Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında değildir?

A) Kişi ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
B) Geneldir.
C) Sosyal hayatı düzenler.
D) Yalnızca manevi müeyyideleri vardır.
E) Süreklidir.


Buna göre bölgede sulamanın artması, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanını daraltacak olmasına rağmen veriminde artış sağlanacaktır?

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı tarım ürünlerinin yetişme alanı genişleyecek ve birim alandan elde edilecek verim artacaktır.

Buna göre bölgede sulamanın artması, aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanını daraltacak olmasına rağmen veriminde artış sağlanacaktır?

A) Tütün
B) Pamuk
C) Mısır
D) Şeker Pancarı
E) Buğdağ


Aşağıdaki bölümlerin hangisinde termal ve kış turizmi faaliyetleri daha yaygındır?

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde termal ve kış turizmi faaliyetleri daha yaygındır?

A) Konya Bölümü
B) Güney Marmara Bölümü
C) Asıl Ege Bölümü
D) Orta Fırat Bölümü
E) Orta Karadeniz Bölümü

Sebze ve meyve üreticilerinin üretim fazlasından doğan zararlarını engellemede aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem olamaz?

Sebze ve meyve gibi yaş olarak tüketilen ürünlerdeki üretim fazlalığı, fiyatların düşmesine ve çiftçilerin zarar etmesine neden olmaktadır.

Sebze ve meyve üreticilerinin üretim fazlasından doğan zararlarını engellemede aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem olamaz?

A) Destekleme alımları yapmak
B) Soğuk hava depolarını yaygınlaştırmak
C) Konserve ve meşrubat sanayisini geliştirmek
D) İhracat olanaklarını artırmak
E) Üretim planlaması yapmak


Gözlemcinin tespitleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bir gözlemci yapmış olduğu araştırmalar sonucunda,
  • Antalya Bölümü'nde keçi eti,
  • Orta Fırat Bölümü'nde koyun eti,
  • Erzurum-Kars Bölümü'nde büyükbaş hayvan eti tüketiminin daha fazla olduğunu saptamıştır.
Gözlemcinin tespitleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bölgeler arasında farklı hayvansal ürünlere yönelme var.
B) Hayvansal ürün üretimi bu alanlarda yeterli değildir.
C) Doğal şartlar hayvansal üretim ve tüketim üzerinde de etkilidir.
D) Bakımı kolay olduğu için küçükbaş hayvan yetiştiricişiği daha fazladır.
E) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.

Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

Bir bölgede en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar; nohut, mercimek gibi baklagiller ve bazı yerlerde de şeker pancarıdır.

Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

A) Akarsuların rejimi düzenlidir.
B) Tarım alanlarının sınırlı olduğu engebeli bir bölgedir.
C) Kırsal kesimde dağınık yerleşmeler hakimdir.
D) Yağışın az olduğu, sulama sorunlarının yaşandığı bir bölgedir.
E) Nüfusu daha çok kırsal kesimde toplanmıştır.

Çözüm: Öncüllerdeki ifadeye göre tarım ürünlerinin genel özelliklerine bakıldığında  kurak iklimlerin ürünü olduğu açıktır. Bu ürünlerden hareketle bölge için İç Anadolu'dur demek mümkün.

Böylece,
A, akarsuları düzensiz,
B, tarım alanları sınırlı değil,
C, yerleşme tarzı dağınık değil, toplu,
E, nüfusu kırsal kesimde değil kentlerde yaşamaktadır ifadeleri yanlışken
D, ise kesin olan sulama sorunu olduğu ve iklimin kurak olduğudur.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

Bir yerde sanayi tesisi kurulurken ham madde ve enerji kaynağına yakınlık, işçi ücretinin ucuzluğu ve pazarlama olanaklarının uygunluğu gibi özellikler aranır.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

A) Bakır işletme tesisi - Samsun
B) Bitkisel yağ sanayisi - Balıkesir
C) Şeker sanayisi - Çorum
D) Gübre sanayisi - Mardin
E) Kağıt sanayisi - Muğla

Çözüm: Sanayi tesislerinin dağılımı, Türkiye coğrafyasından en çok sorulan sorulardan biridir. Burada ise ham maddeye yakın olma şartı sorulmuştur.

B) Balıkesir'de ayçiçeği, zeytin gibi yağ bitkileri üretilir, dolayısı ile yağ sanayisinin burada kurulmasında ham madde etkilidir.
C) Çorum'da şeker pancarı üretilir. Ham madde etkendir.
D)  Mardin'de fosfat çıkarılır ve gübrenin ham maddesidir.
E) Muğla, Ege Bölgesi'nin en gür ormanlarına sahip olduğundan ham madde için kağıt sanayisi buraya kurulmuştur.
A) Samsun'da bakır çıkarılmaz. Bakır işleme tesisinin buraya kurulmasının nedeni ulaşım koşullarının uygun olmasıdır.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

Türkiye maden çeşitleri bakımından zengin bir ülkedir. ancak bazı madenlere rastlanmaz.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

A) Kurşun, Çinko, Manganez
B) Boksit, Demir, Bakır
C) Antimon, Manganez, Tungsten
D) Kobalt, Platin, Titanyum
E) Kükürt, Bakır, Demir

Çözüm: Türkiye dört farklı jeolojik süreci sırası ile yaşayan bir arazi yapısına sahip olması, ayrıca yanardağların bulunması nedeniyle de yer altı çeşitliliği yüksek olan bir ülkedir.

A) Kurşun, Çinko: Elazığ,  Manganez: Adana
B) Boksit: Antalya,  Demir: Sivas, Bakır: Artvin
C) Antimon, Manganez: Bilecik  Tungsten: Bursa
D) Kobalt, Platin, Titanyum: Türkiye Coğrafya'sında yer almayan kaynaklardandır.
E) Kükürt: Isparta,

Time Dergisi'ne Göre Yılın Kişisi? 2014

Aşağıdakilerden hangisi Time Dergisi'ne göre yılın (2014) kişisi seçilmiştir?

A) Mahatma Gandi
B) Malala Yusufzay
C) Narendra Modi
D) Bharatiya Janata
E) Joshua Wong

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder.

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder. Türkiye'de 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre fizyolojik nüfus yoğunluğu  240 kişidir.

Aşağıdaki illerimizin hangisinde fizyolojik nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha yhüksektir.

A) Şanlıurfa
B) Konya
C) İstanbul
D) Mersin
E) Nevşehir

Çözüm: Soru kökünde söylendiği üzere

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu = Toplam Nüfus / Tarım Alanları


Seçeneklerden yüz ölçümü en dar ve toplam nüfusu en fazla olan kent doğru cevabı verecektir. Verilen seçeneklerde İstanbul hem yüz ölçümü küçük hem de nüfus miktarı fazladır.

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A) Konya il merkezi dışındaki çevre yerleşmelerin tenha olması
B) Akdeniz Bölgesi'nde karstik arazinin geniş yer tuttuğu Taşeli Platosu'nun seyrek nüfuslanması
C) İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kırsal kesimde yapı malzemesi olarak kerpicin kullanılması
D) Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmenin görülmesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üstünde olması

Çözüm: Soruda Nüfus dağılığımı belirleyen doğal unsurlar sorulmaktadır.

A'daki yağış miktarının az olmasından,
B'de kalkerli arazide tarımın zor olmasından,
C'de yağışın az killi toprağın yaygın olmasından,
D'de arazinin engebesinden dolayı kıyı ile iç kesimler arasındaki yaşanan iklim farklılığından kaynaklanan doğal etkenlerdir.
E'deki örnek ise toplam nüfusun bölge yüz ölçümü ile oranlanması ile elde edilir. Bu durum, bölgenin yüz ölçümünün dar olması ile ilgilidir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi Türkiye'deki arazi kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir.

Türkiye yer şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Yer şekillerinin farklılık göstermesi arazi kullanımında da farklılıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi Türkiye'deki arazi kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir.

A) Ova, plato ve volkanik arazilerde tarım ve yerleşme gelişmiştir.
B) Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yerşekilleri ve iklime bağlı olarak hayvancılık gelişmiştir.
C) Delta ovalarımız tarım, sanayi ve yerleşmelerin yoğunlaştığı alanlardır.
D) İklim ve topoğrafik şartların imkan verdiği yerlerde kış sporları yapılmaktadır.
E) Doğusu ve güneydoğusu önemli hidroelektrik enerji potansiyeline sahiptir.

Çözüm:

Türkiye arazisi farklı nedenlerden dolayı farklı amaçlarla kullanılır. Soru bu kullanım alanları ile ilgili yanlış bir ifade aramaktadır.

"Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yerşekilleri ve iklime bağlı olarak hayvancılık gelişmiştir." ifadesi yanlıştır. Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında  hayvancılık az da olsa  gelişmiştir ama asıl gelişen tarımdır.

İç Anadolu'da hasat mevsiminin Doğu Anadolu'dan daha önce başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin her ikisinde de karasal iklim görülür.

Buna karşın İç Anadolu'da hasat mevsiminin Doğu Anadolu'dan daha önce başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu'da tarım ile uğraşan nüfus oranının yüksek olması
B) İç Anadolu'nun daha alçak enlemlerde yer alması
C) İç Anadolu'nun denizel etkiye daha açık olması
D) İç Anadolu'nun ortalama yükseltisinin daha az olması
E) İç Anadolu'da sulama imkanlarının daha geniş olması

Çözüm: 

A)  İç Anadolu'da tarımsal nüfusun iklim elemanlarına bir etkisi yoktur.
B) Enlem yağış dağılışını pek etkilemez, etkilemiş olsa bile bu iki bölgenin enlem değerleri birbirine yakındır.
C) Ne İç Anadolu ne de Doğu Anadolu Bölgesi'nde denit etkisi görülmez.
D) İki bölge karasal olsa da yükselti farklılığı yağış farkına yol açar. Bundan dolayı doğru seçenek D'dir.
E) Sulama imkanlarının hasat süresiyle ilgisi bulunmamaktadır.

Varlık vergisinin çıkarılması

CHP meclis grubu, 1942'de varlık vergisini kabul ederek

I. savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan verigi alma,
II. ekonomide serbestliği ön plana çıkarma,
III. devlet gelirlerini artırma

amaçlarından hangilerini uygulamaya geçirmek istemiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Çözüm: Varlık vergisi 2. Dünya Savaşı sırasında çıkarılmıştır. Verginin çıkarılmasında

  • 2. Dünya Savaşı yıllarında savaş durumundan faydalanarak zengin olanlardan vergi alma,
  • devlet gelirlerini artırma amaçları etkili olmuştur.
Ekonomide serbestliği ön plana çıkarma "liberal ekonomi modeli" benimsenmesiyle ilgilidir. Bu durumun varlık vergisi ile ilgisi yoktur. 

Atatürk Döneminde üye olunan kuruluşlar

Türkiye,

I. Milletler Cemiyeti
II. Avrupa Konseyi,
III. Briand-Kellog Paktı

kuruluşlarından hangilerine Atatürk Döneminde üye olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Türkiye,

  • I. Milletler Cemiyeti'ne 1932'de
  • II. Avrupa Konseyi'ne 1949'da 
  • III. Briand-Kellog Paktı'na 1929
üye olmuştur. 


cumhuriyet rejiminin ulusallığı,dini istismarın önlenmesi, laikleşebilen bir toplum yapısının varlığı

"Bazı kimseler asri (çağdaş) olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların maksadı, İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir?"

Atatürk yukarıdaki sözleri ile 

I. cumhuriyet rejiminin ulusallığı,
II. dini istismarın önlenmesi,
III. laikleşebilen bir toplum yapısının varlığı

durumlarından hangilerini vurgulamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: Atatürkün sözleri incelendiğinde çağdaş olmayı kafirlik sayanların eleştirildiği görülmektedir. Buna göre

  • II. dini istismarın önlenmesi,
  • III. laikleşebilen bir toplum yapısının varlığı,
durumlarının vurgulanmış olduğu görülmektedir. 


Latin Harflerine geçiş ve "Elifba Raporu"

Başvekaletin 29 Mayıs 1928 tarihli emri gereğince Maarif Vekaleti tarafından Latin Harflerine geçişi ve uygulamasını incelemek üzere kurulan ve incelemeleri sonunda "Elifba Raporu" hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Dil Kurumu
B) Geçici İcra Heyeti
C) Tahkikat Komisyonu
D) Dil Encümeni
E) Morfoloji Enstitüsü