Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Atatürk'ün "Bizim, akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilleridir." sözü dikkate alındığında; Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili

I.      Gelişmeye açıktır,
II.    Müsbet bilim düşüncesi hakimdir,
III.  Radikal değişikliklere karşıdır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Değiştirilemez Maddeler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

I. sosyal devlet,
II. laik,
III. hukuk devleti,

niteliklerinden hangilerini değiştirilemez madde olarak kabul etmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Atatürkçülüğün en önemli özelliklerden biri de eski kurumların ortadan kaldırılıp ...

Atatürkçülüğün en önemli özelliklerden biri de eski kurumların ortadan kaldırılıp yerlerine yenilerini kurduktan sonra toplumun gelişmesinde sürekliliği sağlamaktır.

Bu özellik, aşağıdaki ilkelerde hangisiyle bağdaşmaktadır?

A) Devletçilik
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Laiklik

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Cumhuriyet Döneminin ikinci muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cumhuriyet Döneminin ikinci muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk Partisi
B) Serbest Cumhuriyet Partisi
C) Milli Kalkınma Partisi
D) Ahali Cumhuriyet Partisi
E) Demokrat Parti

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Cumhuriyet Döneminin ilk muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Mecliste etkili bir muhalefet yaparak demokratik bir denge kurmayı amaçlayan; Cumhuriyet Döneminin ilk muhalafet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrat Parti
B) Ahali Cumhuriyet Partisi
C) Adalet ve Kalkınma Partisi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
E) Milli Kalkınma Partisi

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi ekonomik alanla ilgilidir?

Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi ekonomik alanla ilgilidir?

A) Bazı Batılı uzmanlar, Türk adliyesini düzenlemek için 5 yıl boyunca Türkiye'de danışmanlık görevi yapacak
B) Türkiye'ye yakın Ege adaları silahsızlandırılacak
C) Türkiye'de yaşayan azınlıklar hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayılacak
D) Boğazlar, Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek
E) Osmanlı borçları, Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkeler arasında paylaştırılacak

Cevap: E 

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında sonra Başkomutan Mustafa Kemal, Doğu Trakya'nın teslim alınması için Refet Paşa'yı İstanbul'a göndermiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında sonra Başkomutan Mustafa Kemal, Doğu Trakya'nın teslim alınması için Refet Paşa'yı İstanbul'a göndermiştir.

Buna göre;

I. Ateşkes sonrası Mustafa Kemal, Başkomutanlık görevinden ayrılmıştır.
II. İşgalciler, Milli Mücadele Döneminde Trakya'ya kadar ilerlemiştir
III. TBMM'nin siyasal varlığı Osmanlı başkentinde kendini göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Malta'da esir tutulan 40 Türk, aşağıdakilerden hangisinden sonra serbest bırakılmıştır?

Malta'da esir tutulan 40 Türk, aşağıdakilerden hangisinden sonra serbest bırakılmıştır?

A) Sakarya Muharebesi
B) I. İnönü
C) II. İnönü
D) Büyük Taarruz
E) Gediz Muharebesi

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Kurtuluş Savaşı'nda yapılan aşağıdaki muharebelerin hangisinden sonra İngilizlerle anlaşmaya varılarak Malta'daki Türklerle Anadolu'da tutuklu bulunan İngilizlerin karşılıklı değiştirilmesi karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nda yapılan aşağıdaki muharebelerin hangisinden sonra İngilizlerle anlaşmaya varılarak Malta'daki Türklerle Anadolu'da tutuklu bulunan İngilizlerin karşılıklı değiştirilmesi karar verilmiştir.

A) Sakarya
B) I. İnönü
C) Aslıhanlar
D) Gediz
E) Büyük Taarruz

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini Sakarya Muharebesi'nde yenilgiye uğratmasından sonra TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında yapılan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir.

Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini Sakarya Muharebesi'nde yenilgiye uğratmasından sonra TBMM hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında yapılan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir.

A) Moskova
B) Gümrü
C) Ankara
D) Batum
E) Kars

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

İtilaf Devletleri, Milli Mücadele Döneminde zaman zaman Sevr projesi'nde küçük değişiklikler yaparak Türk Milletine kabul ettirme çabası içine girmişlerdir.

İtilaf Devletleri, Milli Mücadele Döneminde zaman zaman Sevr projesi'nde küçük değişiklikler yaparak Türk Milletine kabul ettirme çabası içine girmişlerdir.

Aşağıdaki muharebelerden hangisinin sonrasında bu amaca yönelik bir girişim olmuştur?

A) Gediz
B) II. İnönü
C) I. İnönü
D) Kütahya-Eskişehir
E) Aslıhanlar

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Temsil Kurulu ilk yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile kullanmıştır.

Temsil Kurulu ilk yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile kullanmıştır.

A) Ankara'yı merkez seçerek
B) Sivas Kongresi'ni düzenleyerek
C) Ali Fuat Paşayı Batı Cephesi komutanlığını atayarak
D) Amasya Görüşmeleri'ni yaparak
E) İrade-i Milliye gazetesini çıkararak

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

İstanbul hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya Görüşmeleri

İstanbul hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya Görüşmeleri

I. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi
III. Damat Ferit'in sadrazamlıktan istifa etmesi

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmuştur.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde aldığı kararlar ile işgal devletlerine propaganda oluşturacak davranışları önlemeye çalışmıştır?

Milli Mücadele'nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisinde aldığı kararlar ile işgal devletlerine propaganda oluşturacak davranışları önlemeye çalışmıştır?

A) Amasya Protokolü
B) Samsun Raporu
C) Havza Genelgesi
D) Misak-ı Milli
E) Balıkesir Kongresi

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

durumlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesinde etkili olmuştur?

I. Balkan Savaşı'nda

I. Osmanlı ordusunun teknik bakımdan yetersizliği
II. İttihatçı ve itilafçı subaylar arasından yaşanan parti çekişmesinin ordu disiplinini bozması
III. Balkan devletlerinin, başta Rusya olma üzere Avrupalılar tarafından desteklenmesi
durumlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Osmanlı Devleti'nde farklı zamanlarda yaşanan aşağıdaki uygulamalardan hangisi "ıslahat" niteliği taşımaktadır?

Osmanlı Devleti'nde farklı zamanlarda yaşanan aşağıdaki uygulamalardan hangisi "ıslahat" niteliği taşımaktadır?

A) Divan-ı Hümayun yerine günümüzdeki bakanlık sistemine geçilmesi
B) Divan toplantılarına padişahların yerine sadrazamların başkanlık etmesi
C) Beşik ulemalığı anlayışının besimsenmesi
D) Medreselerde eğitim dilinin Arapça olması
E) Kuruluş Döneminde Mısır ve Suriye'ye öğrenci gönderilmesi

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmakla....

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmakla

 • I. Makedonya

 • II. Mısır

 • III. Doğu Trakya


topraklarından hangilerini geri almayı amaçlamış olamaz?

 • A) Yalnız I

 • B) Yalnız II

 • C) Yalnız III

 • D) I ve III

 • E) II ve III


[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Erkeklerde doğum izni kaç gündür?

Erkeklerde doğum izni kaç gündür?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 10
E)  15

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Evlilik izni kaç gündür?

Evlilik izni kaç gündür?

A)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 3,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 10 gün
B)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 4,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 6 gün
C)  4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 5,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 7 gün
D) 4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 2,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 6 gün
E) 4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 7,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 14 gün

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Fatih Sultan Mehmet'ten Sonra Kim Padişah Oldu?

Fatih Sultan Mehmet'ten sonra kim padişah olmuştur?

A) II. Mehmet
B) I. Selim
C) II. Selim
D) II. Bayezid
E) Kanuni Sultan Süleyman

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Fatma Sultan Kimdir?

Fatma Sultan Kimdir?

A) Fatih Sultan Mehmet'in annesi
B) Yavuz Sultan Selim'in kızı
C) Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi
D) II. Abdülhamit'in kızı
E) Fatih Sultan Mehmet'in kızı

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

İngiltere tarafından işgal edilen yerler


 • I. Samsun
 • II. Musul
 • III. Merzifon
Yukarıdakilerden hangileri, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngiltere tarafından işgal edilen yerler arasındadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

Hangileri, Osmanlı Devletinde XIX. yüzyılın ortalarına doğru çıkarılmaya başlanan Ceride-i Havadis gazetesinin özelliklerindendir?

I. Savaş muhabirlerini Kırım Savaşı'na göndermiştir.
II. Bir İngiliz tarafından çıkarılmaya başlanmıştır.
III. Devletten yardım alması gazeteye yarı resmi bir yapı kazan dırmıştır.

Hangileri, Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın ortalarına doğru çıkarılmaya başlanan Ceride-i Havadis gazetesinin özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Sanayi İnkılabının Osmanlı ülkesinde yol açtığı sonuçlarından hangileri köyden kente göçü hızlandırmıştır?

Sanayi İnklabı'nın Osmanlı ülkesinde yol açtığı

I. dış ticaret açığının artması
II. zanaatkarların iş kaybına uğraması
III. tarımsal üretimin önemini yitirmesi

sonuçlarından hangileri köyden kente göçü hızlandırmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sayıştay
C) TBMM
D) YSK
E) Danıştay

Aşağıdakilerden hangisi madeni para basmaya yetkilidir?

Aşağıdakilerden hangisi madeni para basmaya yetkilidir?

A) Merkez Bankası
B) Ziraat Bankası
C) Darphane
D) Hazine
E) İş Bankası

Osmanlı Devleti'nde yaşanan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının ortak sonuçlarından birtanesi aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde yaşanan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanlarının ortak sonuçlarından birtanesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
B) Yapılan ıslahatlar kesintiye uğramıştır.
C) Lale devri sona ermiştir.
D) Merkezi otorite güçlenmiştir.
E) Önemli miktarda toprak kaybı olmuştur.


Osmanlı Devleti'nde medreseler vakıf kabul edilirdi.

Osmanlı Devleti'nde medreseler vakıf kabul edilirdi. Talebeler medreselerde ücretsiz olarak barınır, eğitilir, yemeklerini de imarethanelerde yerlerdi.

Buna göre Osmanlı medreseleriyle ilgili,

I. Pozitif düşünceye yer vermemişlerdir,
II. Ücretsiz eğitim kurumlarıdır,
III. Sosyal devlet anlaşının örneğidirler,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda iskan politikası uygulamış

Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda iskan politikası uygulamış, Selçuklularda olduğu gibi fethedilen toprakları fetheden komutana vermemiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Düzenli bir orduya sahip olması
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması
C) Merkezi otoritenin gücünün korunmak istenmesi
D) Fetih politikasının batıya yönlendirilmesi
E) Halka hoşgörülü davranılması