Türkiye'nin aşağıda verilen özelliklerden hangisine bakarak gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi edinilemez?

Türkiye'nin aşağıda verilen özelliklerden hangisine bakarak gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi edinilemez?

A) Enerji tüketimi
B) Çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
D) Dış ticaret hacmi
E) Okuryazar oranı


Çözüm: Aritmetik nüfus yoğunluğu insan ve ülke yüz ölçümü ile ilgilidir ve gelişmişlikle ilgili doğru bir yorum yapmaya olanak tanımaz.

Türkiye'de balıkçılık istenilen seviyede gelişmemiştir.

Türkiye'de balıkçılık istenilen seviyede gelişmemiştir.

Bu durum,

I. denizlerde yeterli balığın olmaması,
II. balık tüketiminin az olması,
III. deniz turizminin hızlı bir şekilde gelişmesi,
IV. kıyı balıkçılığının yapılması,

faktörlerden hangileriyle daha fazla ilgilidir. 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) II ve IVÇözüm: Türkiye'de balıkçılığın gelişmemesi balık tüketiminin az olması, kıyı balıkçılığının yapılması gibi  sebepler daha etkili olmuştur.

Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha fazla kullanılmaktadır?

Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha fazla kullanılmaktadır?

A) Su gücü
B) Linyit
C) Taş Kömürü
D) Jeotermal
E) Doğal gaz


Çözüm: En fazla elektrik üretilen enerji kaynağı doğalgazdır.

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde intansif tarım daha az yapılır?

İntansif tarım modern yöntemlerle yapılır ve bu yöntemle gerçekleştirilen tarımdan alınan verim çok yüksektir.

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde intansif tarım daha az yapılır?

A) Antalya Bölümü
B) Adana Bölümü
C) Güney Marmara Bölümü
D) Konya Bölümü
E) Asıl Ege Bölümü


Çözüm: Konya Bölümü'nde sulama büyük bir sorun olduğu için intansif tarım tam anlamıyla yapılamamaktadır.

Aşağıdaki verilen ürün çiftlerinden hangisinin aynı iklim bölgesinde yetişmesi beklenemez?

Aşağıdaki verilen  ürün çiftlerinden hangisinin aynı iklim bölgesinde yetişmesi beklenemez?

A) Fındık-Pamuk
B) Mısır-Çay
C) İncir-Turunçgil
D) Zeytin-İncir
E) Buğday-Arpa


Çözüm: Verilen ürün çiftlerinden;

B) Mısır-Çay
C) İncir-Turunçgil
D) Zeytin-İncir
E) Buğday-Arpa aynı iklim bölgesinde yetişmektedirler. Ancak fındık ve pamuk farklı iklim bölgesinde yetişmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanabilen alanların artırılmasına bağlı olarak,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanabilen alanların artırılmasına bağlı olarak,

I. kırmızı mercimek
II. zeytin
III. antep fıstığı
IV. pamuk
V. çay

tarım ürünlerinden hangilerinin üretiminde büyük değişim yaşanır?

A) Yalnız IV
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V


Çözüm: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulamaya bağlı olarak zeytin, antep fıstığı, çay üretiminde artış olmayacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir?

A) Kanunların genelliği ilkesi
B) Kanuni hakim güvencesi
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Düzenli idare ilkesi
E) Yürütmenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun yargı organlarının denetimine tabi olması


Çözüm: Hukuk devletinin özellikleri şunlardır;

 • Yasama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması
 • Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması
 • Yargının bağımsızlığı
 • Kanuni hakim güvencesi
 • Temel hakların güvence altına alınması
 • Yasaların genel olması
 • Yasaların anayasaya uygunluğu
 • Hukukun genel ilkelerine bağlılık
 • Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi
 • Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı
 • idari faaliyetlerin belirliği ve düzenli idare ilkesi
 • Adil yargılanma hakkının olması
Yasama yetkisinin devredilmezliği ise hukuk devletinin özellikleri arasında yer almaz. 

Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet göstermez?

I. Çimento
II. Petrol rafinerisi
III. Küçük ev aletleri
IV. Dokuma
V. Seramik

Yukarıda numaralandırılmış endüstri kuruluşlarından hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet göstermez?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Çözüm: Çimento (Mardin), Petrol rafinerisi (Batman), Küçük ev aletleri (Gaziantep), Dokuma (Diyarbakır). GDA Bölgesinde seramik sanayisi yoktur.

İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olmasında,

İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olmasında,

I. çevresine göre alçakta olması,
II. denizden gelen nemli rüzgarlara kapalı olması,
III. güneyden gelen çöl rüzgarlarının kurutucu etkisi,
IV. ortalama yükseltinin fazla olması

etmenlerinden hangileri belirleyici olmuştur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


Çözüm: İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olmasında çevresine göre alçakta olması, denizden gelen nemli rüzgarlara kapalı olması gibi faktörler etkili olur.

Karadeniz Bölgesi ekonomik etkinliklerinden hangileri bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaz?

Karadeniz Bölgesi

I. arıcılık,
II. balıkçılık,
III. enerji üretimi,
IV. tütün üretimi
V. bakır üretimi

ekonomik etkinliklerinden hangileri bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaz?

A) I,II ve III
B) I, III, IV
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

Çözüm: Karadeniz Bölgesi balıkçılık, bakır üretiminde ilk sırada yer alır.

Açıklaması yapılan endüstri kuruluşlarının yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi daha fazla dikkate alınmıştır?

Aşağıda Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bazı endüstri kollarının yerleri verilmiştir.

 • Zonguldak (Çaycuma) kağıt fabrikası
 • Giresun (Aksu) kağıt fabrikası
 • Bolu ve Amasya kereste ve sunta fabrikaları
Açıklaması yapılan endüstri kuruluşlarının yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi daha fazla dikkate alınmıştır?

A) Hammadde kaynağına yakınlık
B) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması
C) Tarım alanlarının dar ve parçalı olması
D) Enerji kaynağına yakınlıka
E) Yer şekillerinin sade olması


Çözüm: Zonguldak, Giresun, Bolu ve Amasya orman varlığının fazla olduğu yerlerdir. Bundan dolayı sanayi, hammaddeye yakın kurulmuştur. 

Türkiye'de sanayi tesisleri genel olarak batı bölgelerinde bulunmaktadır.

Türkiye'de sanayi tesisleri genel olarak batı bölgelerinde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıda verilenlerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A) Nüfusun ülke geneline dengesiz dağılmasına
B) Milli gelirin ülke geneline dengesiz dağılmasına
C) Enerji üretiminin sanayi bölgelerinde yapılmasına
D) Altyapı yatırımlarının sanayi bölgelerine daha fazla yapılmasına
E) Sanayi bölgelerine göçlerin yaşanmasına


Çözüm: Sanayi bölgelerinde enerji üretimi değil, enerji tüketimi yaşanır.

Türkiye'de kırsal yerleşimlerin özellikleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır?

Türkiye'de kırsal yerleşimlerin özellikleri ile ilgili,

I. Geçim kaynağı madenciliktir.
II. Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağınıktır.
III. Kent çevrelerinde yaygınlık gösterir.
IV. Ev yapımında doğal malzeme kullanımı görülür.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yanlız II
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV

Çözüm: Türkiye'de kırsal yerleşim ile ilgili

II. Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağınıktır.
IV. Ev yapımında doğal malzeme kullanımı görülür.

ifadeleri doğrudur. Ancak;

I. Geçim kaynağı madenciliktir.
III. Kent çevrelerinde yaygınlık gösterir.

ibareleri yanlıştır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin olduğu kırsal yerleşmelerde unutulmamalıdır. Ayrıca kent çevresinde değil genelde kentten uzakta kurulurlar.

Türkiye'de hızlı nüfus artışından aşağıdakilerden hangisinin en az etkilenmesi beklenir?

Türkiye'de hızlı nüfus artışından aşağıdakilerden hangisinin en az etkilenmesi beklenir?

A) Kalkınma hızı
B) İç ve dış göçler
C) İşsizlik oranı
D) Kadın ve erkek nüfus oranı
E) Doğal kaynak kullanımı


Çözüm: Hızlı nüfus artışı kadın ve erkek nüfus oranını fazla etkilemez. Nüfus miktarı cinsiyet durumu üzerinde de etkili olmaz.

Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının doğuya gidildikçe artış göstermesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının doğuya gidildikçe artış göstermesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Hakim rüzgar yönü ile
B) Yükseltiyle
C) Dağların uzanış doğrultusuyla
D) Basınç koşullarıyla
E) Yağış rejimi le


Çözüm: Sıcaklık farkının artmasının sebebi Türkiye'nin yükseltisinin doğuya doğru artmasıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yaz mevsiminde Akdeniz Bölgesi'nden daha sıcak olması,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yaz mevsiminde Akdeniz Bölgesi'nden daha sıcak olması,

I. güneş ışınlarının yere düşme açısı,
II. karasallık derecesi,
III. buharlaşma şiddetinin fazla olması,
IV. havanın nem taşıma kapasitesinn fazla olması

faktörlerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yanlız II
B) Yanlız III
C) I ve II
D) II ve III
E) II ve IV

Çözüm: Anadolu Bölgesi'nin yaz mevsiminde Akdeniz Bölgesi'nden daha sıcak olmasında güneş ışınlarının yere düşme açısı,buharlaşma şiddetinin fazla olması,havanın nem taşıma kapasitesinn fazla olması gibi etkenlerin herhangi bir etkisi yoktur. bu iki bölgenin sıcaklıklarının farklı omasının temel nedeni Güney Doğu Anadolu'nun karasal olması ile ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisinde volkanik araziler daha geniş yer kaplar?

Aşağıdakilerden hangisinde volkanik araziler daha geniş yer kaplar?

A) Ergene Bölümü
B) Antalya Bölümü
C) Orta Kızılırmak Bölümü
D) Yukarı Sakarya Bölümü
E) Orta Fırat Bölümü

Çözüm: Ergene, Antalya, Yukarı  Sakarya ve Orta Fırat bölümlerinde volkanik araziye rastlanmaz. Ancak Orta Kızılırmak Bölümü'nde ise volkanik arazi oldukça geniştir.


İsmet İnönü zamanında açılan Köy Enstitülerinin kuruluş amaçların arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

İsmet İnönü zamanında açılan Köy Enstitülerinin kuruluş amaçların arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A) Öğrencilere mesleki beceriler kazandırmak
B) Köylerde yaşayan insanların kültür düzeylerini yükseltmek
C) Tarımsal konuların çözümüyle ilgili çalışmalar yapmak
D) Köy halkına sağlık konusunda bilgiler vermek
E) Öğrencilere sadece ilkokul düzeyinde bilgiler vermek


Çözüm: Köy Enstitüleri 1940'tan itibaren kurulan önemli eğitim kurumlarındandır. Bu kurumların kurulmasında öğrencilere sadece ilkokul düzeyinde bilgiler vermek gibi bir amaç yoktur. Bununla birlikte Köy Enstitüleri uzun yıllar çok amaçlı olarak çalışmıştır.

Atatürk döneminde kurulan partiler - kpss genel kültür

I. Ahali Cumhuriyet Fırkası
II. Amele ve Çiftçi Fırkası
III. Milli Kalkınma Partisi

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulan partiler arasında yer almaz?

A) Yanlız I
B) Yanlız III
C) Yanlız I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde kararlarından hangileri yer almıştır?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde

I. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişleri serbesttir.
II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişleri sınırlıdır.
III. Türkiye savaşa girer veya savaş tehlikesi ile karşılaşırsa Boğazları istediği gibi açıp kapatabilecektir.

kararlarından hangileri yer almıştır?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I, II ve III


Çözüm: 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Boğazlarda tam egemenlik sağlamıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde "Türkiye'nin savaşa girmesi durumunda veya savaş tehlikesi karşısında boğazları istediği gibi açıp kapatabileceği" kararı yer almaktadır. Bu sözleşme yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçebilmesi ve yabancı savaş gemilerinin geçişlerinin sınırlandırılması konuları da bulunmaktadır.

gelişmelerinden hangileri, ülkemizdeki ikili uygulamalara son verme amacı ile gerçekleştirilmiştir?

Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan,

I. Medeni Kanun'un kabulü,
II. Aşar vergisinin kaldırılması,
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü,

gelişmelerinden hangileri, ülkemizdeki ikili uygulamalara son verme amacı ile gerçekleştirilmiştir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III


Çözüm: Cumhuriyet Döneminde yapılan bir çok uygulamada ülkede yaşanan ikili uygulamalara son vermek amaçlanmıştır.

- Medeni Kanun'un kabulü hukuk alanındaki ikilikleri,
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü eğitim alanındaki ikilikleri önlemeye yöneliktir.

Ancak aşar vergisinin kaldırılmasında ikili uygulamaları giderme amacı bulunmamaktadır. Amaçi halkın sırtına önemli bir yük olan bu vergiyi kaldırarak tarımsal üretimi artırmaktır.

Avrupalı devletlerin ham madde kaynağı ve pazarı haline gelmesini engellemede önemli ölçüde etkili olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu topraklarının, Avrupalı devletlerin ham madde kaynağı ve pazarı haline gelmesini engellemede önemli ölçüde etkili olmuştur?

A) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
E) Kabotaj Kanunu'nu çıkarılması

Çözüm: Anadolu topraklarının Avrupa devletleri tarafından ham madde kaynağı ve pazar olarak görülmesinde en önemli unsur Osmanlı Devleti Döneminde Avrupalı devletlere tanınan kapitülasyon haklarıdır. Lozan Barış Antlaşması'nda kapitülasyonların tamamen kaldırılması, bu durumu önemli ölçüde engellemiştir.

hangisi ile yüksek öğretim alanında çalışmalarda bulunarak her dalda öğretim elemanı yetiştirilmiş

Yeni Türk devletinde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile yüksek öğretim alanında çalışmalarda bulunarak her dalda öğretim elemanı yetiştirilmiş ve akademik kariyer yapma işi kanunla düzenlenmiştir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Medreselerin kapatılması
D) Üniversite reformunun yapılması
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

Çözüm: Yeni Türk devletinde yüksek öğretim alanında çalışmalarda bulunulması, öğretim elemanı yetiştirilmesi ve akademik kariyer işlerinin düzenlenmesi üniversite reformunun yapılması ile ilgili çıkarılan kanunlarla düzenlenmiştir.

Yüksek yargı organlarından bir tanesi olan Danıştay kaç daireden oluşmaktadır?

Yüksek yargı organlarından bir tanesi olan Danıştay kaç daireden oluşmaktadır?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

Cevap  E

2014 yılında Danıştay'ın kaçıncı kuruluş yıldönümü kutlanmıştır?

2014 yılında Danıştay'ın kaçıncı kuruluş yıldönümü kutlanmıştır?

A) 142
B) 144
C) 146
D) 148
E) 150

Cevap  C

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

İstanbulda Kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlı Bankası
B) Ziraat Bankası
C) İstanbul Bankası
D) Emniyet Sandığı
E) Memleket Sandıkları

Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir?

17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde farklı sosyal gruplardan insanların katılmış olması, Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir?

A) Halkçılık
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık

Cevap  A

Serbets Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Fırkası

Serbets Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Fırkası,

I. Cumhuriyetçiliğe bağlılık,
II. Seçim sistemi,
III. Ekonomi politikası,

konularından hangilerinde farklı uygulamaları savunmuşlardır?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III

Cevap  E

TBMM Hükümetince 8 Kasım 1920'de Moskova'ya büyükelçi olarak atanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Batı cephesi komutanı iken TBMM Hükümetince 8 Kasım 1920'de Moskova'ya büyükelçi olarak atanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Sami
B) Kazım Karabekir
C) Ali Fuat Cebesoy
D) İsmet İnönü
E) Celal Bayar

Cevap  C

Milli Mücadele sırasında Güney Cephesi'nin kapanmasında ve Hatay dışında

Milli Mücadele sırasında Güney Cephesi'nin kapanmasında ve Hatay dışında bugünkü güney sınırının belirlenmesinde,

I. Başkomutanlık,
II. Sakarya,
III. II. İnönü

muharebelerinden hangilerinin etkisi olmamıştır?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap  A

Sovyet Rusya ile TBMM'nin birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıkları ve

Sovyet Rusya ile TBMM'nin birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıkları ve siyasi arenada birlikte hareket etme kararı aldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kars
B) Gümrü
C) Moskova
D) Berlin
E) Batum

Cevap  C

Milli Mücadele'nin kazanılmasını geciktiren ayaklanmalardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi milli kuvvetleri gereksiz yere meşgul edip hırpalayarak Milli Mücadele'nin kazanılmasını geciktiren ayaklanmalardan biri değildir?

A) Ali Batı
B) Anzavur
C) Cemil Çeto
D) Nasturi
E) Bozkır

Cevap  D

Misak-ı Milli'nin hazırlanarak Osmanlı Mebusan Meclisinde ilan edilmesinde,

Misak-ı Milli'nin hazırlanarak Osmanlı Mebusan Meclisinde ilan edilmesinde,

I. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
II. Temsil Heyetinin toplanması,
III. Dizenli ordunun kurulması,

gelişmelerden hangilerinin etkisi olmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap  C

Tarih şüphesiz bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir

Mustafa Kemal'in kapanış konuşmasında "...Tarih şüphesiz bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözleri ile ifade ettiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alaşehir
B) Nazilli
C) Erzurum
D) Balıkesir
E) Pozantı

Cevap  C

22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin yer aldığı söylenemez?

22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin yer aldığı söylenemez?

A) Erzurum'da toplanacak kongre
B) İstanbul'un resmen işgali
C) Milli Mücadele'nin yöntemi
D) Milli Mücadele'nin gerekçesi
E) Sivas'ta toplanacak milli kongre

Cevap  B

Sevr Antlaşması'nı imzalamak üzere Paris'e gönderilen heyet içerisinde...

Sevr Antlaşması'nı imzalamak üzere Paris'e gönderilen heyet içerisinde,

I. Rıza Tevfik
II. Ali Fuat
III. Reşat Halis

isimlerinden hangilerinin varlığından söz edilemez?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap  B

Sykes-Picot, Petrograd, Balfour, Mac Mahon

Osmanlı topraklarını paylaşım projeleri olarak bilenen aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde İngilizler ile Araplar arasında işbirliği sağlanmıştır?

A) Sykes-Picot
B) Mac Mahon
C) Petrograd
D) Balfour
E) Londra

Cevap  B

II. Balkan Savaşı sonucunda, devletlerinden hangileri Bulgaristan'dan toprak kazanmamıştır?

II. Balkan Savaşı sonucunda,

I. Yunanistan
II. Osmanlı
III. Rusya

devletlerinden hangileri Bulgaristan'dan toprak kazanmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) II ve III

Cevap  C

Meşrutiyet yönetimini sonlandırma amacıyla çıkarılan 31 Mart Ayaklanması

Meşrutiyet yönetimini sonlandırma amacıyla çıkarılan 31 Mart Ayaklanması,

I. Avcı Taburları,
II. İttihat ve Terakki Cemiyeti,
III. Ahrar Fırkası

gruplarından hangileri tarafından desteklenmiştir?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) Yanlız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap  E

Hangilerinin yaşanmasında 1830 ve 1848 ihtilallerinin etkisinden söz edilebilir?

1830 ve 1848 yılında Avrupa'yı sarsan ihtilaller özgürlük, milliyetçilik gibi düşüncelerin yaşama geçirilmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti'nde,

I. Babıali Baskını,
II. Islahat Fermanının ilanı
III. 31 Mart isynı

olaylarından hangilerinin yaşanmasında 1830 ve 1848 ihtilallerinin etkisinden söz edilebilir?

A) Yalnız I
B) Yanlız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III


Cevap  B

Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çalışmalara ilk olarak Tanzimat Döneminde başlanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çalışmalara ilk olarak Tanzimat Döneminde başlanmıştır?

A) Para basılması
B) Batı tarzı okullar açılması
C) Bankaların kurulması
D) Esnafın örgütlenmesi
E) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi

Cevap  C