1930 yılından önce kurulan bankalar

Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından önce kurulan bankalardandır?

A) Merkez Bankası
B) Etibank
C) Sümerbank
D) İş Bankası
E) Ziraat Bankası

Aşağıdaki isyanların hangisi ile III. Selim tahttan indirilmiştir?

Aşağıdaki isyanların hangisi ile III. Selim tahttan indirilmiştir?

A) Kabakçı Mustafa İsyanı
B) Abaza Hasan Paşa İsyanı
C) Celali İsyanı
D) Alemdar Olayı
E) Patrona Halil Ayaklanması

III. Selim'den sonra padişah olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'den sonra padişah olmuştur?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) IV. Mustafa
D) I. Abdülhamit
E) II. Abdülhamit

Türkiye'nin dış alımında aşağıda verilen ürünlerden hangisine yapılan harcamanın

Türkiye'nin dış alımında aşağıda verilen ürünlerden hangisine yapılan harcamanın yüksek olduğu söylenemez?

A) Ham petrol
B) Buğday
C) Madeni yakıtlar
D) Suni Gübre
E) Kahve

Türkiye'nin dış satımında aşağıdaki ürünlerden hangisinden elde edilen gelirin yüksek olduğu söylenemez?

Türkiye'nin dış satımında aşağıdaki ürünlerden hangisinden elde edilen gelirin yüksek olduğu söylenemez?

A) Bitkisel ve hayvansal ürünler
B) Unlu mamüller
C) Orman ürünleri
D) Plastik maddeler
E) Sanayi hammaddeleri

Medeni Kanunun aşağıdaki özelliklerinden hangisi Laiklik ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Medeni Kanun'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi "Laiklik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

A) Reşit olan çocuğun istediği dini inancı seçmekte serbest olması
B) Mirasta erkek ve kızın eşit olması
C) Kadınların istediği mesleği seçebilmesi
D) Resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi
E) Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevlerinden değildir?

A) Gelen şikâyetleri incelemek
B) Gelen şikâyetleri araştırmak
C) Gelen şikâyetler ile ilgili idareye önerilerde bulunmak
D) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hazırlamak
E) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararları incelemek

Kamu Denetçiliği Kurumu başdenetçi ve denetçilerinin görev süresi kaçyıldır?

Kamu Denetçiliği Kurumu başdenetçi ve denetçilerinin görev süresi kaç yıldır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevi aşağıdakileren hangisidir?

A) Tüzük ve Yönetmelikleri incelemek
B) Kanunları incelemek
C) Mali konularda denetim yapmak
D) İdare ile ilgili şikayetlere bakmak
E) Hesap ve işlemleri kesin hükme bağlamak

Avrupa Birliği'nin Yargı Organı

Aşağıdakilerden hangisi AB'nin yargı organıdır?

A) Avrupa Adelet Divanı
B) Avrupa Parlamentosu
C) Avrupa Komisyonu
D) AB Konseyi
E) Genel Kurul

Türkiye'nin Üye Olmadığı Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

A) Avrupa Yayın Birliği (EBU)
B) Dünya Posta Birliği (UPU)
C) Avrupa Birliği (EU)
D) Uluslararası Telekomunikasyon Birliği (ITU)
E) Avrupa Patent Ofisi (EPO)

Eşkinci Ocağı hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A) I. Mahmut
B) II. Mahmut
C) I. Abdülhamit
D) III Selim
E) II. Abdülhamit

TBMM'nin yaptığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Mondros Mütarekesi
E) Moskova Antlaşması

Sayıştay Başkanını kim seçer?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Sayıştay
E) TBMM

İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Büyük Taarruz
E)Kütahya-Eskişehir

Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar:

 Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;

I. sosyo-kültürel değerleri,
II. ekonomik değerleri,
III. coğrafi konumu,
IV. askerî değerleri

olarak belirlenmiştir. Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değişen unsurları olarak kabul edilmez?

A) Yalnız I                 
B) Yalnız III           
C) I ve II
D) I, II ve III              
E) I, II ve IV

PDF - YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz - PDF FORMATINDA

WORD - 2013 YGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

YGS 2013 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz - Microsoft WORD FORMATINDA


İstanbul 2020 Olimpiyat Oyunları Adaylığı sloganı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir Dünya, Bir Rüya
B) Daha hızlı, Daha yüksek, Daha güçlü
C) Birlikte Köprüler Kuralım
D) Türkiye'nin Nabzı
E) Evrensel Barışa Doğru

Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk kapsamında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi mevzu hukuk kapsamında değildir?

A) Adetler
B) Kanunlar
C) Anayasa
D) Tüzükler
E) Yönetmelikler

Saraylarından hangilerinin yapımında Avrupa mimarisinin etkisi görülür?

Omanlı Devleti'nin

I. Beylerbeyi
II. Topkapı
III. Yıldız

saraylarından hangilerinin yapımında Avrupa mimarisinin etkisi görülür?

A) Yanlız I       B) Yanlız II       C) I ve II    D) I ve III   E) II ve III

Beylerbeyi Sarayı aşağıdaki padişahların hangisi tarafından yaptırılmıştır?

A) II. Mahmut
B) I. Mahmut
C) II. Abdülhamit
D) Abdülaziz
E) Abdülmecid

Hangileri UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır?

I. Xanthos - Letoon
II. Pamukkale - Hierapolis
III. Selimiye Camisi ve Külliyesi

Yukarıdakilerden hangileri UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır?

A) Yanlız I    
B) Yanlız II        
C) I ve II       
D) II ve III      
E) I, II ve III

Hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesinde yeralan varlıklarımızdan biridir?

A) Bursa Ulu Cami
B) Sultan Melikşah Cami
C) Diyarbakır Ulu Cami
D) Divriği Ulu Cami
E)  Konya Alaaddin Cami

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde matbaanın kurulmasına karşı çıkan meslek gruplarındandır?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulmasına karşı çıkan meslek gruplarındandır?

A) Müsellemler
B) Müstensihler
C) Ulufeciler
D) Cebeciler
E) Mestciler

Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanını yayımlayarak Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştır

Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nı yayımlayarak Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştır.
Fermanın yayımlandığı 1839 tarihi dikkate alındığında Osmanlı Devletinin;
l. Mısır ve Boğazlar,
ll. Ermeniler,
lll. Macar mültecileri
sorunlarından hangilerinin çözümünde Avrupa ‘ nın desteğinin amaçlandığı söylenebilir ?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II  
C) Yalnız III  
D) Ive II  
E) I, II, III

Kpss Genel Kültür Soruları:
 

60ncı T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Aşağıdakilerden hangisidir?

60ncı T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Cem
B) Abdullah Gül
C) Prof Dr. Şükrü Sina Gürel
D) Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
E) Hikmet Çetin