Karstik Ovalardan bir tanesi

Aşağıdakilerden hangisi karstik ovalardan biri değildir?

A) Elmalı
B) Kovada
C) Muğla
D) Korkuteli
E) Harran

Melendiz çayının aşındırması sonucu oluşan ıhlara vadisi

Melendiz çayının aşındırması sonucu oluşan Ihlara vadisi, aşağıdaki vadi tiplerinden hangisidir?

A) Kanyon
B) Çentik vadi
C) Tabanlı vadi
D) Boğaz
E) Yatık yamaçlı

Alüvyal set göllerinden birisi

Aşağıdakilerden hangisi Alüvyal set göllerinden birisi değildir?

A) Bafa
B) Köyceğiz
C) İznik
D) Eymir
E) Uzungöl

Gerede, Araç Suyu, Bolu ve Devrek çaylarının birleşmesiyle oluşan akarsu

Gerede, Araç Suyu, Bolu ve Devrek çaylarının birleşmesiyle oluşan akarsu hangisidir?

A) Kızılırmak
B) Yeşilırmak
C) Fırat
D) Yenice Irmağı
E) Dalaman çayı

Sinop, Ordu, Samsun, Rize illerinde aynı iklim tipi

Sinop, Ordu, Samsun, Rize illerinde aynı iklim tipi etkili olmasına rağmen, bu illerin yağış miktarlarının farklı olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hakim rüzgar yönünün farklı olması
B) Dağların uzanışındaki farklılıklar
C) Yağış rejiminin farklılık göstermesi
D) Dağların kıyıya uzaklığının farklı olması
E) Kıyıdaki dağların farklı yükseltide olması

Yükselti farkları Türkiye iklimini etkilemekte

Yükselti farkları Türkiye iklimini etkilemekte ve sıcaklıkların kısa mesafeler içerisinde büyük farklılıklar göstermesine neden olmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen merkezlerde hangisinde benzer bir durum görülür?

A) Manisa-Denizli
B) İstanbu-Bursa
C) Erzurum-Erzincan
D) Rize-Bayburt
E) Gaziantep- Kahramanmaraş

Kentlerin hangisinde güneş ışınlarından yararlanma olanağı en azdır?

İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki kentlerin hangisinde güneş ışınlarından yararlanma olanağı en azdır?

A) Diyarbakır
B) Ankara
C) Bursa
D) Denizli
E) Bartın


Taban Aritmetiği

Taban Aritmetiği
Sayı Basamakları - 3

KPSS Matematik Sayı Basamakları - 3
sayı basamakları-3 from Doğan ULU on Vimeo.

Sayı Basamakları - 2

KPSS MAtematik Sayı Basamakları - 2
Sayı Basamakları - 1

KPSS Matematik Sayı Basamakları - 1
Sayı Basamakları-1 from doganulu on Vimeo.

Faktöriyel -3

KPSS Matematik Faktöriyel Kavramı - 3


Faktöriyel-2

KPSS Matematik Faktöriyel Kavramı - 2
Faktöriyel-1Bir Sayının BölenleriAsal SayılarArdışık SayılarTek ve Çift SayılarRakam ve Sayı BilgisiNegatif-Pozitif SayılarYağışın fazla olduğu yerler

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yağışın fazla olduğu yerlerden biri değildir?

A) Yıldız dağları
B) Batı Toroslar
C) Menteşe Yöresi
D) Iğdır Yöresi
E) Zonguldak Yöresi

Doğu Karadeniz kışları ılık geçmesi

Doğu Karadeniz kıyılarının kışları ılık geçmesini sağlayan, turunçgil ve zenytin gibi tarım ürünlerinin yetişmesinde etkili olan rüzgar hangisidir?

A) Samyeli
B) Yıldız
C) Föhn
D) Lodos
E) Etezyen

Dört İşlem Yeteneği

KPSS Matematik Doğan UluAşağıdakilerden hangisinin "kamu tüzel kişiliği" ortadan kalkmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinin "kamu tüzel kişiliği" ortadan kalkmıştır?

A) Üniversiteler
B) Türk telekom
C) Bakanlıklar
D) Belediyeler
E) TRT

Siyasi partilerin gelirleri arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelirleri arasında yer almaz?

A) Devlet yardımı
B) Parti bayraklarının satışından elde dilen gelirler
C) Aidatlar
D) Bağışlar
E) Uluslararası kuruluşlardan alınan yardımlar

1982 Anayasası'na göre Milletvekillleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

1982 Anayasası'na göre Milletvekillleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?

A) Seçmenlerini
B) İlini
C) Bütün Türkiye'yi
D) Kendi siyasi partilerini
E) Seçildikleri bölgeyi

İdari mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri

İdari mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) TBMM

Adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) HSYK
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

1982 Anayasası'nın 22. maddesine göre; hakim kararı olmadan vatandaşların telefonları dinlenemez.

1982 Anayasası'nın 22. maddesine göre; hakim kararı olmadan vatandaşların telefonları dinlenemez.

Bu durum aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin bir gereğidir?

A) Seyahat özgürlüğü
B) Yaşama hakkı
C) Düşünce hürriyeti
D) Özel hayatın gizliliği
E) Maddi ve manevi varlığını koruma hakkı

Müsadere Usulü aşağıdaki dönemlerin hangisinde kaldırılmıştır?

Müsadere Usulü aşağıdaki dönemlerin hangisinde kaldırılmıştır?

A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) Cumhuriyet
D) Tanzimat
E) II. Meşrutiyet

Kırım Savaşının Sonuçları

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı'nın sonuçlarından birisi değildir?

A) Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerinin bir süre engellenmesi
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altına alınmak istenmesi
C) Karedeniz'in tarafsız hale getirilmesi
D) Eflak ve Boğdan'a özerklik verilmesi
E) Kutsal yerleler sorununun Rusya lehine çözülmesi

1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması, aşağıdaki bölgelerden hangisinin siyasi ve ekonomik öneminin artmasına yol açmıştır?

1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılması, aşağıdaki bölgelerden hangisinin siyasi ve ekonomik öneminin artmasına yol açmıştır?

A) Mısır
B) Kırım
C) Balkanlar
D) İran
E) Irak

Bağımsızlık kazanan devletler........

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda bağımsızlık kazanan devletlerden birisi değildir?

A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Romanya
D) Sırbistan
E) Karadağ

İlk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

İlk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek
B) Düzenli bir ordunun kurulması
C) Milli iradenin egemen olması
D) İşgallere son verilmesi
E) Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi

Türk denizciliğinin kurucusu sayılan ilk denizci kimdir?

Türk denizciliğinin kurucusu sayılan ilk denizci kimdir?

A) Çağrı Bey
B) Sultan Sencer
C) Melikşah
D) Çaka Bey
E) I. Mesut

Selçuklular mimari eserlerinde figürlerinden hangilerini sembol olarak kullanmışlardır?

Selçuklular mimari eserlerinde

I. Çift başlı kartal
II. Aslan
III. At
figürlerinden hangilerini sembol olarak kullanmışlardır?

A) Yanlız I                 B) Yanlız II                C) Yanlız III

D) I ve II                   E) I, II ve III

Türk İslam Devletleri, Edebiyat ve Bilim Adamları

Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinin egemen olduğu bölgelerde yetişen Edebiyatçı ve bilim adamlarından biri değildir?

A) Farabi
B) Edip Ahmet
C) Kaşgarlı Mahmut
D) İbni-i Rüşd
E) Yusuf Has Hacib

Türk mimarisinin önemli örneklerinden birisi olan "Tac Mahal" aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

Türk mimarisinin önemli örneklerinden birisi olan "Tac Mahal"  aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

A) Büyük Selçuklular
B) Moğollar
C) Gazneliler
D) Karahanlılar
E) Babürler

Türklerin İslamiyete Girişi

I. İslamiyet ile eski Türk inançları arasında benzerliklerin olması
II. Türklerin öldükten sonra dirilişe inanmaları
III. Türklerin Abbasiler ile ilişkilerinin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet'e girmelerinde etkili olmuştur?

A) Yanlız I                        B) Yanlız II

C) I ve II                           D) II ve III            E) I, II ve III

Müslüman Arapların kuzeye doğru yayılışını Kafkaslarda duruduran Türk devleti

Müslüman Arapların kuzeye doğru yayılışını Kafkaslarda duruduran Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türgişler
B) Peçenekler
C) Akhunlar
D) Göktürkler
E) Hazarlar

Sayı Kümeleri

Doğan Ulu Hoca'dan Videolu Matematik Konu AnlatımlarıMahkemeler, Başkanları ve Üyelerin seçimi

Başkanlarını Cumhurbaşkanı Seçer:
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Başkanlarını kendi aralarında seçerler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Danıştay
 • Yargıtay
Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer
 • Anayasa Mahkemesi
 • Danıştay (üyelerin dörtte birini)
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
 • HSYK
Başkanını ve Üyelerini TBMM seçer
 • Sayıştay

Başkanını Anayasa Mahkemesi seçer
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanını ve üyelerini kim seçer?

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanını ve üyelerini kim seçer?

A) Başbakan
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
C) Adalet Bakanı
D) HSYK başkanı
E) Cumhurbaşkanı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer?

A) Adalet Bakanı
B) Anayasa Mahkemesi
C) Cumhurbaşkanı
D) Kendi aralarında seçerler
E) Başbakan

Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

A) Adalat Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Kendi aralarından seçerler
D) Başbakan
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı

Anayasa Mahkemesi Başkanını kim seçer?

Anayasa Mahkemesi Başkanını kim seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Kendi aralarında seçerler
C) TBMM seçer
D) Başbakan
E) HSYK seçer

Danıştay üyelerini ve başkanını.......

Danıştay üyelerini ve başkanını kim seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa başkanı
C) Kendi aralarından seçerler
D) Başkanını kendi aralarından, üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı dörtte üçünü HSYK seçer
E) Başbakan seçer

Kanunların Şekil bakımından iptalini istemek için öngörülen süre

Kanunların Şekil  bakımından iptalini istemek için öngörülen süre ne kadardır?

A) 60 gün
B) 40 gün
C) 10 gün
D) 30 gün
E) 15 gün

Kanunların Esas yönünden iptalini istemek için öngörülen süre ne kadardır?

Kanunların Esas yönünden iptalini istemek için öngörülen süre ne kadardır?

A) 7 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 15 gün
E) 60 gün

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanmaz?

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanmaz?

A) Cumhurbaşkanı
B) Anayasa Mahkemesi başkanı
C) Yargıtay üyeleri
D) Milletvekili
E) Başbakan

Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı mahkemelerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı mahkemelerinden değildir?

A) Sulh Ceza Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Asliye Ticaret Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) Sulh Hukuk Mahkemesi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı kimdir?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı kimdir?

A) Adalet Bakanı
B) Başbakan
C) Anayasa Mahkemesi başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Adalet Bakanı müsteşarı

Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) TBMM
D) Meclis Başkanı
E) Bakanlar Kurulu

Adalet ilkesi, Genellilik ilkesi, kanunilik

I. Adalet ilkesi
II. Genellilik ilkesi
III. Kanunilik

Yukarıda belirtilen ilkeler hangi hukuk dalının temel ilkeleridir?

A) Yargılama hukuku
B) Disiplin hukuku
C) Ceza hukuku
D) Vergi hukuku
E) idare hukuku

Hakların Kullanılması ve Borçların yerine getirilmesi

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genellilik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Subjectif iyi niyet
E) Dürüstlük (Objectif  iyi niyet)

Bir hukuki işlemde bulunan eksiklik veya sakatlık durumu

Bir hukuki işlemde bulunan eksiklik veya sakatlık durumu işlemi başından itibaren geçersiz duruma getirmiyorsa hangi durum söz konusudur?

A) Tek taraflı bağlamazlık
B) Mutlak Butlan
C) Yokluk
D) Tazminat
E) Nisbi Butlan

İşlemin kurucu öğelerinin hemen hemen olması...

İşlemin kurucu öğelerinin hemen hemen olması yanlızca bir öğenin eksik olması durumu nedir?

A) Butlan
B) İptal
C) Yokluk
D) Tek taraflı bağlamazlık
E) Cebr-i İcra

Medeni Hukukta Yaptırım Türleri.........

İşlemin geçerlilik unsurlarına veya emredici kurallara aykırı olması durumuna ne denir?

A) Yokluk
B) Tazminat
C) Mutlak Butlan
D) İptal
E) Ceza

Bilgiler aşağıda verilen hangi Türk boyu ile ilgilidir?

I. Batı Göktürklerin yaşadığı alanda kuruldular.
II. Emeviler zamanında Arapları yenilgiye uğrattı.
III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyları arasında yer aldı.

Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen hangi Türk boyu ile ilgilidir?

A) Uygurlar
B) Hazarlar
C) II. Göktürkler
D) İskitler
E) Türgişler

Hangisi Uygur Devleti'ne aittir?

I. Türk Tarihinin ilk heykel örneklerini oluşturmuşlardır.
II. Türk resim sanatının ilk önemli örneklerini vermişlerdir.
III. Dünyanın en eski halısını yapmıştır.

Hangisi Uygur Devleti'ne aittir?

A) Yanlız I                  B) Yanlız II

C) Yanlız III               D) I ve II

E) I, II ve III

Göktürk Kitabeleri, Anıtlar....

I. Kültigin
II. Bilge Kağan
III. Tonyukuk

Yukarıdakilerin hangisi Göktürk Kitabeleri içerisinde yer alan anıtlardandır?

A) Yalnız I                      B) I ve III

C) I ve II                         D) II ve III

E) I,II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü örneklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü örneklerinden değildir?
A) Sav
B) Sagu
C) Koşuk
D) Kitabe
E) Destan

Altın Elbiseli Adam hangi Türk devletine aittir?

"Altın Elbiseli Adam" hangi Türk devletine aittir?

A) Avarlar
B) Göktür
C) Kutluk
D) Hunlar
E) Uygurlar

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk heykelleri olarak kabul edilmektedir?

A) Fresk

B) Kurgan

C) Balbal

D) Tezhip

E) Kam

Slav toplumuna karışarak Balkan milletlerini Germenleşmekten koruyanTürk Devleti hangisidir?

Slav toplumuna karışarak Balkan milletlerini Germenleşmekten koruyanTürk Devleti hangisidir?
A) Avarlar
B) Sibirler
C) Hunlar
D) Bulgarlar
E) Macarlar

Hangisi Türk devletlerinde yönetim özelliklerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde yönetim özelliklerinden birisi değildir?
A) Herkesin meclise katılma hakkının olması
B) Ülkenin bölümlere ayrılarak yönetilmesi
C) Ülke idaresinde törelere uyma zorunluluğunun olması
D) Hatunların kurultaya katılabilmesi
E) Devleti yönetme yetkisi hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılması

Sanat, İlk Türk Devletleri, Sanat Eserleri

I. Minyatür
II. Maden İşlemeciliği
III. Dokumacılık
IV. Kümbet

İlk Türk devletlerinde Yukarıdaki sanat eserlerinden hangilerine rastlanmaz?

A) I, II ve III                         
B) Yanlız II
C) II ve IV                             
D) Yanlız IV
E) Yanlız III

İlk Türk Devletleri, Asya Hun, Mete Han, Hükümdar........

I. İlk defa düzenli ordu fikrini gerçekleştirmiştir.
II. Bizans ile ilk siyasi ilişkiler kurulmaya başlandı.
III. Çin'i uzaktan yönetmeye çalıştı.
IV. Türk boylarını ilk defa siyasi olarak birleştirdi.

Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han'ın faaliyetleri içinde hangisi vardır?

A) Yanlız I                        
B) Yanlız II
C) I ve II                            
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

Görev yerinin kanunlara aykırı birşekilde değiştirildiğini düşünen bir öğretmen, bu işlemin iptali için hangi mahkemeye başvurur?

Görev yerinin kanunlara aykırı birşekilde değiştirildiğini düşünen biröğretmen, bu işlemin iptali için hangi mahkemeye başvurur?
A) Danıştay
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) İdare Mahkemesi

Tüzüklere karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde dava açılabilir?

Tüzüklere karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisinde dava açılabilir?
A) Yargıtay'da
B) Anayasa Mahkemesi'nde
C) Danıştay'da
D) Bölge İdare Mahkemesinde
E) Sayıştay'da

Hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden değildir?
A) İrade bağlılığı
B) Dürüstlük ilkesi
C) İvazlılık İlkesi
D) Borç ilişkilerinin nispi niteliği
E) Sınırlı sayıda olmaması

Osmanlı Devletinde medrese mezunları;

I. Eğitim
II. Dini
III. Askeri

alanlarının hangilerinde görev alabilirlerdi?

A) Yanlız I               
B) Yanlız II            
C) Yanlız III

D) I ve II                   
E) I, II ve III

Divan-ı Hümayunda bulunan

I. Vezirler
II. Nişancı
III. Kazasker

gibi görevlilerden hangileri Seyfiye sınıfının temsilcisidir?

A) Yanlız I                
B) Yanlız II                  
C) Yanlız III
D) I ve II                   
E) II ve III

Ölüm hakkına sahiptir?

Osmanlı Devletinde padişah aşağıdakilerden hangileri üzerinde ölüm hakkına sahiptir?
A) Ulema
B) Reaya
C) Devşirmeler
D) Tüccarlar
E) Yabancı İşçiler

Tımar sistemi ile

I. Tarımsal Üretim
II. İç güvenlik
III. Dış güvenlik

gelişmelerden hangileri öncelikle sağlanmıştır?

A) Yanlız I             
B) Yanlız II
C) Yanlız III          
D) I ve II
E) II ve III

Kadılar kime bağlıdır?

A) Şeyhül İslam
B) Beylerbeyi
C) Kazasker
D) Subaşı
E) Sancakbeyi

Osmanlı Devletinde Askeri sınıfın miras taksimatını yapan kadılara ne denirdi?

Osmanlı Devletinde Askeri sınıfın miras taksimatını yapan kadılara nedenirdi?
A) Pençik
B) Sipahi
C) Tevki
D) Subaşı
E) Kassam

Osmanlı Devletinde ilk medrese nerede kurulmuştur?

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese nerede kurulmuştur?

A) Bursa
B) Edirne
C) İznik
D) İstanbul
E) Konya

Osmanlı Devleti'nde ilk medrese hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Osmanlı Devleti'nde ilk medrese hangi padişah döneminde kurulmuştur?

A) Orhan Bey
B) Osman bey
C) I. Murad
D) Fatih
E) Kanuni

Osmanlı Devleti'nde Medreselerde hangi dilde eğitim verilirdi?

Osmanlı Devleti'nde Medreselerde hangi dilde eğitim verilirdi?

A) Farsça
B) Türkçe
C) Osmanlıca
D) Arapça
E) Latince

1932 yılında Türkiye, barışa katkıda bulunmak için aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

1932 yılında Türkiye, barışa katkıda bulunmak için aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?

A) Lahey Adalet Divanı
B) Milletler Cemiyeti
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı
D) Sadabad Paktı
E) Balkan Antantı

Hangisi Türk İslam devletlerinde toprak yönetimiyle ilgili değildir?

A) İkta      
B) Ocaklık       
C) Zeamet
D) Has    
E) Ulak

Osmanlı İmparatorluğu'nda hangileri doğrudan yönetimde etkili olmuştur?

I. Padişah
II. Sadrazam
III. Nişancı

Osmanlı İmparatorluğu'nda yukarıdakilerden hangileri doğrudan yönetimde etkili olmuştur?

A) Yanlız I              
B) Yanlız II          
C) Yanlız III

D) I ve II                
E) I, II, III

Tarih Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğu'nda ....

Kpss Genel Kültür Başlarken

Kamun Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan tüm adayların hazırlık sürecini değerlendirmede ve başarı düzeylerini arttırmada sınavın içeriğine, soruların özelliklerine göre çok sayıda farklı soru çözmeleri  ve pratik yapmaları gerekmektedir.


Kpss genel kültür, bu amaçla hazırlanan geçmiş yıllarda çıkmış KPSS Soruları ile 
Kpssgenelkultur.net ekibinin hazırladığı KPSS sınavının içeriğine yönelik soruları yer aldığı bir internet sitesidir.

Kpssgenelkultur.net'teki soruları çözmek için herhangi bir ücret ve üyelik gerekmemektedir. 
Kpssgenelkultur.net,  tüm memurluk sınavlarına hazırlananların mümkün olduğu kadar çok  ve hızlı bir şekilde soru çözmeleri hedeflenerek  sürekli güncel tutulmaktadır.

Kpss Genel Kültür