Aşağıdakilerden hangisi dolaylı vergidir

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı vergidir?

A) Taşıt alım vergisi
B) Gelir vergisi
C) Emlak vergisi
D) KDV
E) Veraset ve İntikal vergisi


Koruyucu hak ne demektir

Koruyucu hak ne demektir?

A) Devletin korunması amacıyla düzenlenen hak
B) Bireye, devlet ve toplumdan istekte bulunma olanağı veren hak
C) Bireyi, devlete ve topluma karşı koruyan hak
D) Seçme, seçilme ve siyasal faaliyette bulunma olanaklarını koruyan hak
E) Korunmaya muhtaç kişilere sağlanan hak


Hammadde olarak orman ürünlerinden yararlanılmaz - kpss genel kültür

Aşağıdaki endüstri kollarının hangisinde hammadde olarak orman ürünlerinden yararlanılmaz?

A) Kağıt           
B) Suni Gübre    
C) İlaç

D) Kozmetik  
E) Mobilya

Ürgüp-Göreme Yöresi'nin turizm açısından önemli olmasını sağlayan

Aşağıdakilerden hangisi Ürgüp-Göreme Yöresi'nin turizm açısından önemli olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?


A) Peribacalarının bulunması

B) Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait kiliselerin bulunması

C) Yeraltı şehirlerinin bulunması

D) El sanatlarının çeşitli olması

E) Çok sayıda termal tesis bulunması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Kurtuluş Savaşında toplanan kongreler - kpss genel kültür

I. Milis güçlerini destekleme
II. İstanbul Hükümeti'ne açıkça karşı çıkma
III. Bölgelerin Türklüğünü kanıtlama
IV. İşgal güçlerine karşı direnmeyi amaç edinme

Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda toplanan kongrelerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) II ve IV
E) III ve IV

Besi hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölgede hangisi gözlemlenemez?

Besi hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?

A) Erken kesimin önlendiği
B) Hayvan soylarının ıslah edildiği
C) Mera ve çayır alanlarının artırıldığı
D) Hayvansal ürün üretimindeki dalgalanmalarının olmadığı
E) Hayvansal gelirin fazla olduğu

Hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında yer almaz?

A) Laik düzene geçişte önemli bir adım atılmıştır.
B) Yapılacak inkılapların önü açılmıştır.
C) Milliyetçilik ilkesinin temeli güçlendirilmiştir.
D) Devlet başkanlığı ve hükümet bunalımı gibi sorunlar çözümlenmiştir.
E) Devletin rejimi konusunda tartışmaya yol açabilecek bir kurum kaldırılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir

I.Denizcilik bankasının kurulması
II.Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
III. Dini ünvanların yasaklanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmelerindendir?

A)Yanlız I      B) Yanlız II     C) IveII

D) I ve III     E)IIveIII

İlk TBMMnin açıılışı - Müdafa-i Hukuk Grubu

İlk TBMM'nin açılmasında Mustafa Kemal'e Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubu kuracaklarına söz veren milletvekillerinin bu sözlerini yerine getirmemeleri aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

A) Saltanata bağlı oldukları

B) Temsil Heyeti'nin gücü

C) Anadolu Hareketi'nin zayıflığı

D) Ulusal Mücadeleyi desteklemedikleri

E) Mustafa Kemal'i tanımadıkları

Lozan Antlaşması imzalanmasından sonra Misak-ı Milliye uygun olarak

Lozan Antlaşması imzalanmasından sonra Misak-ı Milli'ye uygun olarak Türk sınırlarına katılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay

B) Musul

C) Batum

D) Kars

E) Karaağaç

Türkiyenin ihracat gelirlerinde payı daha azdır

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'nin ihracat gelirlerinde payı daha azdır?

A) Pamuk
B) Tütün
C) Pirinç
D) Fındık
E) Üzüm

Mustafa Kemal Filistin Cephesi'nde hangi rütbeyle bulunmuştur?

Mustafa Kemal Filistin Cephesi'nde hangi rütbeyle bulunmuştur?

A) Başkomutan
B) Yıldırım Orduları Grup Komutanı
C) 7. Ordu Komutanı
D) Askeri Ateşe
E) Tuğgeneral

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye bağlıdır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

A) Avrupa Konseyi
B) UNESCO
C) Avrupa Birliği
D) Birleşmiş Milletler
E) NATO

Kamu Personeli Sınavı (KPSS) ve Matematik

Matematik, sadece alış verişte kullanacağımız veya yemek yaparken kullanacağımız malzemenin ölçüsünü ayarlarken ya da sınavlardan aldığımız notların ortalamasını hesaplamak için kullanacağımız bir araç değildir.


İsviçreden alınan kanunlar nelerdir?

I. Medeni Kanun
II. Ceza Kanunu
III. Borçlar Kanunu

Yukarıdaki kanunlardan hangileri İsviçre'den alınmıştır

A) Yanlız I             B) Yanlız II           C) Yanlız III

D) I ve II                E) I ve III


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinin seçimi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinin seçimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) TBMM
E) Başbakan

Akdeniz İklimine daha az uyum gösterdiği için

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Akdeniz İklimi'ne daha az uyum gösterdiği için bölgede yetiştirme alanı daha dardır?

A) Zeytin
B) Pamuk
C) Turunçgil
D) Muz
E) İncir


TBMM'yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir

I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM başkanı
III. Başbakan

IV. Bakanlar Kurulu
1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBMM'yi doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir?

A) I ve II         B) I ve III        C) II ve III

D) II ve IV     E) III ve IV

I.TBMM faaliyette olduğu dönemde yaşanan gelişmeler

I. TBMM faaliyette olduğu dönemde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması
D) Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi
E) Lozan Konferansı'na delege gönderilmesi

19. yy mimari eserleri - kpss genel kültür

Aşağıdakilerden hangisi 19. yy mimari eserlerinden biri değildir?

A) Dolmabahçe Sarayı
B) Çırağan Sarayı
C) Topkapı Sarayı
D) Beylerbeyi Sarayı
E) Yıldız Sarayı

1982 Anayasası'na göre normal zamanlarda "hak ve hürriyetler"

1982 Anayasası'na göre normal zamanlarda "hak ve hürriyetler"

I. Kanun
II. Bakanlar Kurulu Kararı
III. Kanun Hükmünde Kararname

hangileri ile sınırlandırılabilir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III

KPSS'ye Hazırlık için Faydalı İnternet Siteleri

Her yıl milyonlarca aday memur olabilmek için KPSS'ye giriyor. 2010 yılında da 100.000 (yüzbin) memur alınacağı söyleniyor ki bunların 40 bin'i öğretmen, 20 bin'i ise polislerden oluşacak.  Bundan dolayı sınava hazırlığın önemi hergeçen gün artıyor.

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada görev başında olansadrazam kimdir

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada görev başında olan sadrazam kimdir?

A) Ahmet İzzet Paşa
B) Enver Paşa
C) Damat Ferit Paşa
D) Ali Rıza Paşa
E) Tevfik Paşa

Türk devletlerinden hangisinin merkezi otoritesinin daha güçlü olduğus avunulabilir

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin merkezi otoritesinin daha güçlü olduğu savunulabilir?

A) Asya Hunları
B) Osmanlılar
C) Göktürkler
D) Selçuklular
E) Uygurlar

Osmanlı Devletinde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki

Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?


A) Sadrazam ve vezirler

B) Beylerbeyi ve sancak beyleri

C) Nişancı ve defterdarlar

D) Subaşılar ve kale koruyucuları

E) Kadılar ve müderrisler

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türk tiyatrosunun ilk örneklerini veren Türk devleti

Orta oyununu sahneleyerek Türk tiyatrosunun ilk örneklerini veren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar
B) Göktürkler
C)  Hunlar
D) Hazarlar
E) Büyük Selçuklular

Ash Eyjafjallajokull yanardağı tekrar faaliyete geçerek yaydığı volkanik küller nedeniyle Avrupadaki hava trafiğinin

Ash Eyjafjallajokull yanardağı tekrar faaliyete geçerek yaydığı volkanik küller nedeniyle Avrupadaki hava trafiğinin aksamasına neden olmuştur.


Yukarıda bahsedilen volkanik yanardağ aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?


A) Norveç

B) İsveç

C) İsviçre

D) İzlanda

E) İskandinavya

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Avrupa Birliğinin başkenti aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?

Avrupa Birliği'nin başkenti aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?


A) İngiltere

B) Lüksemburg

C) İsviçre

D) Belçika

E) Almanya

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

İpek Yolunun geçtiği yerler

Çin'den başlayarak Ön Asya'ya ulaşan İpek Yolu'nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir

Bu değişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Gereksinim duyulan maddelerin çeşitlilik göstermesi
B) Doğu ile batı arasında siyasi ilişkilerin başlaması
C) Coğrafi keşiflere ara verilmesi
D) Dünya nüfusunun artması
E) Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması

Tolunoğlu Camisi ülkelerden hangisinin toprakları içerisinde yeralmaktadır

Tolunoğlu Camisi aşağıda verilen ülkelerden hangisinin toprakları içerisinde yer almaktadır?

A) Suriye
B) Mısır
C) Türkiye
D) İran
E) Irak

İlk Türk dünyası haritası aşağıdaki eserlerden hangisinde yer almıştır

İlk Türk dünyası haritası aşağıdaki eserlerden hangisinde yer almıştır?


A) Kutatgu Bilig

B) Divan-ı Kebir

C) Divan-ı Hikmet

D) Siyasetname

E) Divan-ı Lugati't Türk

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Divan-ı Kebir kimin eseridir

Divan-ı Kebir aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A) Yunus Emre

B) Mevlana

C) Farabi

D) Biruni

E) Hacı Bektaşı Veli

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametlerindendir

I. Otağ
II. Divan
III. Taht

Yukarıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık alametlerindendir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) II ve III
E) I ve III

Ribat-ı Anuşirvan Kervansarayı hangi devlet zamanında yapılmıştır?

Ribat-ı Anuşirvan Kervansarayı hangi devlet zamanında yapılmıştır?

A) Osmanlılar
B) Harzemşahlar
C) Büyük Selçuklular
D) Anadolu Selçukluları
E) Karahanlılar

Türk İslam devletleri Mimari- Sanat eserleri

"Ayşe Bibi Türbesi" hangi Türk-İslam devleti zamanında yapılmıştır?


A) Karahanlılar

B) Memlukluler

C) Büyük Selçuklular

D) Anadolu Selçukluları

E) Osmanlılar

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Divan-ı İstifa - Divan-ı Mezalim - Divan-ı Tuğra

I. Divan-ı İstifa

II. Divan-ı Mezalim

III. Divan-ı Tuğra

Selçuklularda yukarıdakilerden hangileri mahkeme özelliği taşır?

A) Yanlız I

B) Yanlız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Anadolunun Türkleşmesinde katkıları vardır

I. Selçuklular

II. Eyyubiler

III. Osmanlılar

Yukarıdaki devletlerden hangisinin Anadolu'nun Türkleşmesine katkıları vardır?


A) Yanlız I

B) Yanlız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap:  C [/DDET]

Avar hakimiyetinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulan

Orta Asya'da Avar hakimiyetinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar
B) Kırgızlar
C) Moğollar
D) Göktürkler
E) Uygurlar

Sanatta hayvan üslubu ilk kez

Aşağıdakilerden hangisi sanatta hayvan üslubunu ilk kez kullanmıştır?

A) Hunlar
B) Uygurlar
C) Hazarlar
D) İskitler
E) Peçenekler

Tamu - Sagu - Yarlığ - Uçmağ

Orta Asya Türk devletlerinde hakanlar kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisiyle verirler?

A) Ferman
B) Tamu
C) Yarlığ
D) Sagu
E) Uçmağ

Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyları arasında yer aldılar

I. Batı Göktürklerin yaşadığı alanda kuruldular
II. Emeviler döneminde Arapları yenilgiye uğrattılar
III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyları arasında yer aldılar

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi Türk boyu  ile ilgilidir?

A) Karluklar
B) Peçenekler
C) Hunlar
D) Türgişler
E) Hazarlar

Tahta harf kalıplarını kullanarak baskı tekniğini ilk kez

Tahta harf kalıplarını kullanarak baskı tekniğini ilk kez kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Göktürk
B) Göktürkler
C) Avrupa Hunları
D) Kırgızlar
E) Uygurlar

Siyasal Alandan çok Uygarlık alanında

Siyasal alandan çok uygarlık alanında faaliyet göstermiş olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Peçenekler
D) Uygurlar
E) İskitler

Atatürk - ilk rütbesi ve tarihi

Mustafa Kemal Atatürk öğrenimini bitirdikten sonra göreve başladığı tarih ve rütbesi nedir?


A) 1906 - Yüzbaşı

B) 1905 - Kurmay Yüzbaşı

C) 1912 - Kolağası

D) 1909 - Binbaşı

E) 1910 - Yarbay

[DDET Cevap>>]Cevap:  B [/DDET]

Anıtkabir hangi mimarlar tarafından yapılmıştır?

Ankara Anıttepe'de bulunan Anıtkabir hangi mimarlar tarafından yapılmıştır?

A) Frank O. Gehry - Antoni Gaudi
B) Norman Foster -Renzo Piano
C) Necip Dinç - Vedat Dalokay
D) Emin Onat - Ahmet Orhan Ada
E) Rukrettin Güney - Arif Hikmet Koyunoğlu

2012 Nükleer Güvenlik Zirvesi

2012'deki Nükleer Güvenlik Zirvesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır?


A) Güney Kore

B) Japonya

C) Malezya

D) Hindistan

E) Türkiye

[DDET Cevap>>]Cevap:  A [/DDET]

Nükleer Güvenlik Zirvesi

2010 yılındaki Nükleer Güvenlik Zirvesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

A) Türkiye

B) İngiltere

C) Güney Kore

D) Amerika

E) Japoya

[DDET Cevap>>]Cevap:  D [/DDET]

Misak-ı Milli'den ilk taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

Misak-ı Milli'den ilk taviz aşağıdaki antlaşmaların hangisinde verilmiştir?

A) Londra Antlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Mudanya Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması

Osmanlı'nın Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlar

XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı'nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir.


Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı'nın Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?


A) Yönetim-Mimari

B) Askeri-Yönetim

C) Teknoloji-Yönetim

D) Askeri-Teknoloji

E) Yönetim-Hukuk

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

1876 Kanun-i Esasi'de Meclisin iradesinin üzerinde

1876 Kanun-i Esasi'de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1909' da yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır.


Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.

B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.

C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.

D. Seçimler tarafsız olacaktı.

E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii

Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?


A) Mimar Sinan

B) Mimar Mehmet Ağa

C) Mimar Hayreddin

D) Levni

E) Ali Kuşçu

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktir?

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır?


A) İngiltere

B) Güney Afrika

C) Japonya

D) Türkiye

E) Rusya

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Polonya Devlet Başkanı kimdir?

10 Nisan 2010 tarihinde geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Polonya Devlet Başkanı kimdir?


A) Sergey Antufiyev

B) Lech Kaczynski

C) Aleksander Szczyglo

D) Mariusz Handzlik

E) Andrej Przewoznik

[DDET Cevap>>]Cevap:  B [/DDET]

Yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu değildir

Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?

A) Başbakan
B) Meclis Başkanı
C) Milletvekilleri
D) Cumhurbaşkanı
E) Başbakan Yardımcısı

Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak

1982 Anayasasına göre, TBMM'de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır?

A) Danıştay
B) Sayıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmakzorundadır

Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?

A) Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
B) Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
C) Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
D) Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.
E) Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.

Hukuk devletinin temel özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?

A)  İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması

B) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması

C) Kanunların üstünlüğü ilkesi

D) Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması

E) Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi

Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisinebağlıdır

Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

A) Hazine Müsteşarlığına
B) Türkiye Bankalar Birliğine
C) Özerk bir yapıdadır.
D) Başbakanlığa
E) Cumhurbaşkanlığına

Birleşmiş Milletler Örgütünün içinde yer alan

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü‟nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşudur?


A) WHO

B) UNESCO

C) ILO

D) UNICEF

E) FAO

[DDET Cevap>>]Cevap:  B [/DDET]

Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiyeayrılır.

Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?

A) İl Özel İdareleri
B) Meslek Odaları
C) Bakanlıklar
D)  Üniversiteler
E) Genel Müdürlükler

Pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir

Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A) Gazali
B) Eş'ari
C) İbn-i Rüşt
D) Farabi
E) Zemahşeri

Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle

Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.

Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?

A)  Toy
B) Kurultay
C) Toygun
D) Otağ
E) Törü (Töre)

YGS 2010 Soru ve Cevapları: Word Formatında

11 Nisan 2010 itibariyle YGS yapılmış oldu. 1.5 milyon aday yüksek puan alabilmek için ter döktü. Ve saat 15:00'te PDF formatındaki soru ve cevaplar yayınlandı. Ancak YGS soru ve cevaplarını Microsoft Word formatında da görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden word formatındaki soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.


YGS Sorularını PDF formatında indirmek için tıklayın

Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle

Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan ve horizonları olmayan topraklara aşağıdaki yerlerin hangisinde rastlanmaz?


A) Birikinti konileri        B) Kanyon yamaçları

C) Dağ etekleri                D) Vadi tabanları

E) Delta ovaları

[DDET Cevap>>]Cevap: B - YGS 2010 [/DDET]

Çok partili döneme ilk geçiş denemeleri - kpss genel kültür

Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.

Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik        
B) Laiklik
C) İnkılapçılık                  
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

Lozan ve Boğazlar Sorunu - kpss genel kültür

Lozan Antlaşması'ndan sonra, 1936'da Türkiye'nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde, 

I. Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi,
II. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi,
III. Rusya'da rejim değişikliği olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş

Atatürk: "Türkiye halkı, ırki veya dinî ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumdur." demiştir.


Atatürk'ün bu anlatımıyla,


I. kültürel zenginlikleri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,


II. insani değerleri temel alan Atatürk milliyetçiliği,


III. toplumun birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleştiği


durumlarından hangilerini kastettiği savunulabilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III


D) I ve II             E) I, II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: E - YGS 2010 [/DDET]

Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?


A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçimsistemine geçilmesi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshetmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: C - YGS 2010 [/DDET]

Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi

Yunanlıların Anadolu'ya asker çıkarması ve Anlaşma Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?


A) Anlaşma Devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına

B) İstanbul Hükûmetine halkın desteğinin azalmasına

C) Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesine

D) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükûmetine baskısının artmasına

E) Anadolu'da işgal edilen yerlerin genişlemesine

[DDET Cevap>>]Cevap: A - YGS 2010 [/DDET]

Ulusal istencin egemen kılınması

Erzurum Kongresi'ni, İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Os- manlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek gelişme olarak değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmenin Erzurum Kongresi'nin,

I. ulusal istencin egemen kılınması,

II. yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi,

III. Mebuslar Meclisi (Meclis-i Millî)'nin hemen toplanması ve merkezî hükûmetin aldığı kararları Meclisin denetimine sunması

kararlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Yanlız I

B) Yanlız II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D - YGS 2010 [/DDET]


İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının

İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.

Bu durumla ilgili olarak,

I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir.
II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor duru munu fırsat olarak değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III


Osmanlı Devleti - Millet Sistemi

Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgüt-lenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.


Millet sisteminin,

I. toplumu oluşturan grupların benliklerini koru ması,

II. toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,

III. Osmanlı toplumunun kaynaşması

durumlarından hangilerine neden olduğu savunu labilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) Yalnız III

D) I ve II             E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: A YGS 2010 [/DDET]


Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Fransa ve Rusya devletleriarasındaki

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti zayıfladıkça İngiltere, Fransa ve Rusya devletleri arasındaki çıkar çatışmasının ortak noktalarından biri olduğu savunulamaz?

A) Boğazlar                     
B) Kapitülasyonlar
C) Azınlıklar                   
D) Kutsal yerler
E) Mültezimler

Osmanlı Devleti'nde, timar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılantoprağın

Osmanlı Devleti'nde, timar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,

I. çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması,
II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması,
III. mülkiyetinin devlete ait olması

durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahip- lerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa'dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I, II ve III


İpek Yolu'nun Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin bir süredenetiminde olması

Çin'den başlayıp Orta Asya'yı aşarak Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren İpek Yolu'nun Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin bir süre denetiminde olması bu devletleri,

I. ekonomik açıdan gelişme
II. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma
III. tarıma ticaretten fazla önem verme

durumlarından hangileri yönünde etkilediği savunulabilir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I, II ve III

İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların

İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyeceği düşünülmektedir. Son yıllarda, kutuplardaki buzullarda gözlenen erimeler, çatlamalar ve kopmalar küresel ısınmanın birer sonucu olarak görülmektedir.


Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

A) Kurak bölgelerin genişlemesi

B) Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yüksel-mesi

C) Yer altı sularının azalması

D) Volkanik etkinliklerin artması

E) Bitki örtüsünün değişmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yükseltinin fazla olmasının

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü’nde yükseltinin fazla olmasının sonuçlarından biri değildir?


A) Kıyı kesiminde nüfus yoğunluğunun fazla olması


B) Akarsu yatak eğimlerinin fazla olması


C) Yaylacılığın gelişmiş olması


D) Buzul göllerinin bulunması


E) Fındık tarımının yaygın olarak yapılması


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Bir akarsu, yatağını hem derine hem de kaynağına doğru

Bir akarsu, yatağını hem derine hem de kaynağına doğru aşındırıyorsa bu akarsuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?


A) Kol sayısında artış olmaktadır.


B) Taşıdığı yük miktarı artmıştır.


C) Boyu uzamaktadır.


D) Denge profiline ulaşmıştır.


E) Yatağı genişlemiştir.


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?


A) Yerel saat farklarının ortaya çıkması

B) Okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar olması

C) Ay ve Güneş tutulmalarının olması

D) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi

E) Gece ve gündüzün belirli bir düzen içerisinde birbiri ardınca oluşması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.

Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,
I. ham madde gereksiniminin azalması,
II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,
III. sanayileşmenin hızlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II                 E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı

Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?


A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi


B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması


C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması


D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması


E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okullarının açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Sovyet Rusyanın Kurtuluş Savaşında Türk millî mücadelesini desteklemesinde

Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


A) TBMM’nin halkçılığı temel alması

B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması

C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi

D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması

E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Atatürk Erzurum Kongresi sırasında

Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.


Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?


A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını


B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu


C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu


D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını


E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu


[DDET Cevap>>]Cevap:B [/DDET]

Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre

Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekil-lerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekil-lerini kendisi seçmektedir.

Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek de-receli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak

B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak

C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak

D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak

E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri

Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşa-mış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir poli-tika izlenmemiştir.


Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağım-sızlık kazanması,
III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korun-ması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II            E) II ve III


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir

XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.


Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türk milliyetçiliğinin uyanması

B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi

C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması

D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi

E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesi

Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Egemen güçlerin değişmesinin
B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının
C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının
D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin
E) Kervan ticareti yapılmasının

Hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

A) Millet Mektepleri

B) Halk Evleri

C) Köy Enstitüleri

D) Harf Inkılabı

E) Menemen Olayı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

Üniversite reformu hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1934

B) 1933

C) 1932

D) 1931

E) 1930

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Teşvik-i Sanayi Kanunu hangi tarihte ilan edilmiştir?

Teşvik-i Sanayi Kanunu hangi tarihte ilan edilmiştir?

A) 28 Mayıs 1927

B) 23 Mayıs 1928

C) 10 Mart 1926

D) 5 Nisan 1925

E) 12 Haziran 1927

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Sümerbak hangi tarihte kurulmuştur?

Sümerbak hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1930
B) 1931
C) 1932
D) 1933
E) 1934

Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

Merkez Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1925
B) 1926
C) 1928
D) 1929
E) 1930

İş Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

İş Bankası hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1930
B) 1925
C) 1924
D) 1932
E) 1926

Türkiye’de Kuzey Anadolu ve Toroslar gibi dağ sıralarının kıyıya paralel

Türkiye’de Kuzey Anadolu ve Toroslar gibi dağ sıralarının kıyıya paralel uzanması iç kesimlerde karasallığı artırmaktadır.


Aşağıdaki ülkelerin hangisinde benzer bir durum görülür?

A) İran                B) Hollanda              C) Libya
D) Almanya       E) İngiltere

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde roloynamıştır?

Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde rol oynamıştır?

A) 31 Mart Olayı’nın çıkmasında
B) Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
C) III. Selim’in tahttan indirilmesinde
D) Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
E) Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinde

Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?

A) İltizam sisteminin kaldırılması

B) Halkın ödeme gücünün azalması

C) Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması

D) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması

E) Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması

Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Kanunname düzenlenmesi

B) Topkapı Sarayı’nın yapılması

C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması

D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması

E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Tımar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz

Aşağıdakilerden hangisinin, tımar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Köylünün şikâyet hakkının olması

B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması

C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması

D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibinin önlemler alması

E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Osmanlı Devleti Vergi Çeşitleri

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?

A) Avarız                    B) Malikâne          C) Paşmaklık
D) Yurtluk                  E) Mukataa

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Malazgirt - Miryokefalon

– Bizans’ın Anadolu’da siyasi üstünlüğünün sona ermesi
– Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi

gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?

A) Ankara                        B) Otlukbeli
C) Miryokefalon            D) Yassı-Çimen
E) Malazgirt

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde

Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde,
I. ticaret,
II. zanaat,
III. sosyal
alanların hangilerinde söz sahibi olmuştur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II                 E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Selçuklular Gulam sistemi

Selçuklularda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Bu sisteme “gulam” sistemi denilirdi.


Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlılardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Timar                 B) Kapıkulu          C) Millet
D) İltizam               E) Sâliyane

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşma dilinin Arapça olması

B) Federatif bir yapıda olması

C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması

D) Adını devletin başındaki sülalenin unvanından alması

E) Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Düzenli ordunun kurulması, hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması

Türk tarihinde,

I. düzenli ordunun kurulması,
II. devlet teşkilatının kurulması,
III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması

gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve II               E) II ve III


Avarların tarihteki etkileri - kpss genel kültür

Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?

A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi

Anlatım Bozuklukları - 14

Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek

B) “çok” sözcüğü atılarak

C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek

D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek

E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Ham madde üretimi diğerlerinden daha fazladır

Tarım ve hayvancılık etkinlikleri göz önüne alındığında,

Türkiye’de,
I. keten dokuma,
II. ipekli dokuma,
III. deri işlemeciliği,
IV. pamuklu dokuma
sektörlerinden hangi ikisinin ham madde üretimi diğerlerinden daha fazladır?

A) I ve II              B) I ve III             C) II ve III
D) II ve IV           E) III ve IV

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir?


A) Balıkların mevsimlik göç dönemlerinde, yoğun birer avlanma alanı olmaları

B) Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlamaları

C) Deniz ticareti bakımından stratejik önem taşımaları

D) Alt ve üst akıntıların olması

E) Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin okyanuslara açılabildikleri tek su yolu olması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

KPSS 2010, KPSS soruları, KPSS Matematik, KPSS Coğrafya, KPSS Tarih

Termik santraller, hidroelektrik santrallere göre daha fazla hava kirliliğine neden olur.

Termik santraller, hidroelektrik santrallere göre daha fazla hava kirliliğine neden olur.

Buna göre, aşağıdaki yerleşmelerden hangisinde, santrallere dayalı hava kirliliğinin daha az olması beklenir?


A) Yatağan               B) Manavgat
C) Soma                     D) Elbistan
E) Tavşanlı

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Bir bölgede tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla

I. Ürün toplama süresi
II. Kırsal nüfus
III. Ekim alanı
IV. Tarımsal üretim

Bir bölgede tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla yukarıdakilerden hangilerinde azalma beklenir?


A) I ve II           B) I ve III            C) II ve III
D) II ve IV        E) III ve IV

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Endonezya’da büyük yıkımlara yol açan tsunami

Aşağıdakilerin hangisinde verilen doğal afetlerle, Endonezya’da büyük yıkımlara yol açan tsunami aynı nedene bağlı olarak oluşmaktadır?


A) İsviçre’de kış aylarında çığ olaylarının görülmesi

B) Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu kıyılarının sık sık kasırgalardan etkilenmesi

C) Afganistan’da yaz aylarında şiddetli kuraklıkların yaşanması

D) Hindistan’da sellerin büyük can ve mal kaybına neden olması

E) Japonya’da her yıl çeşitli büyüklükte depremler olması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Bu koordinatlar göz önüne alındığında Y noktası, X noktasına göre hangi yöndedir?

X noktası 20º Doğu meridyeni ile 40º Kuzey paraleli, Y noktası ise 10º Doğu meridyeni ile 30º Kuzey paraleli
üzerindedir.

Bu koordinatlar göz önüne alındığında Y noktası, X noktasına göre hangi yöndedir?

A) Güneybatı           B) Güneydoğu
C) Kuzeybatı            D) Kuzeydoğu
E) Doğu

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Bölgesel ittifakları destekleme, ülke bütünlüğünü koruma, bağımsızlığı ilke edinme

Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.


Atatürk’ün bu sözü,

I. bölgesel ittifakları destekleme,
II. ülke bütünlüğünü koruma,
III. bağımsızlığı ilke edinme


durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II               E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı

Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır.
Bu durumun,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?

I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) I ve II
D) I ve III           E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder.


Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?

A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının

B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın

C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün

D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın

E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Lozan Antlaşması - Egemenlik

Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili kararın, Türkiye’nin egemenliğiyle bağdaştığı savunulamaz?

A) Azınlık hakları
B) Kapitülasyonlar
C) Boğazların yönetimi
D) Yunanistan ile sınır
E) Borçların ödenme biçimi

1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle

1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?

A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması
B) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi
C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi
D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması
E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması

Yunanlıların Saldırıya geçmesinde - Londra Konferansı

Londra Konferansı’nda, Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş, bu önerileri Türk delegeler Ankara’ya bildirmeden Yunanlılar saldırıya geçmiştir.

Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Emirleri)’ nin uygulamaya konması
B) Yunanistan’ın Birinci İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak istemesi
C) Türkiye’nin Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurması
D) Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması
E) Anlaşma Devletlerinin Yunanistan’ı kışkırtması

Amasya Genelgesi- Kongreler dönemi

Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.


Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun

B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin

C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin

D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının

E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Rusya’nın özgürlük ve milliyetçilik düşüncesi karşısında bir politika izlediğinin göstergesi olduğu savunulabilir?


A) Balkan Slavlarını birleştirmek istemesi

B) Lehistan’ın iç işlerine karışması ve istediği kişiyi Leh Kralı seçtirmek istemesi

C) Mora’da Yunanlıların bağımsız olmak için çıkarttıkları isyanı desteklemesi

D) Islahat hareketleriyle Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinden çekinmesi

E) Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumları İngiltere ve Fransa’yla birlikte desteklemesi

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türklerin İslamiyete Girişi

Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyete girmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?

A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi
B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması
C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi
D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği
E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulması

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulması ve merkezî yönetimin zayıflamasına paralel olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu savunulabilir?


A) Vergi miktarı

B) Ayanların nüfuzu

C) Timarlı sipahi sayısı

D) Padişah değişikliği

E) Yeniçerilerin baskısı

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

KPSS Hazırlık, KPSS 2010, KPSS Soruları, KPSS Online Soru Bankası

Anlatım Bozuklukları - 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yarın, uzun sürecek bir iş gezisine çıkıyorum.

B) Kızımı Fransızca kursuna kayıt yaptırmak istiyorum.

C) Telefonumu nerede bıraktığımı hatırlamıyorum.

D) Bu kursta, güzel konuşmanın inceliklerini öğreniyorum.

E) Davete katılanların hemen hemen hepsini tanıyorum.

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk antlaşması imzalamıştır.


Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki bu tutumunun,

I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu

durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I            B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II               E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik- Laiklik - Devletçilik

Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında, “Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.


Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?


A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık – İnkılapçılık

C) Devletçilik – Laiklik

D) Laiklik – Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş

Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş, eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz hâle getirilmiştir.


Bu tutumun,

I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin sayıca artması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II              E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde

Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur.


Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?


A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının

B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının

C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının

D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin

E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Karasuk Kültürü, Tagar Kültürü

Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.

Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) I ve II              E) II ve III

Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur?

I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II      C) I ve II
D) II ve III             E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?

I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş birliği sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye'nin asker gönderdiği ülkeler

Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur.


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden biri değildir?


A) Afganistan              B) Somali
C) Kore                          D) Bosna Hersek
E) Vietnam

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesinde

Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?


A) Âyanların nüfuzunun artmasının

B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanmasının

C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasının

D) Avrupa devletlerine ayrıcalıklar tanınmasının

E) Avrupa sanayi ürünlerinin her yerde serbestçe satılmasının

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

VIII. yüzyılda kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı yapan devletler

I. Rusya
II. İtalya
III. Fransa

Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı yapan devletler arasındadır?


A) Yalnız I           B) Yalnız II         C) Yalnız III
D) I ve III            E) II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki

Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?


A) Sadrazam ve vezirler

B) Beylerbeyi ve sancak beyleri

C) Nişancı ve defterdarlar

D) Subaşılar ve kale koruyucuları

E) Kadılar ve müderrisler

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Sancağa çıkma uslulünün kaldırılması

XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler,

I. askerî,
II. idari,
III. siyasi

alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını kaybetmiştir?

A) Yalnız I             B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II                E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Don Volga Kanalı, Korint Kanalı, Tötö Kanalı

I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı

Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangileriyle ilgili proje yapmıştır?

A) Yalnız I               B) Yalnız II           C) Yalnız III
D) I ve II                  E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Oğuzların kalabalık gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri

XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık gruplar halinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında
B) Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında
D) Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde
E) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle katkıları olmuştur

I. Utbî
II. Yusuf Has Hacip
III. Farabi

İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki bilim adamlarından hangilerinin İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle katkıları olmuştur?

A) Yalnız I          B) Yalnız II            C) Yalnız III
D) I ve III           E) I, II ve III

Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi vardır?

Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi vardır?

A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında
B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında
C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında
E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı

Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı

Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Tabgaçlar
B) Göktürkler      
C) Uygurlar
D) Hunlar
E) Kırgızlar

Aşağıdaki olayların hangisinden önce Saltanat kaldırılmıştır?

Aşağıdaki olayların hangisinden önce Saltanat kaldırılmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması

B) Londra Konferansı

C) Lozan Antlaşması

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

E) Ankara Antlaşması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya
B) Yunanistan
C) Fransa
D) İngiltere
E) Rusya

Milli Mücadelenin haklılığını dünyaya basın yoluyla duyurmaya

Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Milli Mücadelenin haklılığını dünyaya basın yoluyla duyurmaya çalışmıştır?


A) Milli Kongre Cemiyeti

B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

C) Redd-i İlhak Cemiyeti

D) Klikyalılar Cemiyeti

E) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Aşağıdakilerin hangisinde milli bir meclisin açılmasından ilk defa bahsedilmiştir?

Aşağıdakilerin hangisinde milli bir meclisin açılmasından ilk defa bahsedilmiştir?

A) Erzurum Kongresi

B) Misak-ı Milli

C) Sivas Kongresi

D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

E) Amasya Genelgesi

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Sevr Antlaşması'na göre Antalya ve Burdur çevresi

Sevr Antlaşması'na göre Antalya ve Burdur çevresi aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır?

A) İtalya

B) Fransa

C) İngiltere

D) Rusya

E) Yunanistan

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Sevr Antlaşması'na göre Antalya ve Burdur çevresi

Sevr Antlaşması'na göre Antalya ve Burdur çevresi aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır?

A) İtalya

B) Fransa

C) İngiltere

D) Rusya

E) Yunanistan

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Hnagisi Lozan Barış Antlaşması'nda kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda  kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur?

A) Güney Sınırı
B) Irak Sınırı
C) Boğazlar
D) Ege Adaları
E) Yunan sınırı

Cevap: E 

Temsil Heyeti ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde seçilmiştir?

Temsil Heyeti ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde seçilmiştir?

A) Amasya Görüşmeleri

B) Sivas Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Amasya Genelgesi

E) Balıkesir Kongresi

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

TBMM'nin düzenli orduları ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir?

TBMM'nin düzenli orduları ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir?


A) Büyük Taarruz

B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

C) Sakarya Savaşı

D) Doğu Cephesi

E) I. İnönü

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da bir çözüme kavuşturulamamıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da bir çözüme kavuşturulamamıştır?

A) Kapitülasyonlar
B) Savaş Tazminatı
C) Ermeni Yurdu
D) Azınlık Hakları
E) Türkiye-Irak Sınırı

Cevap: E

İstiklal Marşı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabul edilmiştir?

İstiklal Marşı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabul edilmiştir?


A) Sakarya Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) Büyük Taarruz

D) I. İnönü

E) Cumhuriyetin ilanı

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

11 Ağustos 1923'te açılan II. TBMM'nin yaptığı ilk uygulama

11 Ağustos 1923'te açılan II. TBMM'nin yaptığı ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Misak-ı Milli'yi ilan etmek

B) Cumhuriyetin ilanı

C) İstiklal Marşı'nın kabulü

D) Ankara Antlaşması'nın onaylaması

E) Lozan Antlaşması'nın onaylaması

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 12

Bence bu iş o kadar da pek kolay değil.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “bence” yerine “bana göre” sözü getirilerek

B) “iş” yerine “araştırma” sözcüğü getirilerek

C) “o” yerine “söylendiği” sözcüğü getirilerek

D) “değil”den sonra “dedi” sözcüğü getirilerek

E) “pek” sözcüğü atılarak

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Görenleri şaşırtacak kadar güzel resimler yapmış.

B) Yabancı dil öğrenmemek bana pişmanlık verdi.

C) Bahçeye daha çok, meyve ağacı dikmişler.

D) Buranın, dost canlısı, sevecen bir halkı var.

E) Anlatacaklarını dikkatle dinlememizi istedi.

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çarşıda karşılaştığı delikanlıyı önce tanıyamamış, sonra ilkokul arkadaşı olduklarını anlamışlardı.

B) Bugün hava çok sıcak olacağı için, dışarı çıkmaktan vazgeçti.

C) O kocaman çuvalları sürükleye sürükleye depoya taşıdılar.

D) Bu takımdaki futbolcular Avrupa’nın ünlü kulüplerinden kaçırılmayacak teklifler aldılar.

E) Bu hafta üç ayrı televizyon kanalında o konuyla ilgili programlar izledim.

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bütün bildiklerimi ona anlattım.

B) Eski kitapların hepsini bu rafa yerleştirdim.

C) Hayatın her zorluklarına göğüs gerdim.

D) Konukların çoğunu ben ağırladım.

E) Çektiğim sıkıntıları artık unuttum.

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 8

Araç sahipleri ve yayalar, buzlanma konusunda yaşanabilecek tehlikelere karşın dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?


A) “konusunda” yerine “olduğunda” sözcüğü getirilerek


B) “ve” yerine “veya” sözcüğü getirilerek


C) “yaşanabilecek” yerine “karşılaşılabilecek” sözcüğü getirilerek


D) “dikkatli olmaları yönünde” sözü atılarak


E) “karşın” yerine “karşı” sözcüğü getirilerek


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Artık, yerli filmler yabancı filmlerden daha çok izleniyor.


B) Söyleyeceklerimin yanlış anlaşılabileceğini düşünerek bu türden hassas konulara değinmedim bu kitabımda.


C) Her şiir herkeste farklı duygular uyandırır.


D) Yoğun geçen bir yılın ardından artık daha kendine ait zamanı olabiliyordu.


E) Okurlara, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını örneklerle anlatmaya çalışıyordu.


[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Havaların bir ısınıp bir soğuması, çeşitli mevsimsel hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.


B) Eskiden çok sık görülen bu hastalık, günümüzde çok az ya da hiç görülmemektedir.


C) Yaz mevsimini serin yerlerde geçirmek isteyenler genellikle yaylalara gidiyor.


D) Sıcak hava, hem metabolizmayı hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.


E) Sıcak ve kurak geçen bir yazın ardından kışın yeterince kar ve yağmur yağmayınca barajlardaki su seviyesi iyice düştü.


[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 5

Keşke burada olsaydı, onun eksikliğini çok arıyorum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “arıyorum” yerine “hissediyorum” sözcüğü getirilerek

B) “keşke” sözcüğünden sonra “o da” sözü getirilerek

C) “eksikliğini” yerine “yokluğunu” sözcüğü getirilerek

D) “çok” sözcüğü atılarak

E) “keşke” yerine “hep” sözcüğü getirilerek

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Sizin de bilgi ve deneyiminizden yararlanarak bu işin üstesinden gelmeye çalışacağım.


B) Son yıllarda yazdığım makalelerden oluşan bir kitap hazırlıyorum.


C) Lise yıllarımdan bu yana, dönemin önemli olaylarını yansıtan gazete haberlerini topluyorum.


D) Derginin bu sayısında, geçen yıl yitirdiğimiz sanatçıyla ilgili duygularımı dile getirdim.


E) Onun yazdığı günlüklerin bizim için elbette mutlaka farklı bir değeri var.


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Alkışlanması gereken ben değil, sporcular.

B) Burada en çok hoşuma giden şey, eski evler.

C) Geziye katılamamasının nedeni, işlerinin çok olması.

D) Bu sorunu yaratan, kardeşim değil, arkadaşım.

E) Onu mutlu edecek tek şey, sınavlarının iyi geçmesi.

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 2

Böyle bir gereksinmeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?


A) “bir” sözcüğü atılarak

B) “gereksinmeye ihtiyacımız” yerine “gereksinmemiz” sözcüğü getirilerek

C) “ihtiyacımız” sözcüğü atılarak

D) “böyle bir” yerine “bu tür” sözü getirilerek

E) “olduğunu” yerine “olabileceğini” sözcüğü getirilerek

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Mustafa Kemal'in Rum Sandığı olarak nitelediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal'in "Rum Sandığı" olarak nitelediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. inönü

B) II. İnönü

C) Kütahya- Eskişehir

D) Büyük Taarruz

E) Sakarya

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Anlatım Bozuklukları - 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Önümüzdeki yıl derslerine daha çok çalışacaksın.

B) Ancak, tatil günlerinde iyice dinleneceksin.

C) Yıl sonunda bize güzel haberler vereceksin.

D) Sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getireceksin.

E) Yeter ki akrabalarını sık sık ziyaret edeceksin.

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Sürekli Elçilikler

Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek amacıyla Avrupa'nın önemli merkezlerine hangi padişah döneminde sürekli elçilikler kurulmuştur?


A) II. Selim

B) II. Abdülhamit

C) III. Ahmet

D) III. Selim

E) II. Mahmut

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Istihkam Okulu hangi padişah döneminde açılmıştır?

İstihkam Okulu hangi padişah döneminde açılmıştır?

A) I. Abdülhamit

B) III. Mustafa

C) II. Mahmut

D) II. Abdülhamit

E) III. Selim

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır?

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır?

A) 1921 Anayasası’nda Cumhuriyetin ilanı için yapılan değişiklikle birlikte

B) 1924 Anayasası döneminde çok partili yaşama geçiş için yapılan değişiklikle birlikte

C) 1961 Anayasası’nda

D) 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan kapsamlı değişikliklerle birlikte

E) 1982 Anayasası’nda

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?

A) Sözleşme özgürlüğü ilkesi

B) Eşitlik ilkesi

C) Zaman aşımı ve hak düşürücü süreye uğramama ilkesi

D) Nispilik ilkesi

E) Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla

1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya ticaretinde bir düşüş olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A) Yaşamsal ham madde ihtiyacının artması

B) Sömürge edinme yarışının başlaması

C) Halkın alım gücünün azalması

D) Para değerlerinin düşmesi

E) İşsizliğin artması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz?

A) Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması

B) Gelir ve servet ediniminin kısıtlanması

C) Etkin siyasi makama seçimle gelinmesi

D) Siyasi partilerin serbestçe kurulması

E) İktidarın el değiştirebilmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Teşkilat-ı Esâsiye Kanunu’nun kabul edilmesi

TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir?


A) Teşkilat-ı Esâsiye Kanunu’nun kabul edilmesi

B) Tekâlif-i Milliye Buyrukları’nın çıkarılması

C) İstanbul’un resmen işgal edilmesi

D) Lozan Antlaşması’nın imzalanması

E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Halifeliğin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A) Hükûmet kurmanın yeni yönteme bağlanması

B) Devletin rejiminin adının konması

C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

D) Devletin başkanının belirlenmesi

E) Halifeliğin kaldırılması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadını erkekle eşit olarak

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadını erkekle eşit olarak,

I. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,

III. belediye seçimlerine katılma haklarını kazanmıştır.

Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III               B) I, III, II            C) II, I, III
D) II, III, I               E) III, I, II

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Lozan Antlaşması’yla konularından hangileri Türk-Yunan ilişkilerinde

Lozan Antlaşması’yla,

I. Boğazlar Komisyonunun kurulması,
II. İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türklerin mübadele dışında bırakılması,
III. Yunanistan’ın savaş tazminatı karşılığı Karaağaç’ı, Türkiye’ye vermesi

konularından hangileri Türk-Yunan ilişkilerinde uygulamalardan kaynaklanan sorunlara neden olmuştur?


A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) I ve II
D) II ve III          E) I, II ve III

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna

Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir?


A) Türklerden başka ulusların da yaşamasını


B) Sykes-Picot Anlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını


C) Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını


D) Petrol bakımından zengin olmasını


E) İngiltere’nin mandası olmasını


[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

III. Selim Döneminde yapılan yeniliklerin tümüne birden verilen isimdir

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Döneminde yapılan yeniliklerin tümüne birden verilen isimdir?

A) İrad-ı Cedid

B) Sekban-ı Cedid

C) Nizam-ı Cedit

D) Sened-i ittifak

E) Vakayi Hayriye

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devletinde kurulan ilk askerî sınıftır?

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devletinde kurulan ilk askerî sınıftır?

A) Topçular ve Top arabacıları

B) Yayalar ve Müsellemler

C) Humbaracı Ocağı

D) Yeniçeri Ocağı

E) Akıncılar

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangisinin görevidir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?


A.    Hazine Müsteşarlığı

B.    TC Merkez Bankası

C.    Rekabet Kurumu

D.    Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı

E.     Sermaye Piyasası Kurumu

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır

1982  Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?


A.    Özel hayatın gizliliği hakkı

B.    Sendika hakkı

C.    Din ve vicdan hürriyeti

D.    Haberleşme hakkı

E.     Seyahat hakkı

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1946 yılında, aşağıdaki uygulamalardan hangisinden vazgeçmekle Türkiye’deki demokratik hayatın gelişmesine katkı sağlamıştır?


A.     Tek dereceli seçim sistemi

B.     Gizli oy, açık tasnif

C.     Referandum

D.     Meclis Araştırması

E.      İki dereceli seçim sistemi

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Boğazlar Komisyonunun Sona ermesi

20 Temmuz 1936’da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?


A.     Genel borçlar idaresinin

B.     Kapitülasyonların

C.     Boğazlar Komisyonunun

D.     Kabotaj uygulamasını

E.      Azınlıklara tanınan ayrıcalıkları

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin

Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır?


A.     Vagon-Li

B.     Menemen

C.     Şeyh Sait

D.     Toplumun hazır olmaması

E.      Serbest Cumhuriyet

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Devletin dini İslam dinidir maddesi

Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkarılmıştır?


A.     1921 değişikliğiyle

B.     1928 değişikliğiyle

C.     1924 değişikliğiyle

D.     1937 değişikliğiyle

E.      1961 değişikliğiyle

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Atatürk kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserinde

Atatürk kaleme aldığı “Nutuk” adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir?

A.     Kadınlar seçilme hakkının tanınması

B.     Millet mekteplerinin açılması

C.     1929 ekonomi bunalımı

D.     Montrö Boğazlar sözleşmesi

E.      Türk devletinin kuruluşu

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla

Osmanlının son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir.


Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu uygulamalar son bulmuştur?


A.     Tarım-Ticaret

B.     Tarım-din

C.     Yönetim-Ekonomi

D.     Eğitim-Hukuk

E.      Din-siyaset

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

1923 Sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle

1923 Sonbaharında Fethi Okyar Hükümeti’nin çekilmesiyle meydana gelen hükümet bunalımı aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?


A.     Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesine

B.     Cumhuriyetin ilanına

C.     Halifeliğin kaldırılmasına

D.      İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına

E.      Hıyanet-i Vataniye kanunun çıkarılmasına

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Hiyanet-i vataniye kanunu çıkarması

TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için birtakım önlemler almıştır.


Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?

A.     TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi

B.     İstiklal Mahkemelerini kurması

C.     Tekalif-i milliye emirlerini yayınlaması

D.     Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması

E.      Hiyanet-i vataniye kanunu çıkarması

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

TBMM’nin böyle bir karar almasında

TBMM, 5 Ağustos 1921 M. Kemal’e yetkilerini üç ay süre ile devrederek Başkomutanlığa atadı.

TBMM’nin böyle bir karar almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

A.     TBMM’nin ayaklanmaları bastıramaması

B.     Sovyet Rusya’nın savaştan ayrılması

C.     İtilaf devletlerinin İstanbul’u resmen işgal etmesi

D.     M. Kemal’in güçlenmesini sağlamak

E.      Türk ordusunu Sakarya’nın doğusuna çekilmesi

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşında TBMM’nin yanında yer alarak

Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşında TBMM’nin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A.     Rusya’nın itilaf devletlerinin yenilmesini istemesi

B.     Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi

C.     Bolşevik devriminin yerleşmesini ve güçlenmesini sağlamak

D.     Rusya’nın itilaf devletlerinden ayrılması

E.      TBMM Hükümeti’nin Ermenilerle antlaşma yapması

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler

21 Şubat-12 Mart 1921 yılında Londra’da yapılan konferansın ardından İngilizler Yunanlıları uyararak Türklere karşı hazırlıklı olmaların, her an savaşın başlayabileceğini belirtmişlerdir.


İngilizlerin her an savaşın başlayabileceği beklentisi içinde olmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A.     Türk ordusunun yeni hazırlıklara girişmesi

B.     TBMM hükümetinin Londra Konferansı barış önerisini reddetmesi

C.     TBMM’nin Rusya ile dostluk antlaşması imzalaması

D.     Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

E.      TBMM hükümetinin ayaklanmaları bastırması

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

“Kapitülasyonların” kaldırılmasını kabul ettirmiştir

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır.


Bu dönemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak “Kapitülasyonların” kaldırılmasını kabul ettirmiştir?


A.     Sovyet Rusya

B.     Fransa

C.     İtalya

D.     Almanya

E.      İngiltere

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında

I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?


A.     Ordunun

B.     Yöneticilerin

C.     Aydınların

D.     Halkın

E.      Azınlıkların

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilmek için

I. Veraset sistemi


II. Azınlık hakları

III. Devlet yönetimi

IV. Kapitülasyonlar

V.     Taht kavgaları

VI. İnanç sistemi

Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışabilmek için birtakım bahanelerden yararlanmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa devletlerinin Osmanlının  iç işlerine karımak için kullandığı bahanelerden değildir?


A.     I, II ve IV

B.     I, III ve VI

C.     II, IV ve V

D.     II, IV ve V

E.      II, III, IV ve V

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması

Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır.


Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?


A.     Coğrafya

B.     Hukuk (fıkıh)

C.     İcma

D.     Kıyas

E.      Kelam

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur.

Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur.

Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

A.     Külliyeler

B.     Vakıflar

C.     Kervansaraylar

D.     Loncalar

E.      İmarethane

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Rumeli Hisarı, Mostar Köprüsü, Malabadi Köprüsü

I. Rumeli Hisarı

II. İmam Buhari Türbesi

III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi

IV.  Mostar Köprüsü

V.     Malabadi Köprüsü

Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?

A.  I ve III

B.     IV ve V

C.     I, II ve III

D.     I ve IV

E.      III, IV ve V

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?

A.  Divriği Ulu Camii

B.     İznik Yeşil Camii

C.     Karatay Hanı

D.     Beyazid Külliyesi

E.      Semerkant Bibi Hatun Türbesi

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet,

Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır.


Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?

A.     Kümbetler

B.     Külliyeler

C.     Cami ve Medreseler

D.     Han ve Saraylar

E.      Darüşşüfilar

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme

Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?


A.     Geometrik şekiller

B.     Hayvan figürleri

C.     Bitkisel motifler

D.     Yazı sanatları

E.      Kabartma sanatları

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

61. Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” isimli filmi ile en iyi yönetmen

61. Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” isimli filmi ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fatih Akın                B) Çağan Irmak
C) Ali Özgentürk          D) Mustafa Altıoklar
E) Nuri Bilge Ceylan

[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

A) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

B) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)

C) Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

E) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir?

A) Evli kişi

B) Kendisine yasal danışman atanan kişi

C) Mahkeme kararıyla ergin kılınmış olup ayırt etme gücüne sahip kişi

D) Akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış, ayırt etme gücüne sahip kişi

E) Velayet altında bulunan 3 yaşındaki çocuk

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde uygulanmaz?

Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde uygulanmaz?

A) Sözleşmelerin yorumlanmasında
B) Sözleşmelerdeki boşlukların doldurulmasında
C) Sözleşmelerde yan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
D) Sözleşme öncesi müzakerelerde
E) Sözleşmede öngörülen bir hakkın kazanılmasında

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A) Örf ve Adet               B) Kanun         C) Tüzük
D) Yönetmelik              E) Anayasa

[DDET Cevap>>]Cevap: A [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanı                 B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı     D) TBMM Başkanı
E) Hava Kuvvetleri Komutanı

[DDET Cevap>>]Cevap: D [/DDET]

Merkezî idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne ad verilir?

Merkezî idarenin başkent dışındaki teşkilatına ne ad verilir?

A) Belediye                   B) İl özel idaresi
C) Taşra teşkilatı        D) Mahallî idare teşkilatı
E) Hizmet yerinden yönetimi

[DDET Cevap>>]Cevap: C [/DDET]

Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A) Cumhurbaşkanı

B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

C) Yargıtay Genel Kurulu

D) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu

E) Adalet Bakanı

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin zorunlu koşulu değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin zorunlu koşulu değildir?

A) Yasal idare ilkesi

B) Yargı birliği

C) İdarenin mali sorumluluğu

D) Yargı bağımsızlığı

E) Yasaya saygı ilkesi

[DDET Cevap>>]Cevap: B [/DDET]

1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin görev süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 4 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


B) 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde TBMM’nin 6 yıllık bir süre için seçileceği öngörülmekteydi; fakat 2001 yılında yapılan bir değişiklikle, bu süre 4 yıla indirilmiştir.


C) 1982 Anayasası, en başından beri TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmüştür ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


D) Anayasa, TBMM’nin görev süresi hakkında herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu husus 5 yıl olarak Milletvekili Seçimi Kanunu’nda düzenlenmiş
bulunmaktadır.


E) 1982 Anayasası, 2007 yılına gelinceye kadar TBMM’nin 5 yıllık bir süre için seçileceğini öngörmekteydi; fakat bu süre 2007 yılında yapılan bir değişiklikle 4 yıla indirilmiştir.


[DDET Cevap>>]Cevap: E [/DDET]