Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 10 Mart 1979
B) 28 Şubat 1980
C) 13 Mayıs 1981
D) 15 Nisan 1981
E) 14 Aralık 1982

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Darülfunun hangi tarihte üniversiteye dönüştürülmüştür?

Darülfunun hangi tarihte üniversiteye dönüştürülmüştür?

A) 1930
B) 1931
C) 1932
D) 1933
E) 1934

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) hangi tarihte kurulmuştur?

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1453
B) 1454
C) 1455
D) 1456
E) 1457

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türkiye'de ilk karaciğer naklini hangi doktor yapmıştır?

Türkiye'de ilk karaciğer naklini hangi doktor yapmıştır?

A) Mehmet Öz
B) Metin Ertem
C) Mehmet Haberal
D) Necmettin Pamir
E) Enver Duran

[DDET Cevap] Cevap: C [/DDET]

Türkiye'de ilk karaciğer nakli hangi tarihte yapılmıştır?

Türkiye'de ilk karaciğer nakli hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1985
B) 1986
C) 1987
D) 1988
E) 1989

[DDET Cevap] Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?

A) Suç ve cezada belirlilik ilkesi
B) İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza verilmemesi ilkesi
C) Örf ve adet kurallarına bakılarak suç ve ceza verilmesi ilkesi
D) Hümanizm ilkesi
E) Aleyhe çıkarılan yasa geçmişe yürümez ilkesi

[DDET Cevap] Cevap: C  [/DDET]

Demokratik sistemin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Demokratik sistemin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunka düzenlenebilir.
B) Siyasi partiler Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım alamazlar.
C) Silahlı kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamaz.
D) Siyasi partiler seçimlerinde geçerli oyların %10'unu almak şartıyla devletten mali yardım alabilirler.
E) Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa mahkemesince kesin karara bağlanır.

[DDET Cevap] Cevap: D [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama
Sorunun yanlış ifade içeren şıkkı D dir. Seçimlerde geçerli oyların %10'una değil en az %7'sine sahip olan siyasi partiler devletten mali yardım alabilirler.

[/DDET]

Pozitif hukuk - Özel hukuk - Kpss Genel Kültür Vatandaşlık

Pozitif hukukta özel hukuk için uygulanacak bir hüküm yoksa aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Mutlak butlan
B) Nıspi butlan
C) Kanun boşluğu
D) Hukuk boşluğu
E) Tek taraflı bağlamazlık

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis hükümeti
B) Koalisyon hükümeti
C) Güvenoyu hükümeti
D) Azınlık hükümeti
E) Totaliter meclis hükümeti

[DDET Cevap] Cevap: D  [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama:

Meclis Hükümeti: Devletin sahip olduğu kuvvetlerin mecliste toplantığı ve meclis tarafından kullanıldığı sistemdir.

Kualisyon Hükümeti: Birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturdukları hükümet şeklidir.

Azınlık Hükümeti: Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin diğer milletvekillerinin desteği ile güvenoyu alarak kurduğu hükümet biçimidir.

[/DDET]

1961 Anayasası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

I.Sosyal devlet ilkesi anayasaya ilk kez 1961 Anayasası ile dahil olmuştur.
II. Halkçılık ilkesi 1971 yılında yapıan değişiklik ile 1961 Anayasasından çıkarılmıştır.
III. YSK 1950 yılında kurulmuştur ancak 1961 Anayasası'ında anayasaya dahil olmuştur.

1961 Anayasası ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

[DDET Cevap] Cevap: C  [/DDET]

[DDET Açıklama] Açıklama

1961 Anayasası ile birçok ilke ilk kez anayasal düzende yer almıştır. Bunlar; sosyal devlet, demokratil devlet, hukuk devleti ve insan haklarına dayalı devlet ilkeleridir. Ayrıca sorunun 3. öncülünde verilen Yüksek Seçim Kurulu da 1950 yılında kurulmasına rağmen 1961 Anayasası'nda anayasaya dahil olmuştur. Ancak sorunun II. öncülünde verilen halkçılık gibi devletçilik ve inklapçılık ilkelerine de 1961 Anayasası'nda yer verilmemiştir.

[/DDET]

Yasamanın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

Yasamanın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


A) 1982 Anayasası'nda yasamanın asliliğinin uygulamadaki istisnalarından biri de olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerdir.

B)  Yasamanın genelliği ilkesi yasama organının genel özellikte olacak şekilde kanun yapabilmesidir.

C) Düzenlenen bir kanun hükmünün anayasada bulunmaması yasama yetkisinin asliliğine engel değildir.

D) Yasamanın sürekliliği ilkesi yasama yetkisinin hiçbir şekilde kesintiye uğramamasıdır.

E) Yasamanın devredilmezliği meclisin elinde bulunan yasama yetkisinin hiçbir organa devredilememesidir.

[DDET Cevap] Cevap: C [/DDET]

Marmara Bölgesi ev yapımında doğal malzeme kullanımının en az olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi ev yapımında doğal malzeme kullanımının en az olduğu bölgedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Çiftçiliğin gelir düzeyinin yüksek olması
B) Gecekondulaşmanın hızlı olması
C) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması
D) Kentsel nüfus oranının yüksek olması
E) Çalışan nüfusun en az tarım sektöründe istihdam edimesi

[DDET Cevap] Cevap: D  [/DDET]

Ergene ve Konya Bölümlerinin özelliklerinden hangileri ortaktır?

Ergene ve Konya Bölümlerinin,

I. tarım alanlarının bölüm yüz ölçümüne oranının fazla olması
II. yağ sanayine ham madde ouşturacak ürünlerin üretiminin fazla olması
III. tarımda sulamaya ihtiyaç duyulması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

[DDET Cevap] Cevap: E  [/DDET]

Yukarıdaki bölümlerin hangisinde hem deniz turizmi hem de kayak turizmi gelişme göstermiştir?

I. Antalya
II. Yıldız Dağları
III. Asıl Ege
IV. Doğu Karadeniz
V. Çatalca-Kocaeli

Yukarıdaki bölümlerin hangisinde hem deniz turizmi hem de kayak turizmi gelişme göstermiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Türkiye'nin dış satım gelirlerinde tarım ürünlerinin payı 1980yılında %65 civarındayken bu oran 2000 yılında yaklaşık % 9'a düşmüştür?

Türkiye'nin dış satım gelirlerinde tarım ürünlerinin payı 1980 yılında %65 civarındayken bu oran 2000 yılında yaklaşık % 9'a düşmüştür?

Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım ürünü ithalatının artması
B) Tarımda sulamanın artması
C) Endüstri ürünlerinin payının artması
D) Tarım alanlarının daralması
E) Dış ticaret açığının artması

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri demir çelik fabrikalarında kullanılır?

I. Linyit
II. Krom
III. Fosfat
IV. Kükürt
V. Mermer

Yukarıdaki yer altı kaynaklarından hangileri demir çelik fabrikalarında kullanılır?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlara faktörlerinden hangileri en az zarar verir?

Akdeniz Bölgesi'ndeki ormanlara,

I. heyelan,
II. şiddetli yaz kuraklığı,
III. keçi otlatma,

faktörlerinden hangileri en az zarar verir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Yukarıdaki bölümlerin hangisinin kırsal kesiminde konut yapımı için doğal malzeme olarak kerpiç kullanımı daha azdır?

I. Antalya
II. Ergene
III. İç Batı Anadolu
IV. Yukarı Kızılırmak
V. Orta Fırat

Yukarıdaki bölümlerin hangisinin kırsal kesiminde konut yapımı için doğal malzeme olarak kerpiç kullanımı daha azdır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]