Hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ...

Aşağıdakilerden hangisi asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından ve TBMM'de ayrı ayrı çoğunlukla seçilmiş kişilerden oluşturulmuştur?

A) Geçici İcra Heyeti
B) Temsil Kurulu
C) Adliye Mahkemeleri
D) İstiklal Mahkemeleri
E) Meclis-i Mebusan

Çözüm: Asker kaçaklarını ve devlete başkaldıranları cezalandırmak amacı ile TBMM üyeleri arasından seçilerek oluşturulan kurum İstiklal Mahkemeleridir. İstiklal Mahkemeleri ilk olarak TBMM'ye karşı çıkarılan isyanları önlemeye yönelik olarak çalışmıştır. Üyelerinin TBMM arasından seçilmesi yargı gücünün de TBMM'ye ait olduğunun göstergesidir.

Hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

I. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması
II. İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması
III. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirlmesi ile ilgili kararlar Sivas Kongresi'nde alınmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Sivas Kongresi'nde,

  • Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
Ancak Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması Gediz Muharebeleri'nin ardında gerçekleşirken, İstanbul ve Boğazların her türlü tehlikeden uzak tutulması Misak-ı Milli kararları arasında yer almaktadır.

Hangileri Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

I. İhtilalci karakter taşıması
II. Mustafa Kemal'in başkanlık etmesi
III Yurdun heryerinden seçilen delegelerin katılımı ile toplanmaları

Yukarıdakilerden hangileri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin ortak özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Çözüm: Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ilgili maddeler değerlendirildiğinde

  • Her iki kongre de ulusal egemenliğe yer verildiği görülmektedir. Bu durum kongrelerin ihtilalci karakter taşıdığını gösterir.
  • Her iki kongreye de Mustafa Kemal başkanlık etmiştir.
Ancak Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanırken Sivas Kongresi'nin toplanma şekli ulusal özellik gösterir. Bu nedenle III. madde kongrelerin ortak noktalarından değildir. 

I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmişken savaş sonunda

I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmişken savaş sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Rusya ile ilgili herhangi bir hükmün yer almaması,

I. Osmanlı Devleti'nin bazı cephelerde başarısız olması,
II. Rusya'nın savaştan erken çekilmesi,
III. Muş ve Bitlis'in Ruslar'dan geri alınması

gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Boğazlar Rusya'ya verilmesine rağmen savaş sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ya da diğer antlaşmalarda Rusya ile ilgili bir kararın yer almamasının nedeni:

- Rusya'da yaşanan Bolşevik Devrimi'nden sonra yeni kurulan Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesidir.

Osmanlı Devleti'nin bazı cephelerde başarısız olması ve Muş ve Bitlis'in Rusya'dan geri alınmasının gizli antlaşmalarda Rusya ile ilgili bir hükmün olmaması ile ilgisi yoktur.

Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı Türkiye ve Hindistan'daki konsoloslarımız, adamlarımız, bütün islam alemini bu diktacı.......

Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı; "Türkiye ve Hindistan'daki konsoloslarımız, adamlarımız, bütün islam alemini bu diktacı, menfur, yalancı, vicdansız İngiltere'ye karşı vahşi bir ayaklanmaya kışkırtmalı." şeklindeki konuşması; Almanların Osmanlıdan,

I. ekonomik güç,
II. dini nüfuz,
III. deniz kuvveti

hususlarından hangileri ile ilgili beklentilerinin olduğunu ortaya koymaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Alman İmparatorunun 30 Temmuz 1914'te yaptığı açıklamada İslam aleminin kışkırtılması dile getirildiğinden Almanların Osmanlı hükümdarlarının dini nüfuzundan yararlanmaya çalıştığı söylebnebilir. Amaç halifenin gücünü kullanarak İslam alemini İngiltere, Fransa gibi devletlere karşı kışkırtmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet Başbakanı kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet Başbakanı kimdir?

A) Mehmet Şimşek
B) Ahmet Davutoğlu
C) Hüseyin Çelik
D) Abdullah Gül
E) Recep Tayyip Erdoğan

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümet  Başbakanı Ahmet Davutoğlu'dur.

Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet başbakanı kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet başbakanı kimdir?

A) Bülent Arınç
B) Ahmet Davutoğlu
C) Efkan Ala
D) Abdullah Gül
E) Recep Tayyip Erdoğan

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümet  başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül

Türkiye Cumhuriyeti 25. Başbakanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

A) Ahmet Davutoğlu
B) Recep Tayyip Erdoğan
C) Abdullah Gül
D) Efkan Ala
E) Devlet Bahçeli

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 25. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

A) Mehmet Ali Şahin
B) Abdullah Gül
C) Ahmet Davutoğlu
D) Kemal Kılıçdaroğlu
E) Recep Tayyip Erdoğan

Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu'dur.

Sevr Antlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını doğrudan kısıtlamaya yöneliktir?

I. Askerlikte gönüllülük esasını getirme
II. Azınlıklara geniş haklar verme
III. Kapitülasyonları genişletme

Sevr Antlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını doğrudan kısıtlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I,II ve III

Çözüm: Egemenlik hakkı bir devletin kendi sınırları içerisindeki her türlü denetime sahip olmasıdır. Ülke içindeki herhangi bir konu hakkında başkalarının karar vermesi egemenlik hakkını kısıtlamaktadır. Sevr Antlaşması'ndaki birçok hükümde olduğu gibi askerlikte gönüllülük esasının olması, azınlıklara geniş haklar verilemsi, ve kapiyülasyonların genişletilmesi kararları Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesi amacını taşımaktadır. Bu konularda Avrupalıların kural koyması devletin bağımsızlığını da zedelemiştir.

I. Meşrutiyet'in ilanı sonucunda ortaya çıkan ilk Osmanlı Parlamentosu ile ilgili

I. Meşrutiyet'in ilanı sonucunda ortaya çıkan ilk Osmanlı Parlamentosu ile ilgili,

I. Hükümet sadece meclise karşı sorumludur.
II. Yürütmeyi denetleme işi padişaha aittir.
III. Osmanlı yurttaşlarına siyasi parti kurma ve toplantı özgürlüğü verilmemiştir.

özelliklerinden hangilerinin varlığından söz edilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: 1876'da I. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi kabul edilmiş, mebusan Meclisinin kurulması ile halk ilk kez yönetime katılmıştır. Böylece Osmanlıda ilk kez rejim değişikliği yaşanmıştır. Kurulan parlamento ile ilgili seçeneklerde verilen "Hükümet sadece meclise karşı sorumludur." bilgisi yanlıştır. Çünkü I. Meşrutiyet Döneminde padişah üstünlüğü ön plandadır. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması durumu II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgilidir.

Tanzimat Döneminde genç Osmanlıların; siyasal özgürlüklerin önünün açılması, halkın yönetime katılarak egemenliğe ortak

Tanzimat Döneminde genç Osmanlıların; siyasal özgürlüklerin önünün açılması, halkın yönetime katılarak egemenliğe ortak edilmesi ve bu sayade her türlü serbestliğe sahip olan azınlıkların da devletin birliğini bozma eylemlerinden uzaklaşacakları gibi düşünceleri savunmaları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Ümmetçilik
B) Teşebbüs-i Şahsi
C) Batıcılık
D) Turancılık
E) Osmanlıcılık


Çözüm: Tanzimat Döneminde azınlıkların devletin birliğini bozma eylemlerinden uzaklaşmalarını sağlamak ve ülke bütünlüğünü korumak amacıyla ortaya çıkan düşünce akımı "Osmanlıcılık"tır.

Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

A) Ekmeleddin İhsanoğlu
B) Kemal Kılıçdaroğlu
C) Abdullah Gül
D) Recep Tayyip Erdoğan
E) Turgut Özal


Çözüm: Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'dır?

Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekmeleddin İhsanoğlu
B) Süleyman Demirel
C) Abdullah Gül
D) Selahattin Demirtaş
E) Recep Tayyip Erdoğan


Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisi Cumhurbaşkanı olmuştur?

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

A) Ekmelettin İnsanoğlu
B) Süleyman Demirel
C) Recep Tayyip Erdoğan
D) Abdullah Gül
E) Selahattin Demirtaş

Çözüm: 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

Tercüman-ı Ahval-Tersane-i-Amire-Takvim-i Vekayi

I. Tercüman-ı Ahval
II. Tersane-i Amire
III. Takvim-i Vekayi

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin faaliyetleri doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Nizamiye Mahkemeleri, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki dönemlerden hangisinde kurulmaya başlanmıştır?

Nizamiye Mahkemeleri, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki dönemlerden hangisinde kurulmaya başlanmıştır?

A) II. Mahmut
B) İstibdat
C) Tanzimat
D) Klasik
E) Meşrutiyet

Çözüm: Osmanlı Devleti'nde Nizamiye Mahkemeleri Abdülaziz Dönemi'nde kurulmuştur. Bu mahkemeler gayrimüslüm ve Müslüman halkın yargılandığı Batı tarzındaki karma mahkemelerdir. Abdülaziz 1861-1876 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Dolayısıyla Tanzimat Döneminde (1839-1876) iktidarda olan Osmanlı hükümdarıdır.

dışarıdan mamul madde ithali gerçekleştiren Osmanlı ekonomisi ile ilgili

XIX. yüzyıl sonlarında dışarıya ancak tarım ürünleri ve hammadde satabilen, buna karşın dışarıdan mamul madde ithali gerçekleştiren Osmanlı ekonomisi ile ilgili,

I. Üretim, tüketimi karşılayablecek düzeydedir.
II. Milli sanayi gelişmemiştir.
III. Yerli müteşebbisin sermaye birikimi noktasında sıkıntıları vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: XIX. yüzyılda hammadde satan, mamul mal ithal eden bir devlet durumuna düşen Osmanlı ekonomisi yok olma düzeyine gelmiş ve dışa bağımlılık artmıştır. Böyle biri durumun yaşanması

  • milli sanaynin gelişmediği,
  • yerli müteşebbisin sermaye birikimi noktasında sıkıntılarının olduğu yargılarını doğrulamaktadır.
Ancak üretimin tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğu yargısı doğru değildir. Böyle bir durum olsaydı mamul madde alım en az seviyede olurdu. 

Kilitbahir Kalesi, Mostar Köprüsü, Malabadi Köprüsü hangileri Osmanlı Dönemine ait eserlerdendir?

I. Kilitbahir Kalesi
II. Mostar Köprüsü
III. Malabadi Köprüsü

hangileri Osmanlı Dönemine ait eserlerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Çözüm: 

  • Kilitbahir Kalesi, II. Mehmet (Fatih) dönemi
  • Mostar Köprüsü, I. Süleyman (Kanuni) dönemi
  • Malabadi Köprüsü, Artuklular dönemi

Yukarıdaki sözleri ile Birleşmiş Milletler ideali ifade eden Türk-İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Bütün devletlerin üstünde en olgun devlet; milli devletleri içine alan, bütün yeryüzündeki insanları kapsayan bir teşkilattır.

Yukarıdaki sözleri ile Birleşmiş Milletler ideali ifade eden Türk İslam bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ibn-i Sina
B) Farabi
C) Gazali
D) Biruni
E) İbn-i Rüşt

Çözüm: Dünya tarihinde Birleşmiş Milletler idealini ilk kez ifade eden, bir Türk-İslam bilim adamı olan Farabi'dir. Farabi Avrupada Muallim-i Sani adıyla anılan dünyaca ünlü bilim adamıdır. ibn-i Sina tıp, Biruni matematik ve coğrafya, İbn-i Rüşt felsefe alanında çalışmaları ile tanınan islam alimleridir.