Bir konu üzerinde, pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması halinde oluşan boşluk türü hangisidir?

Bir konu üzerinde, pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması halinde oluşan boşluk türü hangisidir?


A) Kanun boşluğu
B) Hukuk Boşluğu
C) Kural içi boşluk
D) Açık Boşluk
E) Örtülü boşluk

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ara seçim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde boşalan milletvekillerinin doldurulması amacı ile yapılan seçimdir.

B) Boşalan üyeliklerin sayısı TBMM üye tam sayısının %5'inin bulmuşsa genel seçimden 30 ay geçmiş olsa dahi ara seçime gidilir.

C) Bir ilin veya seçim bölgesinin TBMM'de üyesi kalmamışsa genel seçimden itibaren otuz ay geçmemiş olsa dahi ara seçime gidilir.

D) Kural olarak ara seçim, her seçim döneminde 1 kez yapılır.

E) TBMM üye tam sayısında %5 boşalma olması halinde genel seçime 1 yıl kalmış olsa dahi ara seçime gidilir.

Hangisi 1982 Anayasasının hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın hakimlik ve savcılık teminatı ile ilgili hükümleri arasında yer alır?

A) Hakimler ve savcılar azlolunamazlar, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye sevkedilemezler.

B) Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler.

C) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye, telkinde bulunamaz.

D) Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve herhangi bir beyanda bulunulamaz.

E) Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?

I. İspat hakkı
II. Bilgi edinme hakkı
III. Mülkiyet Hakkı

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nda kişinin hak ve ödevleri arasında düzenlenmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III