Avrupalı devletler, Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etme hakkı elde etmiştir?

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Avrupalı devletler, Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etme hakkı elde etmiştir?

A) Berlin
B) Küçük Kaynarca
C) Yaş
D) Hünkar İskelesi
E) Balta Limanı


Cevap  A

Osmanlıcılık düşüncesinin başarısız olmasında...

Osmanlı halkının din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin devlet nazarında şahsi haklar bakımından eşit tutulması olarak ifade edilen Osmanlıcılık düşüncesinin başarısız olmasında,

I. Ülkede yaşanan milliyetçilik isyanının durmaması,
II. Güçlü devletlerin azınlıkları korumayı devam ettirmesi,
III. Osmanlı Devleti'nin Paris Antlaşması ile bir Avrupa devleti sayılması

durumlarından hangilerinin etkisi olmuştur?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III


Cevap D

gelişmelerinden hangileri, kapitülasyonların olumsuz etkilerine karşı önlem alındığını göstermektedir?

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda yaşanan,

I. Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması,
II. Resmi devlet matbaasının kurulması,
III. yerli malı tüketiminin teşvik edilmesi,

gelişmelerinden hangileri, kapitülasyonların olumsuz etkilerine karşı önlem alındığını göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III


Cevap C

Osmanlı Devleti'nde eyaletler; saliyaneli, saliyanesiz ve ayrıcalıklı olmak üzere üçe ayrılmıştır

Osmanlı Devleti'nde eyaletler; saliyaneli, saliyanesiz ve ayrıcalıklı olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi saliyanesiz eyaletlerin özelliklerindendir?

A) İltizam usulu uygulanmıştır.
B) Subaşı tarafından yönetilmişlerdir.
C) Eyalet topraklarının vergi geliri, devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilmiştir.
D) Devlet buralardan saliye adıyla yıllık vergi toplamıştır.
E) Devlet, nakit ihtiyacı olduğunda bu sistemi sıklıkla uygulamıştır.


Cevap C

Divan-i Hümayun'deki üyelerden hangisi kalemiye sınıfına dahildir?

Divan-i Hümayun'deki üyelerden hangisi "kalemiye" sınıfına dahildir?

A) Kazasker
B) Sadrazam
C) Reisülküttap
D) Kaptan-ı Derya
E) Kubbealtı vezirleri
 
Cevap C

Maraş ve çevresinde aşağıdaki beyliklerden hangisine ait mimari yapıların varlığından söz edilebilir?

Maraş ve çevresinde aşağıdaki beyliklerden hangisine ait mimari yapıların varlığından söz edilebilir?

A)Candaroğulları
B)Dulkadiroğulları
C)Karesioğulları
D)Menteşeoğulları
E)Germiyanoğulları
 
Cevap B