Versay, Sevr, Nöyyi

I. Versay
II. Sevr
III. Nöyyi

Yukarıdakilerden hangileri, taslağı Paris Barış Konferansı'nda hazırlanan barış antlaşmalarından değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi, İstanbul Hükümeti'nin halka karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini vurgulamaktadır?

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi, İstanbul Hükümeti'nin halka karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini vurgulamaktadır?

A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
C) Manda ve Himaye kabul edilemez.
D) Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır.
E) Ulusal irade padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.

[DDET Cevap]Cevap: B  [/DDET]

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında,

I. Rusya'nın savaştan çekilmesi,
II. İstanbul Hükümetinin Wilson ilkelerine güvenmesi,
III. İzmir'in işgal edilmesi

durumlarından hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Rusya 1978 Berlin Antlaşması ile ele geçirdiği, Kars, Ardahan, Batum

Rusya  1978 Berlin Antlaşması ile ele geçirdiği,

I. Batum,
II. Ardahan,
III. Kars,

şehirlerinden hangilerini, I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'ne geri vermek zorunda kalmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzalamasında etkili olduğu söylenebilir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzalamasında etkili olduğu söylenebilir?

A) İttihat ve Terakki'nin yönetimi ele geçirmesi
B) Arnavutluk'un bağımsız olması
C) I. Balkan Savaşı'nın başlaması
D) Osmanlıcılık fikrinin önemini kaybetmesi
E) I. Dünya Savaşı'nın başlaması

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Aşağıdaki akımlardan hangisi; devletin ancak dili, soyu, ve ülküsü bir olan topluma dayanarak yaşayabileceğini savunmuştur?

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme amacı ile ortaya çıkan fikir akımları daha da belirginleşmiştir.

Aşağıdaki akımlardan hangisi; devletin ancak dili, soyu, ve ülküsü bir olan topluma dayanarak yaşayabileceğini savunmuştur?

A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
E) Ademimerkeziyetçilik

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç ticareti azınlıkların, dış ticaret ise yabancıların eline geçmiştir.

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç ticareti azınlıkların, dış ticaret ise yabancıların eline geçmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,

I. Sanayi toplumu olma yolundadır.
II. Dış ticaret hacmi büyümüştür.
III. Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]

Buna göre Osmanlı ülkesinde yaşanan Sırp, Arnavut, Rum ayaklanmalarının

İlhanımını Fransız İhitilali'nden alan, özgürlüğü ve parlementer yönetimi savunan milliyetçilik akımı, XIX. yüzyılda birçok ayaklanmanın da nedeni olmuştur.

Buna göre Osmanlı ülkesinde yaşanan,

I. Sırp
II. Arnavut
III. Rum

uluslarından hangilerinin devlet kurmalarında milliyetçilik akımının etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Batı'nın eğitim sisteminden etkilenerek

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Batı'nın eğitim sisteminden etkilenerek

  • Mühendishane-i Bahri Hümayun

  • Tıbbiye

  • Harbiye


gibi okullar açmıştır.

Yaşanan bu gelişme Osmanlı Devleti'nin

I. ekonomi,
II. askerlik,
III. yönetim,

alanlarından hangilerinde Batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

 

Tımar, Vakıf, Müsadere, Lonca, Devşirme

Osmanlı Devleti zaman zaman yetenekli garimüslim erkek çocukları hizmetlerinden faydalanmak amacıyla ailelerini de razı ederek toplayıp Müslümanlaştırmıştır.

Uygulanan bu sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tımar
B) Vakıf
C) Müsadere
D) Lonca
E) Devşirme

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

Osmanlı Devleti'nde vakfedilen malların devredilemez, miras bırakılamaz ve vakfiyede belirtilen

Osmanlı Devleti'nde vakfedilen malların devredilemez, miras bırakılamaz ve vakfiyede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz olmasının,

I. yerel yönetimleri güçlendirme,
II. vakıfların amaç dışı kullanılmasını engelleme,
III. vakıfların yaygınlaşmasını sağlama,

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biridir?

A) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
B) KHK'lerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak
C) Danıştay üyelerinin bir kısmını seçmek
D) Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçmek
E) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

1982 Anayasası'na göre Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hakim ve savcılar ile

1982 Anayasası'na göre Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hakim ve savcılar ile adalet müfettişlerini, hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri muvafakatlerini alarak atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Adalet Bakanı
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)
D) Yargıtay
E) TBMM

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

"Ahilik" adı verilen bu teşkilat, yöneticilerini de kendileri seçerdi

Anadolu Selçuklu Devleti'nde şehirde oturan esnaflar, aralarında birleşerek dini ve ekonomik özellikler taşıyan, tüketiciyi gözeten, mesleki etik kurallardan taviz verilmeyen bir teşkilat kurmuşlardır. "Ahilik" adı verilen bu teşkilat, yöneticilerini de kendileri seçerdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Toplumun farklı etnik gruplardan oluştuğunun
B) Zanaatkarlar arasında iş birliği ve dayanışmanın sağlandığının
C) Devletin ticaretle uğraşanları desteklediğinin
D) Halkın çoğunluğunun tarımla uğraştığının
E) Ahi teşkilatının yalnızca üyelerinin mali çıkarlarını koruduğunun

[DDET Cevap]Cevap: B [/DDET]

Türk-İslam uygarlığında resim ve heykelcilikle uğraşılmasının uygun görülmemesi

Türk-İslam uygarlığında resim ve heykelcilikle uğraşılmasının uygun görülmemesi,

I. minyatür,
II.oymacılık,
III.hat

sanat dallarından hangilerinin gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III

[DDET Cevap]Cevap: E [/DDET]

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, yetkilerinin tümüne birden sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

  • elçi kabul edebilme,

  • gerekli durumlarda vekil olarak ülkeyi yönetebilme,

  • kurultaya katılabilme,


yetkilerinin tümüne birden sahip olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatun
B) Apa
C) Baskı
D) Subaşı
E) Yargucı

[DDET Cevap]Cevap: A [/DDET]

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir ve görev süresi 5 yıldır.
B) Cumhurbaşkanı; seçime katılanların oylarının salt çoğunluğunu alması halinde ilk turda, alamaz ise en çok oy alan iki adayın katıldığı ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday ikinci turda seçilir.
C) Bir milletvekilinin ya da dışarıdan bir kişinin aday olması için 20 milletvekilinin yazılı teklif gerekir.
D) Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.
E) Seçim, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önce 60 gün içinde tamamlanır.

[DDET Cevap]Cevap: D [/DDET]

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Sayıştay üyelerini ve başkanını seçmek
B) Milletlerarası antlaşmaların imzalanmasını bir kanun ile uygun bulmak
C) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri çıkarılması durumunda bunu bir kanunla uygun bulmak ve yetki vermek
D) Genel ve özel af karar vermek
E) Kesin hesap tasarılaırını görüşmek ve kabul etmek

[DDET Cevap]Cevap: C [/DDET]