Türkiye’de yapılacak olan 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları

Türkiye’de yapılacak olan 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları aşağıdaki kayak merkezlerinin hangisinde düzenlenecektir?


A) Uludağ           B) Ilgaz              C) Kartepe
D) Kartalkaya   E) Palandöken


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Kyoto Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kyoto Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genel olarak AB üyesi ülkeler tarafından destek-lenmektedir.

B) Protokolü en son imzalayan ülkeler ABD ve Avustralya’dır.

C) İklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla düzenlenmiştir.

D) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler içermektedir.

E) Ülkelerin emisyon ticareti yapmasına olanak sağlamaktadır.

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 2007’de Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 2007’de Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

A) Jacques Chirac             B) Jean-Marie Le Pen
C) Ségolène Royal             D) Nicolas Sarkozy
E) Valéry Giscard d’Estaing

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa’nın yönetmelik çıkarılabileceğine açıkça izin vermediği konularda yönetmelik çıkarılamaz.

B) Yönetmelikle düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağının bulunması gerekir.

C) Yönetmelikle suç ve ceza konulamaz.

D) Bakanlıklar yönetmelik çıkarabilirler.

E) Normlar hiyerarşisinde genelge, yönetmeliğin altındadır.

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelir kaynaklarından biri değildir?

A) Parti üyelerinden alınan giriş ve üyelik aidatları

B) Parti milletvekillerinden alınan milletvekili aidatı

C) Devletçe yapılan yardımlar

D) Ticari faaliyet kazançları

E) Partinin mal varlığından elde edilen gelirler

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara aşağıdakilerden hangisi bakar?

Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara aşağıdakilerden hangisi bakar?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) İdare mahkemesi
D) Bölge idare mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

1982 Anayasası’na göre, TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?

1982 Anayasası’na göre, TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?

A) 1      B) 2       C) 3       D) 4        E) 5

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?

1982 Anayasası’na göre, kanunları yayımlamak görevi kime aittir?

A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Adalet Bakanı

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır?

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer alır?

A) Bölge idare mahkemeleri

B) İl seçim kurulu

C) Ağır ceza mahkemeleri

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

E) Yargıtay

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?

A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi
C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
D) İstihdamın geliştirilmesi
E) Fırsat eşitliğinin sağlanması

Hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?

A) Yasal idare

B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği

C) İdarenin mali sorumluluğu

D) Yargı bağımsızlığı

E) İki kanatlı yürütme organı

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Türk Medeni Kanunu’na göre, kişilik nasıl başlar?

Türk Medeni Kanunu’na göre, kişilik nasıl başlar?

A) Sağ ve tam doğumla
B) Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla
C) Yedi yaşına girmekle
D) Reşit olmakla
E) Evlenmekle

Türkiye’de iç ticaret hacminin büyümesinde

Türkiye’de iç ticaret hacminin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az etkili olduğu söylenebilir?

A) Pazarlama koşullarının iyileşmesi

B) Endüstri ürünlerinin çeşitlenmesi

C) İl sayısının artması

D) Ulaşımın gelişmesi

E) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Marmara Bölgesi’nde en az görülen turizm etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

Marmara Bölgesi’nde en az görülen turizm etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz turizmi           B) Sağlık turizmi
C) Kış turizmi                D) Yayla turizmi
E) Kültür turizmi

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Türkiye’deki demir yolu ağının özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demir yolu ağının özelliklerinden biri değildir?

A) Engebeli alanlarda akarsu vadilerini izlemesi
B) Çoğunlukla doğu–batı doğrultusunda uzanması
C) Bazı liman kentlerini art bölgelerine bağlaması
D) Bütün il merkezlerine ulaşması
E) Komşu ülkelerle bağlantı sağlaması

Petrol, Jeotermal, Taşkömürü, Akarsu, Güneş

I. Petrol
II. Jeotermal
III. Taş kömürü
IV. Akarsu
V. Güneş
Türkiye’de yukarıdaki kaynakların hangilerinden sağlanan enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişir?
A) I ve II            B) II ve III            C) II ve IV
D) III ve V         E) IV ve V

Türkiye’nin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip

Türkiye’nin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümü aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Yukarı Fırat Bölümü              B) Konya Bölümü
C) Ergene Bölümü                        D) Adana Bölümü
E) Orta Karadeniz Bölümü

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Bir ürünün herhangi bir yerde üretilmesi her zaman mümkün olsa bile

Bir ürünün herhangi bir yerde üretilmesi her zaman mümkün olsa bile, o üründen ekonomik değer taşıyacak ölçüde yüksek verim alınması iklim koşullarına bağlıdır.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde yetiştirilen üzümde verimlilik ekonomik değer taşıyacak ölçüde değildir?

A) Nevşehir         B) İzmir           C) Denizli
D) Tekirdağ          E) Artvin

Aşağıdakilerin hangisi Orta Karadeniz Bölümü’yle Adana Bölümü’nün ortaközelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerin hangisi Orta Karadeniz Bölümü’yle Adana Bölümü’nün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Sulamaya duyulan gereksinimin az olması
B) Nüfusun ovalarda yoğun olması
C) Maden işleyen endüstri kuruluşlarının olması
D) Endüstriyel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
E) Hidroelektrik enerji üretilmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucunda

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucunda, aşağıdaki endüstri bitkilerinden hangisinin ekim alanındaki genişlemenin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir?


A) Antep fıstığı           B) Zeytin           C) Tütün
D) Pamuk                    E) Üzüm


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Türkiye’de ekili alanların artmasının aşağıdakilerden hangisine yolaçması beklenmez?

Türkiye’de ekili alanların artmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez?

A) Sulama ağının genişlemesi
B) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması
C) Makineli tarımın artması
D) Tarımsal gelirin artması
E) Gübre tüketiminin artması

Türkiye’de kırsal kesimden kentlere göçe neden olduğu söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de kırsal kesimden kentlere göçe neden olduğu söylenemez?

A) Geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilerek makineli tarımın yoğunlaşması
B) Tarımı yapılan ürünlerin çeşitlenmesi
C) Kırsal kesimde iş olanaklarının çok kısıtlı olması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kırsal kesimde yetersiz olması
E) Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması

İstanbul ve Bolu kentlerinin deprem riski taşımalarına karşın

İstanbul ve Bolu kentlerinin deprem riski taşımalarına karşın, bu kentlerde ve aralarında kalan yerlerde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerindedir.

Bu yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi nüfus yoğunluğunun yüksek olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Verimli ovaların varlığı
B) Endüstri kuruluşlarının çokluğu
C) Orman alanlarının varlığı
D) İklim koşullarının elverişliliği
E) Ulaşım olanaklarının çeşitliliği

Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki sıradağlarla ilgili

Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki sıradağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etkin volkanlara rastlanır.
B) Alp orojenezi döneminde oluşmuşlardır.
C) Genelde yükseltileri 1500 m’yi geçer.
D) Bazıları 4. zaman buzullaşmasından etkilenmiş-lerdir.
E) Genelde doğu–batı yönünde uzanırlar.

Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir

Türkiye’de,

I. sanayi planının yapılması,
II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin ku-rulması

gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II             E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsamındadır?

Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsamındadır?


A) Hatay’ın Türk topraklarına katılması

B) Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması

C) Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması

D) Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması

E) Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?

Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır?


A) Bulgaristan         B) Yunanistan            C) Arnavutluk
D) Yugoslavya        E) Makedonya


[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının

Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,

I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
III. medreselerin kapatılması

gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?

A) Yalnız I           B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türkiye’nin kontrolüaltında bulundurulması amacına yöneliktir?

I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatla-tılması
Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türkiye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II            E) II ve III

Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?

I. Ekonomide liberalizmi savunması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
III. Başkanlığını Kâzım Karabekir’in yapması
Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II               C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması

Türkiye Cumhuriyeti’nde,

I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III                 B) II, I, III              C) II, III, I
D) III, I, II                 E) III, II, I

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi

Aşağıdakilerden hangisinin,

• dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi,

amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması

Türkiye Cumhuri-yeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?

I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuri-yeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medreselerin kapatılması

B) Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması

C) Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması

D) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarıl-ması

E) Harf inkılabının yapılması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Menemen Olayı’nın bastırılması


  • Menemen Olayı’nın bastırılması,
  • Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması
gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Halkçılık             B) Cumhuriyetçilik             C) Laiklik
D) Milliyetçilik      E) Devletçilik

9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanunçıkarılmıştır.

9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır.
Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,

I. dışa bağımlılığın azaltılması,
II. yerli üretimin desteklenmesi,
III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II            E) I, II ve III

Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?

I. Azınlık okulları
II. Millet mektepleri
III. Yabancı okullar

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II           E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?

A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması

B) İstanbul Hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi

C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması

D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması

E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması

Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?


A) Sakarya Savaşı’nın kazanılması

B) Kafkas sınırının kesinleşmesi

C) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülük-ler) çıkarılması

D) TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi

E) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerdençekilmeye başlamasında

Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması

Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan

Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin,


I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korunması,
III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi


konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve III           E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

TBMM’nin açılmasından sonra

TBMM’nin açılmasından sonra,

I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Sa-vunma Bakanlığınca karşılanması,
III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Baş-kanlığına bağlanması

gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu

Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmaya varamamıştır?


A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi

B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlenmesi

C) Barışın en kısa zamanda sağlanması

D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi

E) Seçimlerin en kısa sürede yapılması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?

Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?

A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komu-tanlığına atanması

B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi

C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması

D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi

E) İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyibozacak şekilde

Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?

A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
E) Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdakilerden hangisinin sonucundakaybetmiştir?

Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?

A) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) 1877–78 Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?

A) Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanma-sının önlenmesi

B) Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması

C) Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaş-mazlıkların giderilmesi

D) Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması

E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?

Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) II. Mehmet            B) III. Selim           C) III. Murat
D) III. Ahmet             E) IV. Murat

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden birideğildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine gir-mesi
B) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve tek-nik gelişmelere yabancı kalması
D) Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
E) Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne-mini kaybetmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?

I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması

Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I               B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II                  E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?

A) Nev’i          B) Nef’i           C) Bâki
D) Fuzuli        E) Nedim

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

I. Samanoğulları
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II             E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülk-lerinin veya gelirlerinin

İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülk-lerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?


A) İltizam         B) Dirlik        C) Vakıf
D) Devşirme    E) Saliyane


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

İslamiyetten önce Türklerin

İslamiyetten önce Türklerin,

I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme

uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle-rinin kesin bir kanıtıdır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II             E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan birideğildir?

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan biri değildir?

A) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Kalkınma Programı (UNDP)
E) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan aşağıdaki ülkelerden hangisi

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan aşağıdaki ülkelerden hangisi, AB’nin ortak para birimi olan Avro’yu kabul etmeyerek kendi ulusal para birimini kullanmaya devam etmektedir?


A) Almanya                  B) Yunanistan
C) İngiltere                   D) İtalya
E) Belçika


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye’den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’den beyin göçünü önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Bilimsel araştırmalara daha fazla önem verilmesi

B) Ücretlerin artırılması

C) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

D) Üniversitelerin geliştirilmesi

E) Yabancı ülkelerden bilim adamları getirilmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?

A) Kamusal hukuk                B) Tarihi hukuk
C) Dogmatik hukuk              D) Tabii hukuk
E) Mevzu hukuk

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Hukuk devletinin şartlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir?

A) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması

B) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi

C) Devlet başkanının yasama organınca seçilmesi

D) İdarenin yargısal denetiminin yapılması

E) Yargı bağımsızlığı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimler içinde yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimler içinde yer almaz?

A) İl özel idaresi

B) İlçe idaresi

C) Belediye idaresi

D) Büyükşehir belediyesi

E) Köy idaresi

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türk vatandaşlığıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
B) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.
C) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
D) Vatandaşlıktan çıkarmayla ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
E) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A) TBMM Başkanı

B) Başbakan

C) Cumhurbaşkanı

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

E) Anayasa Mahkemesi Başkanı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?

A) Bakanlar Kurulu

B) Sayıştay

C) Bakanlıklar

D) Cumhurbaşkanı

E) Kamu tüzel kişileri

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

1982 Anayasası’na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

C) Ceza sorumluluğu şahsidir.

D) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememekten dolayı da özgürlüğünden
alıkonulabilir.

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir

I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Bakanlar Kurulu


1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir?

A) I ve II           B) I ve III             C) II ve III
D) II ve IV        E) III ve IV

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerini doğrudan TBMMseçer?

I. Anayasa Mahkemesi Başkanı
II. TBMM Başkanı
III. Başbakan
IV. Cumhurbaşkanı

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerini doğrudan TBMM seçer?

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) I ve II
D) II ve IV          E) III ve IV


Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaz?

Aşağıdaki ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaz?

A) Çatalhöyük           B) Gordion           C) Göreme
D) Perge                      E) Kültepe

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Endüstri kuruluşlarının oluşturduğu çevre kirliliği nedeniyle deniz turizmi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

Aşağıdaki körfezlerin hangisinde, endüstri kuruluşlarının oluşturduğu çevre kirliliği nedeniyle deniz turizmi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

A) İzmit            B) Gökova          C) Edremit
D) Antalya      E) İskenderun

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini iç kesimlere bağlayan karayollarının yapım maliyetinin yüksek olmasında

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini iç kesimlere bağlayan karayollarının yapım maliyetinin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Yerleşim merkezlerinin çokluğu


B) Bitki örtüsünün çeşitliliği


C) Kar yağışlarının çokluğu


D) Tarım etkinliklerinin fazlalığı


E) Engebenin fazlalığı


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Türkiye’de bazı balıklar mevsimine göre Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki göçleri sırasında avlanmaktadır.

Türkiye’de bazı balıklar mevsimine göre Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki göçleri sırasında avlanmaktadır.


Coğrafi konumları göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde mevsimlik göçleri sırasında avlanan balık miktarının diğerlerinden daha fazla olması beklenir?


A) Yalova            B) Mudanya              C) Gelibolu
D) Gemlik            E) Bandırma


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye’de endüstri ürünleri dışsatımı yıldan yıla artmaktadır.

Türkiye’de endüstri ürünleri dışsatımı yıldan yıla artmaktadır.


Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yurtiçi tüketimin azalması


B) Taşımacılığın hızlı ve gelişmiş olması


C) Kalifiye işçi sayısının artması


D) Hammadde üretiminde artış olması


E) Ürünlerin uluslararası standartlara ulaşması


[DDET Cevap>>]Cevap:E [/DDET]

Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars bölümlerinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılmasında

Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars bölümlerinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?


A) Elverişli çayırların bulunması


B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması


C) Tarım alanlarının sınırlı olması


D) Kente göçün fazla olması


E) Akarsu ağının sık olması


[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tarımsal özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tarımsal özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Dışsatımda önemli payı olan tarımsal ürünlerin bir bölümü kıyı bölgelerde üretilmektedir.


B) Tarımsal sulamaya, Akdeniz Bölgesi’nde Ege Bölgesi’nden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.


C) Tarımsal etkinliklerin yıl boyunca en uzun süre yapıldığı yerler Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleridir.


D) Kıyı bölgelerin tümünde, kuzey yamaçlardaki tarım alanlarının oranı güney yamaçlara göre daha azdır.


E) Bölge yüzölçümlerine göre ekili dikili alanlar oranının en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.


[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bazı yıllar tarımsal üretimin az olmasında,

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bazı yıllar tarımsal üretimin az olmasında,

I. don olaylarının olması,

II. yağışların sellere yol açması,

III. en yağışlı mevsimin kış olması,

IV. yaz sıcaklıklarının yüksek olması

nedenlerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II             B) I ve III              C) II ve III
D) II ve IV          E) III ve IV

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulu tarımın yaygınlaşmasının

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulu tarımın yaygınlaşmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olması beklenmez?

A) Tarımda makine kullanımının artmasında

B) Nüfusun bölge içinde dengeli dağılmasında

C) Tarım ürünlerinin çeşitlenmesinde

D) Tarımsal üretimin artmasında

E) Bölgeye göçün artmasında

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucuoluşmuştur?

Aşağıdaki göllerden hangisi, bir koy önünün dalgalarla taşınan kumlar tarafından kapatılması sonucu oluşmuştur?

A) Beyşehir Gölü                         
B) Tortum Gölü
C) Büyük Çekmece Gölü           
D) İznik Gölü
E) Kuş Gölü

Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Türkiye’de kırsal nüfus oranı azalırken kentsel nüfus oranının artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Tarımda makineleşmenin hızlanması

B) Tarım gelirlerinin artması

C) Kentlerde iş olanaklarının fazla olması

D) Kentlerde eğitim ve sağlık kuruluşlarının fazla olması

E) Arazinin miras yoluyla parçalanması

[DDET Cevap>>]Cevap: B[/DDET]

İklimleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde nemli bölge toprakları görülmesi beklenir?

İklimleri göz önüne alındığında, aşağıdaki bölümlerin hangisinde nemli bölge toprakları görülmesi beklenir?

A) Orta Fırat                  B) Orta Kızılırmak
C) Ege                                D) Doğu Karadeniz
E) Erzurum – Kars

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir?

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde en az etkilidir?

A) Ulaşımın gelişmişliği

B) Endüstri kuruluşlarının dağılışı

C) Enerji üretim merkezlerine yakınlık

D) Ticaretin gelişmişliği

E) Verimli tarım alanlarının genişliği

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye’de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

Türkiye’de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

A) Tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi
B) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
C) Deniz turizmine elverişli sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesi
D) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
E) Jeolojik yapının çeşitlilik göstermesi

Köklü Sayılar 4/4Köklü Sayılar 3/4Köklü Sayılar 2/4Köklü Sayılar 1/4Basit Eşitsizlikler 3/3Basit Eşitsizlikler 2/3Basit Eşitsizlikler 1/3Denklem Çözme 3/3Denklem Çözme 2/3Denklem Çözme 1/3Atatürk döneminde hangileri muhalefet partisi olarak kurulmuştur?

I. Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Atatürk döneminde, yukarıdakilerden hangileri muhalefet partisi olarak kurulmuştur?

A) Yalnız I         
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) I ve II            
E) II ve III

Boğazların güvenliği, Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı

Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına, aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri neden olmuştur?


A) Fransa                     B) Almanya
C) Sovyet Rusya         D) İngiltere       E) İspanya

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle Irak’a bırakılmıştır?

Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle Irak’a bırakılmıştır?

A) Ankara Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Misak-ı Milli
E) Mondros Ateşkes Anlaşması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Tarım kesimini rahatlatma ve üretimi artırma amacıyla doğrudanilgilidir?

I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I           
B) Yalnız II            
C) Yalnız III
D) II ve III          
E) I, II ve III

Türkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye birikiminin ve gereklikadronun yeterli olmamasının

I. Devletçilik ilkesinin uygulanması
II. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
Türkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye birikiminin ve gerekli kadronun yeterli olmamasının yukarıdakilerden hangilerini gerekli hale getirdiği savunulabilir?

A) Yalnız I             
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II               
E) I, II ve III

Türkçe’de yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluk

Türkçe’de yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluk,

I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle giderilmiştir?

A) Yalnız I            
B) Yalnız II            
C) Yalnız III
D) I ve II               
E) II ve III

Yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyiamaçlayan hükümler vardır?

I. Misak-ı Milli
II. Mudanya Ateşkes Anlaşması
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği)

Yukarıdakilerin hangilerinde yabancı okulların bağımsız kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyi amaçlayan hükümler vardır?

A) Yalnız I            
B) Yalnız II            
C) Yalnız III
D) I ve II               
E) I, II ve III

Batılı devletlerle ticaretin kolaylaşmasında

Batılı devletlerle ticaretin kolaylaşmasında,

I. arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması,
II. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
III. herkesin resmi bir soyadının olması

konularından hangileriyle ilgili kanunların çıkarılmasının etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) I ve II                E) I, II ve III

Uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini sağlamayayöneliktir?

I. Halkevlerinin kurulması
II. Köy Enstitülerinin açılması
III. Millet Mekteplerinin açılması

uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini
sağlamaya yöneliktir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra

Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra,

I. Firariler,
II. Takrir-i Sükûn,
III. Başkomutanlık
kanunlarından hangileriyle hükümete, Cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir?

A) Yalnız I          
B) Yalnız II          
C) Yalnız III
D) I ve II             
E) I, II ve III

Yukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’unkapsamındadır?

I. Kadınlara oy hakkının verilmesi
II. Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması
III. Tek kadınla evlilik esasının getirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’un kapsamındadır?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II              
C) Yalnız III
D) I ve II                 
E) I, II ve III

Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır?

I. Yabancı şirketler tarafından çalıştırılan bazı demiryollarının devletleştirilmesi
II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması
III. Kooperatifleşmenin yurt çapında yaygınlaştırılması
Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II                 E) II ve III

Şapka İnkılabı amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Şapka İnkılabı,

I. toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak,
II. topluma çağdaş görünüm kazandırmak,
III. resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmak

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II               E) II ve III


13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda aşağıdakilerdenhangisinin etkisi yoktur?

13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Gümrü Antlaşması
B) Yunanlılara karşı kazanılan Sakarya Savaşı
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
D) Moskova Antlaşması
E) Kafkas cumhuriyetlerinin Sovyet Rusya’ya bağlı olması

Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi

Amasya Görüşmelerine katılan Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tutuklanmaktan korktuğunu
B) Alınan kararlarda etkili olduğunu
C) Görüşmelere hükümetten gizli katıldığını
D) Anadolu’daki ulusal harekete katılacağını
E) Kararları, hükümetinin kabul etmemesinden endişe duyduğunu

Kurtuluş Savaşı’nda gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması’nınsonuçları arasındadır?

Kurtuluş Savaşı’nda,
I. Güney Cephesi’nin kapanması,
II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması,
III. Londra Konferansı’nın toplanması
gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması’nın sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I            
B) Yalnız II           
C) Yalnız III
D) I ve II                
E) I, II ve III

Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi

Amasya Görüşmelerine katılan Salih Paşa’nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler Kurulu’na söylemesi, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tutuklanmaktan korktuğunu
B) Alınan kararlarda etkili olduğunu
C) Görüşmelere hükümetten gizli katıldığını
D) Anadolu’daki ulusal harekete katılacağını
E) Kararları, hükümetinin kabul etmemesinden endişe duyduğunu

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda çıkanayaklanmalardan biri değildir?

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda çıkan ayaklanmalardan biri değildir?

A) Menemen Ayaklanması
B) Delibaş Mehmet Ayaklanması
C) Çopur Musa Ayaklanması
D) Şeyh Recep Ayaklanması
E) Cemil Çeto Ayaklanması

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar SivasKongresi’nde alınmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar Sivas Kongresi’nde alınmıştır?

A) Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ nin kurulması
C) Temsilciler Kurulu merkezinin Ankara’ya taşınması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması

Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

A) II. Mahmut          
B) III. Selim
C) Abdülmecit          
D) I. Abdülhamit
E) IV. Murat

Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılıç Ali Reis              B) Piri Reis
C) Murat Reis                D) Seydi Ali Reis
E) Barbaros Hayrettin

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ilk silahlı direniş nerede başlamıştır?

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk silahlı direniş nerede başlamıştır?

A) Samsun
B) Salihli
C) Muğla
D) Dörtyol
E) İstanbul

Osmanlı Devleti'nin doğuda Ermenilerin giriştiği katliamı önlemek amacıyla 1915'te kabu ettiğikanun nedir?

I. Dünya Savaşı devam ettiği sırada, Osmanlı Devleti'nin doğuda Ermenilerin giriştiği katliamı önlemek amacıyla 1915'te kabul ettiği kanun nedir?

A) Tehcir Kanunu
B) Hiyanet-i Vataniye Kanunu
C) Takriri Sükun Kanunu
D) Firariler Hakkındaki Kanun
E) Medeni Kanun

Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleyi destekleyen basın organlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleyi destekleyen basın organlarından biri değildir?

A) Hakimite-i Milliye

B) Minber

C) Albayrak

D) İrade-i Milliye

E) Alemdar

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

İtalyanlar hangi savaşın kazanılmasından sonra Anadoluyu tamamen terketmişlerdir?

İtalyanlar hangi savaşın kazanılmasından sonra Anadolu'yu tamamen terk etmişlerdir?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Eskişehir - Kütahya
E) Büyük Taarruz

Kurtuluş Savaşının plan ve programı ilk defa nerede hazırlanmıştır?

Kurtuluş Savaşı'nın plan ve programı ilk defa nerede hazırlanmıştır?

A) Amasya Görüşmeleri
B) Misak-ı Milli
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Genelgesi

Düzenli ordu ile Kuvayı Milliye arasındaki tartışmalara aşağıdakiolaylardan hangisi ile son verilmiştir?

Düzenli ordu ile Kuvayı Milliye arasındaki tartışmalara aşağıdaki olaylardan hangisi ile son verilmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Kütahya - Eskişehir
E) Büyük Taarruz

Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?

I. Boğazlar sorunu
II. Borçlar sorunu
III. Nüfus değişimi (mübadele)

Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve II              E) I, II ve III


Türk tarihinin ilk anayasası

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk anayasasıdır?

A) Tanzimat Fermanı
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C) Islahat Fermanı
D) Kanun-i Esasi
E) Sened-i ittifak

Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan devlet adamı kimdir?

Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan devlet adamı kimdir?

A) Alemdar Mustafa Paşa
B) Mehmet Ali Paşa
C) Fuat Paşa
D) Mithat Paşa
E) Mustafa Reşit Paşa

Tanzimat Fermanının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Tanzimat Fermanı'nın ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Mal edinme
B) Bağımsızlık
C) Vergi
D) Eşitlik
E) Hukuk

Osmanlı'da XVIII. yüzyıl ıslahatlarını XVII. yüzyıl ıslahatlarından ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı'da XVIII. yüzyıl ıslahatlarını XVII. yüzyıl ıslahatlarından ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akılcı olması

B) Batılılaşmanın esas alınması

C) Şiddete dayalı olması

D) Çoğunlukla askeri alanda yapılması

E) merkezi otoriteyi güçlendirme

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Amasya Genelgesi- Amacı- Yöntemi

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
III. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

Buna göre Amasya Genelgesi'nin yukarıdaki maddelerinden hangisi veya hangileri Milli Mücadele'nin hem amacını hem de yöntemini belirten bir özellik göstermektedir?

A) Yanlız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yanlız II

Amasya Genelgesi'nin aşağıda verilmiş olan maddelerinden hangisisilahlı mücadelenin yapılacağına işarettir?

Amasya Genelgesi'nin aşağıda verilmiş olan maddelerinden hangisi silahlı mücadelenin yapılacağına işarettir?

A) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir.
E)  Alınan kararlar millir bir sır olarak saklanacaktır.

Humbaracı Ocağının kurulması- Hendesehanenin açılması

- Humbaracı Ocağının kurulması
- Hendesehane'nin açılması

yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı Padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A) III. Ahmet
B) II. Mahmut
C) III. Selim
D) Abdülmecit
E) I. Mahmut

Amasya Genelgesi ile duyurulan aşağıdaki ifadelerden hangisi

Amasya Genelgesi ile duyurulan aşağıdaki ifadelerden hangisi "Genelgeye evrensel bir nitelik kazandırarak, kavramsal olarak demokratikleşme sürecini" başlatmıştır?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin sesini tüm dünyaya duyuracak, her türlü etkiden uzak milli bir kurula ihtiyaç vardır.
C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Anadolu'nun en güvenli yerlerinde Sivas'ta milli bir kogre toplanacaktır.
E) Askeri ve sivilörgütler kesinlikle dağıtılmayacaktır.

Amasya Genelgesiyle duyurulan esası, aşağıdakilerden hangisinin kuruluşesasıdır?

Amasya genelgesiyle duyurulan; "Türk milletinin haklı davasını tüm dünyaya duyuracak, her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı şarttır." esası, aşağıdakilerden hangisinin kuruluş esasıdır?

A) İcra Vekilleri Heyeti
B) Saltanat Şurası
C) Temsil Heyeti
D) Kuvay-i Milliye
E) Redd-i İlhak Cemiyeti

Mustafa Kemal, bölgesel direniş düşüncesi yerine, ulusal örgütlenmedüşüncesini benimsemiştir

Mustafa Kemal, bölgesel direniş düşüncesi yerine, ulusal örgütlenme düşüncesini benimsemiştir?

Bu durumun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenliği gerçekleştirmek
B) Milli Mücadele'de bütünlüğü sağlamak
C) Temsil Kurulu'nu oluşturmak
D) Kuvay-i Milliye'yi kurmak
E) Yeni bir anayasa hazırlamak

Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş hangisidir?

Üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Örgütü (NATO)

B) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

D) Avrupa Birliği (AB)

E) Uluslararası Para Fonu (IMF)

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerdenhangisidir?

Türkiye’nin dış borç yönetiminden sorumlu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) T.C. Merkez Bankası
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış Ticaret Müsteşarlığı

“Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?

“Adil yargılanma” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?

A) Hukuk devleti

B) Üniter devlet

C) Laik devlet

D) Sosyal devlet

E) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

KPSS 2010 - Vatandaşlık- Yaptırım Türleri

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk düzenindeki yaptırım türlerinden biri değildir?

A) Cebri icra             B) Ceza             C) Kısas
D) Tazminat              E) İptal

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri kabul etmek

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı temsilcileri kabul etmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) TBMM Başkanı


B) Başbakan


C) Bakanlar Kurulu


D) Devlet bakanı


E) Cumhurbaşkanı


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Büyük Selçuklular zamanında yaşamış devlet yönetimi ile ilgili kitaplaryazan vezir kimdir?

Büyük Selçuklular zamanında yaşamış devlet yönetimi ile ilgili kitaplar yazan vezir kimdir?

A) Farabi
B) Nizamül Mülk
C) Gazali
D) Edip Ahmet
E) Kaşgarlı Mahmut

Seçim tutanaklarını kim kabul eder?

TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını aşağıdakilerden hangisi kabul eder?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) TBMM
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay

Kanun teklifini kim verir?

Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?

A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Danıştay Başkanı
C) Yargıtay Başkanı
D) Milletvekilleri
E) Hâkimler

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden birideğildir?

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtay
D) Askeri Yargıtay
E) Danıştay

Milli Güvenlik Kurulunun gündemini hangisi düzenler?

Milli Güvenlik Kurulunun gündemini aşağıdakilerden hangisi düzenler?

A) TBMM Başkanı
B) Adalet Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı

Aşağıdaki illerin hangisinde maden endüstrisi bulunmaktadır?

Aşağıdaki illerin hangisinde maden endüstrisi bulunmaktadır?

A) Sakarya

B) Nevşehir

C) Elazığ

D) Muş

E) Şanlıurfa

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Orta Asya'da asıl öğenin hayvan motifleri olması, Türklerin özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Orta Asya'da asıl öğenin hayvan motifleri olması, Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Töre kurallarıyla

B) Askerlikle

C) Egemenlik anlayışıyla

D) Bozkır yaşam tarzıyla

E) Devlet örgütlenmesiyle

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de, endüstri kuruluşlarının yeri belirlenirken göz önüne alınması gereken ölçütlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de, endüstri kuruluşlarının yeri belirlenirken göz önüne alınması gereken ölçütlerden biri değildir?

A) Elektrik enerjisi üretim merkezlerine yakınlık

B) Ulaşım olanaklarının gelişmişliği

C) Su kaynaklarına yakınlık

D) İş gücü sağlamada kolaylık

E) Ham maddeye yakınlık

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, endüstriden elde edilen geliri artırmak için alınması gereken temel önlemlerden biri olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi, endüstriden elde edilen geliri artırmak için alınması gereken temel önlemlerden biri olamaz?

A) Ürünlere yeni pazarlar bulunması

B) Yüksek kalitede ve belli standartlarda üretim yapılması

C) Teknolojik gelişmelere ayak uydurulması

D) Endüstride, niteliksiz işçi payının azaltılması

E) Dış alımı yapılan ham madde çeşidinin sınırlandırılması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Türkiye’nin iç bölgelerinde aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında, bu bölgelerin kıyı bölgelere göre daha az yağış almasının rolü olduğu savunulamaz?

Türkiye’nin iç bölgelerinde aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında, bu bölgelerin kıyı bölgelere göre daha az yağış almasının rolü olduğu savunulamaz?

A) Bozkır bitki örtüsünün

B) Küçükbaş hayvancılığın

C) Su kaynaklarına yakın yerleşmelerin

D) Endüstri kuruluşlarının

E) Tahıl tarımının

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyonun sonuçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyonun sonuçlarından biri değildir?

A) Toprağın su depolama kapasitesinin azalması

B) Barajlardan yararlanma süresinin kısalması

C) Akarsu rejimlerinin değişmesi

D) Delta ovalarının alanlarının genişlemesi

E) Bitki ve hayvan türlerinin sayıca azalması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, GAP uygulanmaya başlamadan önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen bir durumdur?

Aşağıdakilerden hangisi, GAP uygulanmaya başlamadan önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen bir durumdur?

A) Enerji üretiminin fazla olması

B) Kuru tarımın yaygın olarak yapılması

C) Bölgeye dışarıdan göç olması

D) Pamuk üretiminde önemli bir paya sahip olması

E) Çok sayıda baraj gölünün bulunması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Marmara Bölgesi’nin yüz ölçümünün daha küçük olmasına karşın

Marmara Bölgesi’nin yüz ölçümünün daha küçük olmasına karşın, bu bölgedeki tarım ürünü çeşidi İç Anadolu Bölgesi’ndekinden daha fazladır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının yoğun olması


B) Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının olması


C) Farklı iklimlerin etkili olması


D) Eğim ve engebenin az olması


E) Akarsu ağının sık olması


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye’de verimli tarım alanlarının giderek azalması ve niteliklerinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?

Türkiye’de verimli tarım alanlarının giderek azalması ve niteliklerinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?


A) Plansız kentleşme


B) Çevre kirliliği


C) Yanlış tarım tekniklerinin uygulanması


D) Yer altı kaynakları


E) Erozyon


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Son yıllarda, Türkiye’deki meyve üretiminde elde edilen artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Son yıllarda, Türkiye’deki meyve üretiminde elde edilen artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Gübre kullanımının yaygınlaşması

B) Zararlılarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi

C) Sulama olanaklarının artması

D) Türkiye koşullarına uygun fidan yetiştirilmesi

E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun kıyı kesimlerde daha yoğun olması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Ege Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?

Ege Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?

A) Ulaşımın batı-doğu yönünde gelişmesi

B) Dağların kıyıya dik uzanması

C) Deniz etkisinin iç kısımlara kadar sokulması

D) Çok sayıda koy ve körfezin olması

E) Limanların art bölgesinin geniş olması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdaki ovaların hangisinde nüfus yoğunluğu en azdır?

Aşağıdaki ovaların hangisinde nüfus yoğunluğu en azdır?

A) Çukurova                  B) Bursa Ovası
C) Bafra Ovası               D) Balıkesir Ovası
E) Iğdır Ovası

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki nüfus dağılışı üzerinde etkisi yoktur?

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki nüfus dağılışı üzerinde etkisi yoktur?


A) Ulaşım kolaylığının              B) Yer şekillerinin
C) İklimin                                        D) Enlemin
E) Yükseltinin


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Türkiye’de, doğurganlık oranının yüksek olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

Türkiye’de, doğurganlık oranının yüksek olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A) Bölgeler arasında tarımsal nüfus yoğunluğunun farklılık göstermesi

B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması

C) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

D) Kırdan kente göçün artması

E) Genç nüfus oranının yüksek olması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Havzalarındaki yer şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki akarsulardanhangisinin, birlikte verilen yörede taşkına yol açma olasılığı daha fazladır?

Havzalarındaki yer şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin, birlikte verilen yörede taşkına yol açma olasılığı diğerlerinden daha fazladır?

A) Zapsuyu – Hakkâri                
B) Meriç – Edirne
C) Kızılırmak – Sivas                  
D) Karasu – Erzincan
E) Dicle – Diyarbakır

Aşağıdakilerin hangisinde yer şekillerinin etkili olduğu söylenemez?

Aşağıdakilerin hangisinde yer şekillerinin etkili olduğu söylenemez?

A) Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelanların çok olması
B) Doğu Anadolu Bölgesi’nde hidroelektrik potansiyelin yüksek olması
C) Akdeniz Bölgesi’nde deniz turizmine elverişli sürenin uzun olması
D) Karadeniz Bölgesi’nde kıyıyla iç kesimler arasında ulaşımın güç olması
E) Marmara Bölgesi’nde makineli tarımın yaygın olarak yapılabilmesi

Olaylarından hangileri İtalya’nın Orta Doğu’da yarattığı tedirginliğinsonucudur?

I. Sadabad Paktı’nın kurulması
II. Türkiye’nin Boğazlar’ın Türk egemenliğine geçmesi için uluslararası girişimlerde bulunması
III. Musul sorununun ortaya çıkması

olaylarından hangileri İtalya’nın Orta Doğu’da yarattığı tedirginliğin sonucudur?

A) Yalnız I            B) Yalnız II                 C) Yalnız III
D) I ve II               E) I, II ve III

Atatürk’ün doğumunun 100. yılının tüm ülkelerde kutlanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

Atatürk’ün doğumunun 100. yılının tüm ülkelerde kutlanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?


A) UNESCO             B) AB                C) İLO

D) NATO                  E) FAO

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Atatürk Nutuk’ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır?

Atatürk Nutuk’ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır?

A) 1919-1923            
B) 1919-1927      
C) 1919-1930
D) 1919-1937           
E) 1919-1938

Atatürk Döneminde inkılaplarından hangilerinin uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerde çıkan zorlukları gidermek amacıyla yapıldığı savunulabilir?

Atatürk Döneminde,

I. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
II. toplumda ayrıcalık ifade eden sanların kaldırılması,
III. tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

inkılaplarından hangilerinin uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerde çıkan zorlukları gidermek amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II            E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda ulusal sermayeyi koruma amaçlı olduğu savunulabilir?

I. Devlet kurumlarına pahalı da olsa yerli sanayi ürünlerini almak zorunluluğu getirilmesi
II. Yabancı şirketlerin sanayi tesisleri kurmalarına kısıtlamalar getirilmesi
III. Gerektiğinde yerli kuruluşlara üretecekleri malların değerine göre prim verilmesi


Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda öngörülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin, ulusal sermayeyi koruma amaçlı olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II             E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Tek parti, seçim, Çok partili sistem, Milletler cemiyeti,

Türkiye Cumhuriyeti’nde,


I. tek partili seçim sisteminden çok partili seçim sistemine geçilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması gelişmelerinden hangileriyle halkın, milletvekili


seçimlerine doğrudan katılması amaçlanmıştır?


A) Yalnız I               B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II                  E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.

Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.


Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,


I. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzmanlara gereksinim olduğu


görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?


A) Yalnız I           B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) II ve III          E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden peşin olarakalınan âşar vergisinin kaldırılması,

Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden peşin olarak alınan âşar vergisinin kaldırılması,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?

A) Yalnız I                B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) II ve III               E) I, II ve III

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemine aittir?

I. Azınlık okullarının açılması
II. Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması
III. İş Bankası’nın kurulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemine aittir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) II ve III        E) I, II ve III


Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programında yeralan konulardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan konulardan biri değildir?

A) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tümüyle uygulanması
C) Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarına bağlılığın belirtilmesi
D) Seçimlerin tek dereceli olması
E) Ekonomide devletçiliğin uygulanması

Halifeliğin kaldırılmasıyla yukarıdakilerden hangileri kolaylaşmıştır?

I. İnkılapların yapılması
II. Siyasal partilerin kurulması
III. Anayasal düzenin kökleşmesi

Halifeliğin kaldırılmasıyla yukarıdakilerden hangileri kolaylaşmıştır?

A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) Yalnız III
D) I ve III            E) II ve III

Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa zamanda köylü, işçi, esnaf, genç, yaşlı,her kesimden vatandaşın okuryazar duruma gelmesinde

Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa zamanda köylü, işçi, esnaf, genç, yaşlı, her kesimden vatandaşın okuryazar duruma gelmesinde,

I. millet mekteplerinin açılması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II             C) I ve II
D) II ve III           E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Hangisi ile farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliğe yol açılması önlenmeye çalışılmıştır?

I. Yabancı okulların denetim altına alınması
II. Medreselerin kapatılması
III. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesiyle, farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliğe yol açılması önlenmeye çalışılmıştır?

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II              E) I, II ve III

1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar hangi hakları kazanmıştır?

1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar,

I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma,
II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma,
III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit olma

konularından hangileriyle ilgili haklar kazanmıştır?

A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) I ve III
D) II ve III              E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi en önce gerçekleşmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi en önce gerçekleşmiştir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Şapka İnkılabı’nın yapılması
C) Türk Dil Kurumu’nun açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

Laiklik ilkesiyle ilgili uygulamalar arasında olduğu savunulabilir?

I. Mecelle’nin yürürlükten kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin laiklik ilkesiyle ilgili uygulamalar arasında olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II        E) I, II ve III

Şeyhülislamlık aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

Şeyhülislamlık aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı
B) Atatürk ilkelerinin Anayasa’da yer alması
C) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
D) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığı’nın kurulması
E) 1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi

Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması’yla belirlenmemiştir?

Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması’yla belirlenmemiştir?

A) İmroz              
B) Musul              
C) On İki Ada
D) Karaağaç        
E) Bozcaada

Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusunaçekilmesinin sonuçlarından biridir?

Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biridir?

A) TBMM’nin yetkilerini bir süre için Mustafa Kemal’e vermesi
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması
E) Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşmanın başlaması

Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesindegelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesinde,

I. Anlaşma Devletleri’nin, 22 Mart 1922 tarihinde Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunması,
II. Sovyet Rusya’nın aracılığıyla Kafkas Cumhuriyetleri’yle Kars Antlaşması’nın imzalanması,
III. İkinci İnönü Zaferi’nin kazanılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                C) Yalnız III
D) I ve II                     E) I, II ve III

Moskova Antlaşması’nda yer alan; “İki taraftan birinin tanımadığıuluslararası bir senedi diğerinin de tanımaması” maddesi hangisini gösterir?

Moskova Antlaşması’nda yer alan; “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir senedi diğerinin de tanımaması” maddesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tarafların geçmişte çok savaştıklarını
B) Tarafların düşmanlarının aynı olduğunu
C) Tarafların siyasal rejimlerinin aynı olduğunu
D) Sovyet Rusya’nın Anadolu harekâtına ekonomikyönden destek verdiğini
E) Tarafların siyasi alanda birlikte hareket ettiklerini

Hıyanet-i Vataniye Kanunu aşağıdakilerden hangisi için çıkartılmıştır?

Hıyanet-i Vataniye Kanunu aşağıdakilerden hangisi için çıkartılmıştır?

A) Seçimlerin yapılması
B) TBMM’nin varlığının korunması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi

Amasya Genelgesi’nde gelişmelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?

Amasya Genelgesi’nde,

I. ümmet anlayışından ulus anlayışına geçilmesi,
II. Mebuslar Meclisi’nin kapanmasından sonra TBMM’nin açılması,
III. tek partili yönetimden çok partili yönetime geçilmesi

gelişmelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II              E) I, II ve III

Misak-ı Milli’yle ilan edilen yukarıdaki kararlardan hangileri uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel alındığını gösterir?

I. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliğinin her türlü tehlikeden uzak tutulması
II. Azınlık haklarının, komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarının korunması şartıyla kabul edilmesi ve sağlanması
III. Kapitülasyonların reddedilmesi

Misak-ı Milli’yle ilan edilen yukarıdaki kararlardan hangileri uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel alındığını gösterir?

A) Yalnız I            
B) Yalnız II              
C) Yalnız III
D) I ve III              
E) II ve III

Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıkları sonucu

I. Doktor Esat Işık
II. Amiral Bristol
III. General Harbord
Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdakilerden hangilerinin yaptıkları araştırmalarla Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıkları sonucu ortayaçıkmıştır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve II                E) I, II ve III

Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?

Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?

A) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girmesi
B) Mustafa Kemal’in ulusal boyutta üne kavuşması
C) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya’yı kaybetmesi
E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi

Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde meydana gelen budeğişiklik, aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir?

Avrupa devletleri, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasını isterken, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’daki topraklarının paylaşılması politikasını gütmüşlerdir.

Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde meydana gelen bu değişiklik, aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir?

A) Osmanlı İmparatorluğu’nun giderek zayıfladığına
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını yitirdiğine
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti sayıldığına
D) Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma hareketlerinin önem kazandığına
E) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da henüz toprak kaybetmediğine

Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahathareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
B) İmparatorluğun parçalanmasının ve çökmesinin önlenmeye çalışılması
C) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
D) Batı’daki kurumların bazılarının örnek alınması
E) Eski ile yeninin her alanda ortaklaşa ve karışım halinde bulunması

Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenmek istenmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenmek istenmiştir?

A) Sened-i İttifak                B) Kanun-i Esasi
C) Tarzimat Fermanı         D) Islahat Fermanı
E) Halepa Fermanı

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir?


A) İç ayaklanmaların çıkması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Savaşların yüklü harcamalar gerektirmesi

E) Tarımdaki ağır vergilerin köylünün toprağı bırakıp kente göç etmesine neden olması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan,saraya alınanlar aşağıdakilerin hangisinde eğitilmiştir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakilerin hangisinde eğitilmiştir?

A) Sıbyan mektepleri              
B) Enderun
C) Hendesehane                        
D) Yabancı okullar
E) Azınlık okulları

XVII. yüzyılda siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

XVII. yüzyılda,
I. şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının yasaklanması,
II. padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,
III. kimi padişahların tahttan indirilmesi uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni
siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III
D) I ve III              E) II ve III

Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin hangisinde düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

A) Güvenlik               B) Maliye           C) Ticaret
D) Askerlik                E) Tarım

Bu dönemde görülen durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının kanıtları arasındadır?

Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda ekonomik durum yüksek düzeye ulaşmıştır.
Bu dönemde görülen,
I. imar çalışmalarının fazla olması,
II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabaların büyümesi,
III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman olmayanlara kapalı olması
durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının kanıtları arasındadır?


A) Yalnız I               B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II                  E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisiuğraşları arasına girmiştir?

Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir?

A) Heykel                  
B) Mimarlık             
C) Müzik
D) Ticaret                 
 E) Resim

Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray mimarisi yoktur?

Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray mimarisi yoktur?

A) Karahanlılar                    B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular          D) Anadolu Selçukluları     E) Göktürkler

İslamiyet öncesi Orta Asya'da hangisinin gelişmesi beklenmez?

İslamiyet öncesi Orta Asya'da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenmez?

A) Askerik
B) Sanat
C) Dokuma
D) Mimari
E) Hayvancılık

Yukarıdakilerden hangileri Kırgız Türklerine aittir?

I. Orhun Anıtları

II. Manas Destanı

III. Yenisey Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri Kırgız Türklerine aittir?

A) Yanlız I

B) Yanlız II

C) Yanlız III

D) I ve II

E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E[/DDET]

Osmanlı Devleti’nde gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

Osmanlı Devleti’nde,

I. Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E)  I, II ve III

Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A) Divan-ı Hümayun
B) Kanunname-i Al-i Osman
C) Saltanat Şurası
D) Kanun-i Esasi
E) Vilayet Nizamnamesi

Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlikgöstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıtsayılabilir?

I. Duvar resmi

II. Dokuma

III. Mimari

Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

Osmanlı Devleti’nde gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?

Osmanlı Devleti’nde,

I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı

II. Islahat Fermanı’nın ilanı

III.  31 Mart Olayı’nın bastırılması

Gelişmelerden hangileri, mevcut düzene bir tepkidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Konya’da bulunan Türk sanatının hangi dönemine aittir?

Konya’da bulunan;

I. İnce Minareli Medresesi

II. Karatay Medresesi

III. Sırçalı Medrese

Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A) Osmanlılar

B)  Büyük Selçuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Anadolu Beylikleri

E) Memlükler

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Minyatür
B) Çini
C)  Müzik
D) Hat
E) Mimari

Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?

I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’ninvatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatınıvermiştir?

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?

A. II. Mahmut
B. V. Murat
C. I. Abdülhamit
D. III. Selim
E. Abdülaziz

Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

I. Bitki ve hayvan figürleri

II. Geometrik şekiller

III. İnsan figürleri

Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A. Yalnız I

B.Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E. II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?

I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması

II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi

III. Musul’un Irak’a bırakılması

5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E. II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.


İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A.    Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması

B.    II. Dünya Savaşı’nın çıkması

C.    Özel girişimcilerin sayıca az olması

D.    Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun

E.  Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?

A. II. İnönü Savaşı

B. I. İnönü Savaşı

C. Sakarya Savaşı

D. Çerkez Etem Ayaklanması

E.Kütahya-Eskişehir Savaşları

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?

I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması

II. Doğru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi.

III. Ziraat Bankasının kurulması.

Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

E.II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere aittir?

Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere aittir?

A) Oğuz Kağan
B) Ergenekon
C) Manas
D) Türeyiş
E) Göç

Tarihte ilk defa devlet adamları için anıt dikerek tarihini anlatan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Tarihte ilk defa devlet adamları için anıt dikerek tarihini anlatan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göktürk Devleti

B) Asya Hunları

C) Kutluk Devleti

D) Türgişler

E) Akhunkar

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Orta Asya Türk Devletlerinde Töre kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade ederdi?

Orta Asya Türk Devletlerinde Töre kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade ederdi?

A) Askerliği

B) Kültür

C) Hukuk

D) Sanat

E) Bilim

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türklerin tarihte kullandıkları ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Türklerin tarihte kullandıkları ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latin
B) Arap
C) Sogd
D) Uygur
E) Orhon

Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletleri

Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletleri

I. Hun Devleti
II. Göktürk devleti
III. Memlüklüler

hangileridir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) II ve III

Orta Asya Türk Devleri'nde aşağıdakilerden hangisinin bulunduğusöylenemez?

Orta Asya Türk Devleri'nde aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Kurultay
B) Hatun
C) Göktanrı
D) Köle
E) Din Adamları

Asya Türk Devletlerinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduklarının göstergesi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Asya Türk Devletlerinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olduklarının göstergesi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Boy
B) Budun
C) Hatun
D) Kurultay
E) Şad

Orta Asya Türkleri'nin yoğun olarak yarı göçebe yaşam sürmelerinde hangileri etkili olmuştur?

Orta Asya Türkleri'nin yoğun olarak yarı göçebe yaşam sürmelerinde;
I. Bozkır bitki örtüsü
II. Dinsel İnanışları
III. Temal geçim kaynağının hayvancılık olması

hangileri etkili olmuştur?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri'ne ait değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri'ne ait değildir?

A) Alper Tunga
B) Türeyiş
C) Manas
D) Oğuz Kağan
E) Gılgamış

Bir ülkede belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne ad verilir?

Bir ülkede belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne ad verilir?

A) Tarihi Hukuk
B) Mevzuu Hukuk
C) Tabii Hukuk
D) Pozitif Hukuk
E) Doğal Hukuk

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Cmhurbaşkanı
E) TBMM başkanı

Başkomutanlık kim tarafından temsil edilir?

Başkomutanlık kim tarafından temsil edilir?

A) Genel Kurmay Başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan
D) Milli Savunma Bakanı
E) TBMM başkanı

TBMM karar yeter sayısı kaçtır?

TBMM karar yeter sayısı kaçtır?

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
B) Üye tam sayısının üçte biri
C) Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu
D) Toplantı yeter sayısının üçte biri
E) Üye tam sayısının beşte biri

Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkeleri arasında gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkeleri arasında gösterilemez?

A) İngiltere
B) İspanya
C) Japonya
D) Çin
E) İtalya

Kanun Hükmünde Kararnamelerin, anayasaya aykırılığı iddiasıyla

Aşağıdakilerden hangisi kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin, anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açamaz?

A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grupları
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM üye tam sayısının 1/5'i
E) Muhalefetteki partilerden en çok oy alan muhalefet partisi meclis grubu

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?

A) Vergi Hukuku
B) Anayasa Hukuku
C) Medeni Hukuk
D) Devletler Genel Hukuku
E) Ceza Hukuku

Aşağıdakilerden hangisi yerel seçimler sonucunda göreve gelmez?

Aşağıdakilerden hangisi yerel seçimler sonucunda göreve gelmez?

A) İl genel meclisi üyesi
B) Muhtar
C) Parti ilçe başkanı
D) Belediye Başkanı
E) Belediye meclis üyesi

Devlet Denetleme Kurul'u aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Devlet Denetleme Kurul'u aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) TBMM
E) Maliye Bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi Merkezi yönetime yardımcı kuruluşlardan birisi değildir?