İnkılap tarihi kronolojisi - Kpss genel Kültür

I. Hatay'ın Anavatana katılması
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
III. Sadabat Paktı'nın imzalanması
IV. Balkan Antantı'nın imzalanması

Kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) III, IV, I, II
B) IV, II, III, I
C) II, I, IV, III
D) III, I, II, IV
E) I, II, III, IV

Akdeniz'de saldırgan tavır gösteren ülke - Kpss Genel Kültür

Sadabat Paktı;

I. İngiltere
II. ABD
III. İtalya

öncelikle yukarıdaki ülkelerden hangisi veya hangilerinin Doğu Akdeniz'deki saldırgan tavrına karşı kurulmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E)  II ve III

2017 Golden Globe'da 7 ödül alan Ryan Goslig ve Emma Stone'un oynadığı film hangisidir?

2017 Golden Globe'da 7 ödül alan Ryan Goslig ve Emma Stone'un oynadığı film hangisidir?

A) The Night Of
B) La La land
C) Moonlight
D) Deadpool
E) City of Stars

KPSS Genel Kültür Osmanlı Tarihi İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt

KPSS Genel Kültür Osmanlı Tarihi İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt


15. ve 19. yüzyıl arasında İstanbul'un temizliğinden sorumlu örgüt hangisidir?

A) Lağımcılar
B) Lodosçular
C) Gedik teşkilatı
D) Kethüdalar
E) Arayıcı Esnafı

7 KPSS Genel Kültür Atatürk Dönemi Dış Politikası Soru ve Çözümleri

7 KPSS Genel Kültür İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi Dış Politikası Soru ve Çözümleri


1. Atatürk döneminde gerçekleşen;

I. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olması,
II. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi ile boğazlar üzerinde tam egemenlik sağlaması,
III. Musul sorununun İngiltere ile Türkiye'nin anlaşarak sonuçlandırması,

gelişmelerden hangisi ile Türkiye'nin Misak-ı Milliden taviz vermek zorunda kaldığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Çözümleme: Musul sorunu Lozan Konferansında Türkiye ve İngiltere'nin yapacağı görüşmelere bırakılmıştır. Musul Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer almasına rağmen Ankara Antlaşması ile (1926) İngiltere lehine çözülmüştür.

Batı rüzgarlarının etkili olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin söylenemez?

Batı rüzgarlarının etkili olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin söylenemez?

A) Cephesel yağışlar görülebilmektedir.
B) Yıl içerisinde 4 mevsim yaşanır.
C) Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz.
D) Ekvator'un kuzeyinde bulunur.
E) 30 ve 60 derece enlemleri arasında yer alır.

Osmanlı Devletinde İstanbulun yönetiminden sorumlu kişiler - kısaca

Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un yönetiminde;
I. taht kadısı,
II. beylerbeyi,
III. yeniçeri ağası
görevlilerinden hangilerinin herhangi bir rolü yoktur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye İdaresi, Lonca Teşkilatı

Osmanlı sanayisinin dışa bağımlı hale gelmesinde;

I. Kapitülasyonlar
II. Duyun-u Umumiye İdaresi
III. Lonca Teşkilatı

hangilerinin etkisinin olmadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) Abdülmecit
B) V. Murat
C) Abdülaziz
D) II. Abdülhamit
E) II. Mahmut

Çok partili hayata geçişi engelleyen olaylar

Çok partili demokrasiye geçişin bir süre ertelenmesinde;

I. Menemen Olayı
II. Çerkez Ethem Ayaklanması
III. Kıbrıs'ın İşgal edilmesi

yukarıdakilerden hangilerinin etkisi yoktur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

İttihat Terakki Cemiyeti, Balkanlarda oldukça etkindi

1908 yılında Meşrutiyet'in yeniden ilanında önemli rolü olan Mustafa Kemal'in de bir dönem üyesi olduğu İttihat Terakki Cemiyeti, Balkanlarda oldukça etkindi.

Bu gelişmede 

I. bölgede müslüman nüfusun azınlıkta olması
II. Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunlar yaşaması
III. bölgenin merkezi yönetimin baskısından uzak olması

durumlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Mustafa Kemal Paşa'nın Sine-i Millete Dönme Kararı

Mustafa Kemal Paşa'nın sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk Cumhurbaşkanı olması
B) Başkomutanlık yetkilerini kabul etmesi
C) Tekalif-i Milliye emirlerinin yayınlanması
D) Askerlik mesleğinden ve resmi görevinden istifa etmesi
E) İnkılapları gerçekleştirmesi

Doğu Roma ve Batı Roma arasındaki farklar

Roma İmparatorluğu'nun 395'te ikiye ayrılması ile Doğu Roma (Bizans) dini ve kültürel açıdan Batı Roma'dan farklı bir çizgide varlığını sürdürmüştür?

Aşağıdakilerden hangisi Doğu ve Batı arasındaki temel farklılıklar arasında yer almaz?

A) Mimari özellikleri
B) Latin kültürü
C) Mezhep farklılığı
D) Resmi dilleri
E) Yönetim biçimi

Herhangi bir konu hakkında verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline

Herhangi bir konu hakkında verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline ne denir?

A) Yönetmelik
B) Kararname
C) Fezleke
D) Kanun
E) Mutabakat

Mustafa Kemal'in askeri stratejileri

Mustafa Kemal'in

- Çanakkale Muharebesi'nde
- Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nde
- Sakarya Muharebeleri'nde
- Büyük Taarruz'da

askerlerine birbirinden farklı emirler vermesi ve farklı askeri stratejiler uygulaması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) çok yönlülüğünün
B) ileri görüşlülüğünün
C) koşullara uygun davrandığının
D) askeri yanını ön plana aldığının
E) meydan savaşları ile ilgili tez hazırladığının


Mehmet Ravendi, Kadı Burhaneddin Anevi, İbn-i Bibi

Anadolu Selçuklu döneminde Mehmet Ravendi, Kadı Burhaneddin Anevi, İbn-i Bibi gibi tarihçiler yetişmiştir ve dönemleri ile ilgili önemli bilgiler vermiştir.

Buna göre;

I. Selçuklular'da tarih yazıcılığına önem verilmiştir,
II. Medreselerde okutulan dersler içinde tarih önemli bir yer tutmuştur,
III. Türklerde ilk tarih yazıcılığı Anadolu Selçukluları'nda görülmüştür,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III

Orta Asya'dan Türk göçlerini kolaylaştıran unsurlar

I. atın evcilleştirilmesi
II. tekerleğin bulunması
III. fetihçi karakter

Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Asya'dan Türk göçlerini kolaylaştıran unsurlar arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve ve II
E) I, II ve III

Ortaçağ Avrupa'sında kilise ve papalığın güç kazanması

Ortaçağ Avrupa'sında kilise ve papalığın güç kazanmasında

I. siyasi yapıda feodalizmin etkili olması,
II. batı roma imparatorluğunun yıkılması,
III. güçlü monarşik yapıların görülmemesi,

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlar

Trablusgarb Savaşı'nda

I. Oniki ada ve Rodos adasının işgal edilmesi
II. Çanakkale Boğazını abluka altına alması
III. Bölgenin geri kaldığını iddia etmesi

yukarıdakilerden hangileri İtalya'nın Osmanlı direnişini kırmaya yönelik attığı adımlardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Wilson İlkeleri'nin İmparatorluklar üzerindeki etkisi

I. Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi
III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması

ABD Başkanı Wilson'un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II, ve III

Yasama yetkisinin özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi, yasama organının Anayasa'ya aykırı olmamak şartı ile her konuyu ayrıntılı bir biçimde kanunla düzenleyebileceğini ifade eder?

A) Yetki genişliği
B) Yasama yetkisinin genelliği
C) Yetki transferi
D) Genel İrade
E) Yasama yetkisinin asliliği

TBMM Başkanlık Divanı

1982 Anayasası'na göre hangisi TBMM Başkanlık Divanının oluşumunda yer almaz?

A) Meclis Başkanı
B) Başkan vekilleri
C) Katip üyeler
D) Siyasi parti grupları
E) İdare amirleri


Serinleme süresi-Mülga-Kadük-Esneklik-İstikrar

Gensoru önergelerinin görüşülmesinin  gündeme alma kararının verildiği tarihten itibaren iki gün geçmedikçe görüşülmeye başlanmamasına ne ad verilir?

A) İstikrar
B) Esneklik
C) Kadük
D) Mülga
E) Serinleme Süresi

TBMM oylama türleri

TBMM üyelerinin el kaldırmaları ile yapılan oylama tipi hangisidir?

A) Açık oylama
B) Gizli oylama
C) İşaretle oylama
D) Kapalı oylama
E) Zorunlu oylama

Gensoru-Oylama-Güven istemi-Önerge

Hükümetin teşebbüsü ile siyasal sorumluluğun oluşması hangisi ile gerçekleşir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Oylama
D) Güven istemi
E) Önerge

Süresi bitmekte olan olağanüstü hal en fazla kaç ay uzatılabilir?

TBMM süresi bitmekte olan olağanüstü hal veya sıkıyönetim süresini en fazla ne kadar uzatabilir?

A) 2 ay
B) 3 ay
C) 4 ay
D) 5 ay
E) 6 ay

Atatürk milliyetçiliği hangi milliyetçilik anlayışını benimsemektedir?

Atatürk milliyetçiliği  hangi milliyetçilik anlayışını benimsemektedir?

A) Subjektif milliyetçilik
B) Etnik milliyetçilik
C) Sosyal milliyetçilik
D) Dini milliyetçilik
E) Liberal milliyetçilik

1982 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

1982 Anayasası'na göre egemenlik kime aittir?

A)  Cumhurbaşkanına
B) Başbakana
C) Bakanlara
D) Yargıya
E) Millete

Özel nitelikli kanunlar-kpss

Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlardan biridir?

A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Kesin Hesap Kanunu
D) İş Kanunu
E) Ceza Kanunları

TBMM Komisyonları

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de yer alan komisyonlardan biri değildir?

A) Çevre Komisyonu
B) SGK Komisyonu
C) Anayasa Komisyonu
D) Plan ve Bütçe Komisyonu
E) Dilekçe Komisyonu


TBMM'nin kendi çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne denir?

TBMM'nin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne denir?

A) Salt Çoğunluk
B) Yetersayı
C) Oturum
D) İçtüzük
E) Danışma Kurulu

Hangisi TBMM'nin iç yapısı içerisinde yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin iç yapısı içerisinde yer almaz?

A) Başkanlık divanı
B) Siyasi parti grupları
C) Danışma kurulu
D) Komisyonlar
E) Başbakan

Milletvekili seçilmeye engel haller

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel teşkil eder?
A) Çifte vatandaşlık
B) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
C) Askerlik hizmetini yapmış olmak
D) İlkokul mezunu olmak
E) Kısıtlı olmak

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
B) YSK kararlarına karşı Uyuşmazlık mahkemesine başvurulabilir.
C) Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır.
D) Seçimlerin denetimini yapar.
E) Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir.


TBMM'nin kanun yapma yetkisi

TBMM'nin kanun yapma yetkisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yasama yetkisi devredilemez.
B) Yetki, bakanlara aittir.
C) Yetki, başbakana aittir.
D) Yetki, hükümete aittir.
E) Yetki, MGK'ya aittir.


Siyasi haklar

Hangisi Türk vatandaşlarına tanınan siyasi haklardan biridir?

A) Çalışma hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
E) Konut hakkı

Siyasi parti kurmak için kaç kişi gereklidir?

Siyasi partiler kaç kişi ile kurulabilir?

A) En fazla 10
B) En az 20
C) En fazla 25
D) En az 30
E)  En az 60

Seçime katılan siyasi partilerin propagandalari

Seçime katılan siyasi partiler radyo ve televizyonda propaganda yapmak için yazılı olarak nereye başvurur?

A) TRT
B) RTÜK
C) YSK
D) İl Seçim Kurulu
E) TİKA

Grev ve lokavtın yasaklanması ve ertelenmesi

1982 Anayasası'na göre grev ve lokavtın yasaklanabilmesi ve ertelenmesi hangisiyle düzenlenmiştir?
A) Yönetmelik
B) KHK
C) Genelge
D) Tüzük
E) Kanun

Negatif statü hakları, Pozitif statü hakları, Aktif statü hakları

1982 Anayasası'na göre konut dokunulmazlığı hakkı, temel hak ve özgürlüklerden hangisi için düzenlenmiştir?

A) Negatif statü hakları
B) Pozitif statü hakları
C) Aktif statü hakları
D) Dayanışma hakları
E) Kolektif haklar

1982 Anayasası'nda hiçbir şekilde sınırlandırılamayacak temel hak ve özgürlükler

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda hiçbir şekilde sınırlandırılamayacak temel hak ve özgürlüklerden birisi olarak belirtilmemiştir?

A) Suç ve cezalar geçmişe yürütülememesi
B) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü
C) Yaşama hakkı
D) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaması
E) Mülkiyet hakkı

Roma Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1982 Anayasası'nın temel hak ve özgürlükler ile ilgili maddelerin belirlenmesinde hangi uluslararası sözleşmeye uyum sağlamasına dikkat edilmiştir?

A) Roma Sözleşmesi
B) Avrupa Sosyal Şartı
C) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E) Kyoto Protokolü


Hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar arasında yer alır?

A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Mal Bildirimi
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Dilekçe hakkı
E) Vergi ödevi

Hangisi hakkında kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılabilir?

Aşağıdakilerden hangisi hakkında kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılabilir?

A) Temel haklar
B) Kişi hakları ve ödevleri
C) Siyası haklar ve ödevler
D) Sosyal haklar ve ödevler
E) Bütçe

Sosyal haklardan hangileri devletin mali gücüne bağlı değildir?

Aşağıdaki sosyal haklardan hangileri devletin mali gücüne bağlı değildir?

A) Sendika hakkı
B) Konut hakkı
C) Sağlık hizmetleri
D) Çevrenin korunması
E) Sosyal güvenlik


Hak arama kurumlara başvurma hakkı

Bir ülkede insanların haklarını ilgili kurumlara başvurarak arayabilmeleri için sahip olmaları gereken hak hangisidir?

A) Seçme
B) Seçilme
C) Yasama
D) Dilekçe
E) Sosyal Güvenlik

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması

1982 Anayasası'na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir.

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan durumlardan biri değildir?

A) Savaş
B) Sıkıyönetim
C) Ohal
D) Tatbikat
E) Seferberlik

Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi 1982 Anayasası'nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi 1982 Anayasası'nın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

A) Siyasal haklar ve ödevler
B) Temel haklar ve ödevler
C) Kişi hakları ve ödevleri
D) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
E) Yasama ve yürütme

Çankırı'yı Kastamonu'ya bağlayan tünel

Çankırı'yı Kastamonu'ya bağlayan tünel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ilgaz Tüneli
B) Ovit Tüneli
C) Marmaray Tüneli
D) Avrasya Tüneli
E) Orhangazi Tüneli