapmış olmak
D) İlkokul mezunu olmak
E) Kısıtlı olmak

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
B) YSK kararlarına karşı Uyuşmazlık mahkemesine başvurulabilir.
C) Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır.
D) Seçimlerin denetimini yapar.
E) Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir.


TBMM'nin kanun yapma yetkisi

TBMM'nin kanun yapma yetkisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yasama yetkisi devredilemez.
B) Yetki, bakanlara aittir.
C) Yetki, başbakana aittir.
D) Yetki, hükümete aittir.
E) Yetki, MGK'ya aittir.