KPSS İnkılap Tarihi Notları - 1

1. Mustafa Kemal 31 Mart İsyanı'nda Kolağası (Kurmay Yüzbaşı) rütbesi ile Hareket Ordusu'nda görev almıştır,

2. Temsil Heyetinin;
 • Kurulma Fikri: Amasya Genelgesi
 • Kurulması: Erzurum Kongresi
 • Ulusal Nitelik Kazanması: Sivas Kongresi
3. Amasya Genelgesi'ni imzalayanlar:
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele 
 • Ali Fuat Cebesoy
4. Amasya Genelgesi'ni onaylayanlar:
 • Kazım Karabekir
 • Cemal Paşa  
5. Erzurum Kongresi'ni toplayan: Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti,

6. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerini toplayan: Reddi İlhak Cemiyeti,

7. İslam Teali Cemiyeti'nin (zararlı cemiyet) yayın organı: İkdam Gazetesi,

8. I. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların içerisinde en uzun süreli olanı azınlık ayaklanmalarıdır. Özellikle Rumların isyanı düzenli ordunun kurulması ile 6 Şubat 1923'te bastırılabildi,

9. Moskova Antlaşmasında yer alan "iki tarafın birbirinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi ile Sevr Antlaşması kastedilmiştir.

10. Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal Paşa'ya meclsin tüm yetkileri verilmiş (yasama, yürütme, yargı) 3 aylık bir süre için Başkomutan seçilmiştir.

11. TBMM, Mustafe Kemal Paşa'ya "Meraşellik" rütmesi ve "Gazilik" ünvanı Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında verilmiştir  (19 Eylül 1921),

12. Kafkas sınırı Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Gürcistan ve Ermenistan ile yapılan
Kars Antlaşması ile kesinleşmiştir,

13. Almanya'nın I. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını tehdit eden eylemleri nedeni ile Türkiye, boğazların güvenliğini sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurdu,

14. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
 • Boğazlar sorunu tamamen çözüme kavuştu,
 • Türkiye, boğazlarda asker bulundurabilme yetkisi ile Doğu Akdeniz'de ve uluslararası dengelerde önemi arttı,
15. Halkçılık; Cumhuriyetçiliğin ve Milliyetçiliğin ortak sonucudur,

16. Türk Dil ve Tarih Kurumları'nın açılması Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir,

17. Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasa'sı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur (1921),

18. Amasya Görüşmelerine İstanbul Hükümeti adına katılan görevli Salih Paşa'dır

19. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştır,

20. I. TBMM:
 • Düzenli orduyu kurmuştur,
 • Anayasayı yapmıştır,
 • Ülkeyi işgalden kurtarmıştır,
 • Saltanatı kaldırmıştır,
 • Lozan'a heyet göndermiştir, 
21. Kurtuluş Savaş'nın "Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu" ilkesi ilk kez Erzurum Kongresi'nde yer almıştır,

22. Demokrat Parti'nin kurulmasına sebep olan kanun: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

23. Milli Mücadeleye karşı yapılan ayaklanmalar karşısında mücadele yanlısı fetva veren: Rıfat Börekçi,

24.  Mustafa Kemal ve Fethi Okyar'ın İstanbul'da çıkardıkları gazete: Minber,

25. Mustafa Kemal'in sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser Bozkurt (H.C Armstrong),

26. Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti CHP-AP,

KPSS Tarih Notları - 1

1. Osmanlı ve İngiltere karşısında Fransa ve Rusya'nın karşılıklı ittifaklarının kararlaştırıldığı antlaşma: Tilsit Antlaşması
2. Sırpların bağımsızlık serüveni
 • Bükreş Antlaşması: İmtiyaz
 • Edirne Antlaşması: Özerklik
 • Berlin Antlaşması: Bağımsızlık
3. Osmanlı Donanmasının 1827'de Navarin'de yakılmasının en önemli sebebi Yunan İsyanı,
4. Rum isyanını acımasız yöntemlerle bastıran kişi: Tepedelenli Ali Paşa,
5. Osmanlı'dan önce Avrupa'ya öğrenci gönderen Mısır'da tıp okulu açan, su kanalları yapan, orduyu modernize ettiren kişi: Kavalalı M. Ali Paşa,
5. Balta Lİmanı Antlaşması ile dışarıdan gelen hertürden malın önü açıldığı için önemini büyük ölçüde yitiren uygulama: Yed-i Vahit (Tekel),
6. 1859'da ortaya çıkan amacı Abdülmecit'i tahttan indirip yerine Abdülaziz'i getirmek olan ancak başarısızlıkla sonuçlanan olay: Kuleli Olayı,
7.  Macarları ve Lehleri vereceğime toprağımı ve tacımı veririm diyen Osmanlı Padişahı: Sultan Abdülmecid,
8. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın (93 Harbi) üç dev ismi
 • Nene Hatun
 • Gazi Osman Paşa
 • Gazi Ahmet Muhtar Paşa 
9. II. Mahmut Zamanında oluşturulan Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunun başkomutanlığı için oluşturulan makam: Seraskerlik Makamı,
10. Osmanlı Devleti'nde ilk defa çok partili dönem II. Meşrutiyet döneminde yaşanmıştır,
Partiler
 • İttihat ve Terakki
 • Hürriyet ve İtilaf
 • Ahrar (Hürler) Fırkası
11. Malazgirt savaşında Bizans'tan Türkler tarafına saf değiştiren boylar: Uzlar, Peçenekler,
12. Gulam Sistemi'ni ilk defa Karahanlılar kullandı,
13. Toprak fethedenin maldır: Kılıç Hakkı,
14. Maden işlemeciliği ilk kez: Karasuk Kültürü'nde görülür,
15. Kavimler Göçü Alman Destanı olan Nibelungen'e konu olmuştur,
16. Kutatgu Bilig'e göre törenin değişmez hükümleri:
 • Adalet (Konilik)
 • Faydalılık (Uzluk)
 • Eşitlik (Tüzlük)
 • İnsanlık (Kişilik) 
17. Türk Adı;
 • Kaşgarlı Mahmut: Olgunluk Çağı
 • İran Kaynakları: Güzel İnsan
 • Çin Kaynakları: Miğfer
 • Ziya Gökalp: Nizam Sahibi, Töreli
18. Türk adı ençok coğrafi yakınlıktan dolayı Çin kaynaklarında geçmektedir,
19. Türklerin Toprak Ana diye isim verdikleri yer Ötüken,
20. Atı evcilleştiren Türklerdir,
21. I. Mahmut döneminde Humbaracı Ocağı'nın başına getirilen aslen Fransız olan askeri uzman Humbarı Ahmet Paşa (Comte de Bonneval),
22. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Han adıyla belirtilen Hun Hükümdarı: Mete Han'dır.
23. Yeniçerilerin sefere çıkmadan önce okuduğu dua: GÜLBANK
24. En uzun süre yönetim merkezi olan Osmanlı sarayı: Topkapı Sarayı,
25. Veraset değişikliğini ilk yapan I. Murat, son yapan I. Ahmet,
26. Osmanlı Devleti'nde ilk çocuk hastanesi açtıran padişah: II. Abdülhamit,
27. Osmanlı Devleti'nin ilk sarayı: Bey Sarayı (Bursa),
28.  Cülus bahşişi geleneğini zorunlu yapan: Fatih Sultan Mehmet,
29. İlk vakıf teşkilatını Osmanlıda kuran: Orhan Bey,
30. Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı: KIRIM/KEFE,
31. İlk kez sultan ünvanını kullanan padişah: Orhan Bey,
32. Kavimler Göçü'nün başlamasında etkili olan Türk lider: BALAMİR,
33. Asya Hun devletinin kurucusu TEOMAN,
34. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan devletler
 • Avarlar,
 • Sasaniler,
 • Akhunlar 
35. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti: Asya Hun devleti (Büyük Hun),

36. Tarihte bilinen ilk Türk Topluluğu: İskitler (Sakalar)
37. Türk kelimesi ilk kez Çin kaynaklarında geçiyor, Türkiye kelimesi ilk kez Bizans kaynaklarında geçiyor,
38. Latin Alfabesi ile çıkarılan ilk gazete: Mardin Gazetesi (1928),
39. Osmanlıda ilk nüfus sayımı 1831 II. Mahmut Dönemi,
40. Cumhuriyet dönemi ilk nüfus sayımı: 1927
41. Osmanlı Devleti'nde altın ve gümüş paraların kullanıldığı dönemlerde paranın içindeki değerli metal oranını azaltarak paranın değerini düşürme işlemine Tağşiş denir. 
42. Türk tarihinin bilinen en eski Türkçe yazılı belgeleri olarak kabul edilen Göktürk (Orhun) kitabeleri, Kutluk Devleti zamanında Bilge Kağan, Kültigin, ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.
43. Osmanlı Devleti'nin boğazlar ile ilgili egemen devlet olarak imzaladığı son antlaşma: 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması,
44. Berlin Konferansı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile;
 • İlk kez çok sayıda azınlık Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlık kazandı,
 • İlk kez Ermeni Sorunu Başladı

45. Meclik kararı ile tahttan indirilen ilk padişah II. Abdülhamit'tir,
46. Osmanlı Devleti ilk kez Bükreş Antlaşması ile gayri müslim bir azınlığa (Sırplar) siyasi ayrıcalık tanımıştır.
47. Osmanlı Sarayları;
 • Bursa Sarayı (14.yy),
 • Edirne Sarayı (14.yy),
 • Topkapı Sarayı (15.yy),
 • İshak Paşa Sarayı (18.yy),
 • Beylerbeyi Sarayı (19.yy),
 • Çırağan Sarayı (19.yy),
 • Yıldız Sarayı (19.yy)
 • Dolmabahçe Sarayı (19.yy) 
48. 1841 Londra Konferansı ve Boğazlar Sözleşmesi ile boğazlar ilk defa uluslararası bir statü kazanmış, Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir.
49. Osmanlı'da devlet memuru olabilmenin tek şartı Müslüman olmaktı. Ancak bu şart 1856 Islahat Fermanı ile kaldırıldı,
50. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de çıkarılan vergiler
 • Varlık Vergisi,
 • Milli Koruma Kanunu,
 • Toprak Mahsulleri Vergisi,
51. İtalya ve Almanya'ya Savaş ilan edenlerin Birleşmiş Milletlere Alınacağını belirten konferans: Yalta Konferansı,

52.  Hacı Halife yada Hacı Kalfa lakapları ile tanınan Fezleke ve Keşfi Zünun adlı eseri yazan: Katip Çelebi,

53. Osmanlıda divana sadrazamların başkan olarak katılması geleneğini ilk başlatan hükümdar: II. Mehmet,

54. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzurum merkezli kurulan Mama Hatun Türbesi, Üç Kümbetler mimari eserleri yaptıran beylik: Saltuklular,

55. Osmanlı tarihinde ilk kez geniş çapta Balkanlardan Anadolu'ya göç yaşanmasına sebep olan antlaşma Ayestefanos Antlaşması,

56. II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletlerin Türkiye'yi Savaşa sokmak için düzenledikleri konferanslar: Kahire ve Adana,

57. Osmanlı Devleti'nde Topkapı sarayındaki en eski köşk Çinili Köşk,

Bab-ı Ali Baskınında rol alan kişiler

I - Enver Paşa
II - Talat Paşa
III - Nazım Paşa

Yukarıdaki isimlerden hangileri Bab-ı Ali Baskınında etkin rol almıştır?

A) Yanlız I
B) Yanlız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Bab-ı Ali Baskını sonrasında sadrazam

Bab-ı Ali Baskını sonrasında aşağıdakilerden hangisi Sadrazam makamına atanmıştır?

A) Ziya Paşa
B) Cemaleddin Paşa
C) Kamil Paşa
D) Mahmud Şevket Paşa
E) Enver Paşa

Kovuşturma evreleri nelerdir?

I. Müdafii
II. Şüpheli
III. Vekil
IV. Zabıt Katibi

Yukarıdakilerden hangileri kovuşturma evresinde yer almaz?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

Şehzadeler müzesi hangi ildedir?

Şehzadeler müzesi hangi ildedir?

A) Edirne
B) Kırşehir
C) Amasya
D) Malatya
E) Bursa

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun öngördüğü usuller

Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun öngördüğü usullerden biri değildir?

A) Açık teklif ihale usulü
B) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
C) Kapalı Teklif usulü
D) Yarışma
E) Pazarlık

Nüfus yoğunluğunun "EN AZ" olduğu il

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus yoğunluğunun  "EN AZ" olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilecik
B) Malatya
C) Bayburt
D) Tunceli
E) Erzurum

Türkiye'de nüfus yoğunluğunun "EN FAZLA" olduğu il

TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus yoğunluğunun  "EN FAZLA" olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konya
B) İstanbul
C) Bursa
D) Kayseri
E) Erzurum

Türkiye'nin "EN AZ" nüfusa sahip ili

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin "EN AZ" nüfusa sahip ili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Artvin
B) Bayburt
C) Hatay
D) Van
E) Erzurum

Bostan ve Gülistan kime aittir?

Doğu Edebiyatının şöhretli eserleri arasında yer alan Bostan ve Gülistan kime aittir?

A) Fuzuli
B) Nedim
C) Sadi Şirazi
D) Firdevsi
E) Ömer Hayyam

Babıali baskını hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Babıali baskını hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

A) IV. Mehmet
B) V. Mehmet
C) II. Abdülhamit
D) Vahdettin
E) Abdülmecid

Şeyhülmuharririn ünvanlı Türk gazateci ve yazar kimdir?

Şeyhülmuharririn ünvanlı Türk gazateci ve yazar kimdir?

A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Nazım Hikmet
C) Ahmet Kabaklı
D) Rıfat Ilgaz
E) Çetin Altan

2016 Atletizm Şampiyonası'nın aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenmesine karar verilmiştir?

2016 Atletizm Şampiyonası'nın aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenmesine karar verilmiştir?

A) Hollanda
B) Danimarka
C) İngiltere
D) Malezya
E) Finlandiya

2016 Yaz Olimpiyatları'nın aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmesine karar verilmiştir?

2016 Yaz Olimpiyatları'nın aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmesine karar verilmiştir?

A) Türkiye
B) Brezilya
C) Şili
D) Arjantin
E) Japonya

İslam İşbirliği Teşkilatı 2016-2019 dönem başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

İslam İşbirliği Teşkilatı 2016-2019 dönem başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye
B) Iran
C) Malezya
D) Endonezya
E) Katar

2016 Dünya Enerji Kongresi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmasına karar verilmiştir?

2016 Dünya Enerji Kongresi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmasına karar verilmiştir?

A) İstanbul
B) Londra
C) Paris
D) Milan
E) Brüksel

ABD ile Osmanlı arasında ilk diplomatik ilişkiler hangi padişah döneminde başlamıştır?

ABD ile Osmanlı arasında ilk diplomatik ilişkiler hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) II. Mahmut
B) Abdülmecit
C) III. Abdülhamit
D) III. Selim
E) II. Süleyman

2016 Dünya Botanik EXPO aşağıdaki şehrilerden hangisinde yapılmasına karar verilmiştir?

2016 Dünya Botanik EXPO aşağıdaki şehrilerden hangisinde yapılmasına karar verilmiştir?

A) Yalova
B) İstanbul
C) Antalya
D) İzmir
E) Aydın

Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji santrali

Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji santrali  aşağıdaki ülkelerden hangisinde yer alır?

A) Fas
B) Cezayir
C) Libya
D) Katar
E) Dubai

2017 Dünya Petrol Kongresi'nin hangi ülkede yapılmasına karar verilmiştir

2017 Dünya Petrol Kongresi'nin hangi ülkede yapılmasına karar verilmiştir?

A) Almanya
B) Türkiye
C) Birleşik Arap Emirlikleri
D) Rusya
E) ABD

Türkiye'nin "EN FAZLA" nüfusa sahip ili

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konya
B) İzmir
C) Bursa
D) İstanbul
E) Erzurum

Bab-ı Ali Baskını Başbakan

Bab-ı Ali Baskını'ndan sonra silah zoru ile istifa ettirilen başbakan kimdir?

A) Kamil Paşa
B) Mahmut Şevket Paşa
C) Sait Halim Paşa
D) Talat Paşa
E) Enver Paşa

Bab-ı Ali Baskını ne zaman oldu?

Bab-ı Ali Baskını hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 1913
B) 1914
C) 1915
D) 1916
E) 1917

1982 Anayasası’nın değiştirilemez maddeleri

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın değiştirilemez olan ikinci maddesinde yer almaz?

A) Atatürk milliyetçiliği
B) Demokratik devlet
C) İnsan haklarına saygılı devlet
D) Sosyal hukuk devleti
E) Devletin Başkenti

Kişi hakkında gaiplik kararının alınması

Kişi hakkında gaiplik kararının alınması aşağıdakilerden hangisinin yetkisi dahilindedir?

A) İl Emniyet Müdürlüğü
B) Nüfus Müdürlükleri
C) Mahkemeler
D) İlçe Emniyet Müdürlüğü
E) Valilik

Fatih'ten sonra sarayı tekrar halka açan osmanlı padişahı kimdir

Fatih'ten sonra sarayı tekrar halka açan osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Selim
B) II. Selim
C) I. Süleyman
D) II. Osman
E) II. Ahmet

Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde savaştığı tek devlet hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde savaştığı tek devlet hangisidir?

A) Hollanda
B) İspanyai
C) Avusturya
D) İran
E) Venedik

İlk Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

İlk Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceride-i Havadis
B) Takvim-i Vakayi
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tasvir-i Efkar
E) İbret

Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceride-i Havadis
B) Takvim-i Vakayi
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tasvir-i Efkar
E) İbret

Atilla İlhan Eserleri

Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın eserleri arasında yer almaz?

A) Sokaktaki Adam
B) Gazi Paşa
C) Bıçağın Ucu
D) Yengecin Kıskacı
E) Teneke

Sultan-ı İklimi Rum Kimdir

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde  Yıldırım Bayezid'ın halifeden "Sultan-ı İklimi Rum" unvanı alması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Haçlıların yenilgiye uğratılmasının
B) Edirne’nin fethedilmesinin
C) Anadolu Hisarı’nın inşa edilmesinin
D) Timur Anadolu’ya girmesinin
E) Anadolu Beylerbeyliğinin kurulmasının

Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü ilk kez hangi padişah döneminde kabul etmiştir?

Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü ilk kez hangi padişah döneminde kabul etmiştir?

A) III. Ahmet
B) Abdülmecit
C) III. Abdülhamit
D) III. Selim
E) II. Süleyman

İsyanla tahta çıkıp isyan ile tahttan inen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

İsyanla tahta çıkıp isyanla tahttan inen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Ahmet
B) II. Ahmet
C) III. Ahmet
D) I. Selim
E) II. Süleyman

İftarlık Gazoz filminin başrol oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

İftarlık Gazoz filminin başrol oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağatay Ulusoy
B) Abdullah Oğuz
C) Kerem Bursin
D) Cem Yılmaz
E) Kıvanç Tatlıtuğ

"İftarlık Gazoz" filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

İftarlık Gazoz filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atilla Cengiz
B) Abdullah Oğuz
C) Yüksel Aksu
D) Sinan Çetin
E) Şahin Gök

Kandiye Kuşatması aşağıdaki hangi iki devlet arasında gerçekleşmiştir?

Kandiye Kuşatması aşağıdaki hangi iki devlet arasında gerçekleşmiştir?

A) Osmanlı - Cenevizler
B) Osmanlı - Bizans
C) Osmanlı - Rusya
D) Osmanlı - Venedikler
E) Osmanlı - Portekiz

Türkiye-Suriye gümrük kapısı adı

Türkiye-Suriye sınır kapısı adı nedir?

A) Dilucu
B) Gürbulak
C) İpsala
D) Kapıkule
E) Yayladağı

Şehzadeler şehri olarak bilinen ilimiz

Şehzadeler şehri olarak bilinen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edirne
B) Kırşehir
C) Bursa
D) Amasya
E) Malatya

"Sigara Bırakma Danışma Hattı"

Sigara Bırakma Danışma Hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alo 170
B) Alo 171
C) Alo 172
D) Alo 173
E) Alo 174

Osmanlı'nın 20 yıldan fazla süren kuşatmanın ardından Venediklerden aldığı kale aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı'nın 20 yıldan fazla süren kuşatmanın ardından Venediklerden aldığı kale aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adakale
B) Azak Kalesi
C) Gence Kalesi
D) Kandiye Kalesi
E) Navarin Kalesi

Osmanlı'da ilmiye sınıfının başında aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

Osmanlı'da ilmiye sınıfının başında aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

A) Reisülküttap
B) Şeyhülislam
C) Kazasker
D) Hekimbaşı
E) Sadrazam

Hangisine atanabilmek için Türk veya Müslüman doğmak zorunluluğu bulunmamaktadır?

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlerde hangisine atanabilmek için Türk veya Müslüman
doğmak zorunluluğu bulunmamaktadır?


A) Hekimbaşı
B) Müderris
C) Beylerbeyi
D) Kazasker
E) Müneccimbaşı

Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu

Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Silah Taciri
B) Kaplumbağa Terbiyecisi
C) Mihrap
D) Arzuhalci
E) Mimozalı Kadın

Anadolu’daki ilk Türk beyliklerine ait olduğu söylenemez?

Aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin Anadolu’daki ilk Türk beyliklerine ait olduğu söylenemez?

A) Divriği Ulu Cami
B) Erzurum Ulu Cami
C) Niksar Ulu Camisi
D) Malabadi Köprüsü
E) Buruciye Medresesi

Dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi hangi ülkede

Dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi aşağıdaki ülkelerden hangisine hayata geçirildi?

A) Cezayir
B) Fas
C) Tunus
D) Libya
E) Nijerya

Anayasa Mahkemesi başkanı kimdir?

Haşim Kılıç'ın emekliye ayrılması ile Anayasa Mahkemesi başkanı kim seçilmiştir?

A) Zühtü Arslan
B) Burhan Üstün
C) Serruh Kaleli
D) Hicabi Dursun
E) Kadir Özkaya

Silah Taciri Tablosu

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'de yer alan Silah Taciri isimli tablo aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?

A) Osman Hamdi Bey
B) Hoca Ali Rıza
C) Şeker Ahmet Paşa
D) İbrahim Çallı
E) Fikret Mualla

Elifba Raporunu hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Elifba Raporunu hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Tarih Kurumu
B) Türk Dil Kurumu
C) Dil Encümeni
D) Dil Enstitüsü
E) Tahkikat Komisyonu

Süleyman Demirel kaçıncı cumhurbaşkandır?

Süleyman Demirel kaçıncı cumhurbaşkandır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

Boğaziçi Köprüsü hangi yıl açılmıştır?

Boğaziçi Köprüsü hangi yıl açılmıştır?

A) 30 Ekim 1970
B) 30 Ekim 1971
C) 30 Ekim 1972
D) 30 Ekim 1973
E)  30 Ekim 1974

Hangisinden sonra Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?

Aşağıdaki deniz savaşlarından hangisinden sonra Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir?

A) Rodosun Fethi
B) Kıbrısın Fethi
C) Çalıbey Deniz Savaşı
D) Preveze Deniz Savaşı
E) İnebahtı Deniz Savaşı

Avrupa başkentlerinde ilk geçici elçiliklerin açılması

Osmanlı Devleti’nin Avrupa başkentlerinde ilk geçici elçilikleri açması aşağıdaki padişahlardan
hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?


A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) IV.Murat 
D) I. Abdülhamit
E) III. Ahmet

Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıklarında yayımladıkları

Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıklarında yayımladıkları ve bir tür genelge niteliği taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaletname
B) Ferman
C) Siyasetname
D) Berat
E) Yasakname

Dünya Çevre Performansı Endeksi'nde EN İYİ ÜLKE

Dünya Çevre Performansı Endeksi'nde en iyi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danimarka
B) Finlandiya
C) Slovenya
D) Estonya
E) Fransa

Preveze Deniz Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

Preveze Deniz Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1522
B) 1571
C) 1577
D) 1538
E) 1535