Dünya petrol ticaretinde önemli su yolları

I. Kiel Kanalı
II. Hürmüz Boğazı
III. Babülmendep Boğazı
IV. Macellan Boğazı

Yukarıda verilen su yollarından hangileri Dünya Petrol ticaretinde diğerlerinden daha fazla öneme sahiptir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

TBMM'nin açılması , Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi

- TBMM'nin açılması
- Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi

gelişmelerinin, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Halkçılık

Temsil heyeti hangi kongrede kurulmuştur?

Temsil Heyeti hangi kongrede kurulmuştur?

A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi
E) Alaşehir Kongresi

Temsil heyetinin kurulma kararı hangisinde alınmıştır?

Temsil heyetinin kurulma kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi
E) Alaşehir Kongresi

Anlaşma Devletlerinin Mondros ile İşgallere Yasal Dayanak Oluştuması

Anlaşma Devletlerinin Mondros Mütarekesi ile elde ettikleri,

I. Osmanlı savaş gemilerini teslim alma,
II. Ulaşım ve haberleşme araçlarını denetim altına alma,
III. İstedikleri herhangi bir Osmanlı toprağını işgal edebilme,

haklarından hangileri ile, işgallerine yasal dayanak oluşturmaya çalıştıkları söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Türkiye kelimesi ilk kez hangi kaynaklarda neresi için kullanılmıştır?

Coğrafi olarak Türkiye adı ilk kez Orta Asya için kullanılmıştır.

Türkiye ismi ilk kez aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarında bu şekilde geçmektedir?

A) İran
B) Hint
C) Germen
D) Bizans
E) Çin

Selçuklu medreseleri nerededir? - KPSS

I. Nizamiye Medreseleri
II. Gök Medrese
III. Karatay Medresesi

Selçuklu döneminde yapılan medreselerden hangisi Konya'dadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Memlük Devleti, Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti başkentleri?

I. Memlük Devleti
II. Osmanlı Devleti
III. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdaki devletlerin hangileri Bursa başkent olarak kullanılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?


İslâmiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?

A) Orhun Abideleri
B) Karabalgasun Yazıtları
C) Divan-ı Lügatİ’t Türk
D) Pazırık Kurganı
E) Yenisey Yazıtları

Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları

Bir şahıs ile diğer bir şahıs arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir? 

A) Objektif hukuk
B) Sübjektif hukuk
C) Sosyal hukuk
D) Özel hukuk
E) Kamu hukuku

Dış borçlar, Demiryolları, Yabancı okullar, Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile Fransa arasında;

I. Demiryolları
II. Yabancı okullar
III. Dış borçlar

yukarıdaki sorunlardan hangileri vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Türklerde hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olması

İslamiyetten önce Türklerde;

I. yün dokumacılığının yapılması,
II. ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi,
III. orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması,

durumlarından hangisinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

Hazarların imparatorluk özelliği - Kpss Genel Kültür

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan Hazarların,

I. Museviliği benimseme,
II. farklı ulusları yönetimi altında bulundurma,
III.  uluslararası ticareti geliştirme

özelliklerinden hangileri ile bir imparatorluk niteliği kazandığı söylenebilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E)  I, II ve III